ODHALENÉ: Inštitút rodovej rovnosti na MPSVaR dostal 4milióny eur!

15,344
Kultúra smrti

Štát vyhradil na propagovanie rodovej ideológie cez 4 000 000 eur. Peniaze tečú do Inštitútu rodovej rovnosti ktorého šéfka je inžinierka chémia Oľga Pietruchová.
- výška súčasného rozpočtu projektu je: 3 935 241,30 € , z toho 85% - EÚnia a  15% Štátny rozpočet  ( v tomto prípade je to 590 286,20 €)
 
- zmluva je podpísaná ešte v roku 2009 (Tomanovou), a dá sa vyhľadať niekde na www.crz.gov.sk
- má asi 13 dodatkov
 
- ak kód projektu: ITMS kód: 27 120 230 002

 

Prijímateľ:

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Názov projektu:

Inštitút rodovej rovnosti

ITMS kód projektu:

27120230002 (SVK) / 27130230003 (BSK)

Opatrenie:

                2.2                                     3.2

Rozpočet v €:

      3 935 241,30 €                     493 344,46

Východisko z národnej / regionálnej politiky:

Rodová rovnosť nie je princíp, ktorý je možné, potrebné uplatňovať len na centrálnej úrovni. Uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov, teda “gender mainstreamingu“, je horizontálnym cieľom vychádzajúcim zo záväzkov v acquis communautaire (Zmluva o Európskom spoločenstve, Európska stratégia zamestnanosti, Európska rámcová stratégia nediskriminácie, Lisabonská stratégia), pre všetkých aktérov a pre všetky úrovne verejnej správy v slovenskej spoločnosti.

Bariéry, ktoré bránia v rovnosti šancí v prístupe najmä na trh práce majú nielen široké spoločenské, ale najmä významné ekonomické dopady. Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov obmedzujú možnosť plne využívať bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky.

Na Slovensku už dlhšiu dobu existujú aktivity, ktoré rôznymi spôsobmi prispievajú k práci v oblasti rodovej politiky.

Napriek zásadnému pokroku (napr. zriadenie Rady Vlády SR pre rodovú rovnosť), neexistuje inštitucionálne „odborná platforma“, ktorá by plne pokryla riešenie tejto problematiky na národnej a regionálnej úrovni. Absentuje aj systém vzdelávania, odborne zruční zamestnanci s vplyvom na politiku rovnosti príležitostí.

Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:

Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov. stratégií, hodnotení v oblasti soc. inklúzie  - 1 / 18

Počet osôb vyškolených v projekte  894 / 1 961

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -muži  - 262 / 784

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy  - 632 / 1177

 

Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie

SVK: 588 706,01 €

BSK: 73 802,61 €

Obdobie realizácie od-do:

10/2009 – 3/2014

Cieľ projektu:

Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na trhu práce.

Zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie.

Vytvorenie e- systému uplatňovania rodovej rovnosti a jeho celoštátnu koordináciu.

Zvýšenie  odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu diskriminácie.

Zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce

Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia (dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota)

Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov. stratégií, hodnotení v oblasti soc. inklúzie  - 3 / 18

Počet osôb vyškolených v projekte  -  2 662 / 1 961

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -muži  - 951 / 784

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy  - 1 711 / 1177

Doterajší priebeh realizácie projektu, realizované aktivity

V rámci merateľných ukazovateľov boli dosiahnuté požadované počty osôb cieľovej skupiny – muži a ženy – dokonca boli tieto počty aj presiahnuté. Krajské kontaktné centra po celom Slovensku usporadúvali rôzne školské výstavy a súťaže. Boli vytvorené tri príručky v rámci aktivity 2 a 1, intenzívne sa pracuje v rámci celého sledovaného obdobia na zvyšných analýzach, výskumoch a stratégiách. Boli vypracované sylaby pre akreditáciu programu Rodová rovnosť - základné východiská, legislatíva a európsky kontext a Rodová rovnosť  – situácia na Slovensku, Gender maistreaming - zručnosti pre uplatňovanie rodového hľadiska a Zosúlaďovanie  pracovného, osobného a rodinného života, ktoré boli podané na akreditačnú komisiu MŠ SR v mesiaci november.  V oblasti rodového auditu -Rodový audit a audit Rodina a práca  - prebehol prieskum trhu a školenia  budú realizované začiatkom roku 2014. Do konca realizácie by mali byť naplnené všetky merateľné ukazovatele projektu. Finančné čerpanie v dôsledku výmeny finančných manažérov v predchádzajúcom období a tiež v dôsledku čiastkového uhrádzania mesačných miezd v minulom období a následne komplikovaným predkladaním podpornej dokumentácie k uplatneným výdavkom bolo v sklze avšak v roku 2013 boli všetky platby a doplatky za rok 2011 a 2012 zúčtované. Celkovo bolo od 30.6.2013 predložených na RO spolu 28 žiadostí o platbu.

Počas sledovaného obdobia riadiaci tím riešil vzniknuté problémy. Mnohé  sa podarilo vyriešiť okrem iného aj podanými žiadosťami o zmenu v projekte (dve za sledovaného obdobie). Žiadna  zo  zmien, ktorá bola schválená nebude mať negatívny dopad na  úspešnú realizáciu projektových aktivít, na naplnenie ukazovateľov ani na kvalitné zabezpečenie výstupov z jednotlivých aktivít. Naopak finančné prostriedky budú využité na obohatenie školských osnov aj v rámci tém rodovej rovnosti, na vytvorenie manuálov uplatňovanie rodovej rovnosti vo verejnom ale aj súkromnom sektore ako aj v školstve. Podporia sa opatrenia vedúce k znižovaniu horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce, opatrenia vedúce k uplatňovaniu rodového hľadiska v relevantných politikách vrátane posilnenia expertného zázemia rodového výskumu a rodových analýz.

Niektoré problémy však pretrvávajú. Je to najmä zdĺhavý proces verejných obstarávaní a  vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec realizácie projektu, vzniká  krátky časový priestor na ich realizáciu.  Do časovej tiesne sa dostali  aktivity súvisiace s plnením merateľného ukazovateľa s názvom „Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov. Stratégií a hodnotení v oblasti soc. inklúzie“ Keďže ide o pomerne vysoký počet vytvorených dokumentov, ich administrácia, odborné posudzovanie je a bude náročné..

Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia

Celkový rozpočet projektu SVK: 3 935 241,30 € (pôvodne 5 200 000 €)

Čerpanie ku 30.6.2011: 133 030, 99 €

Čerpanie ku 31.12.2011: 614 755,95 €

Čerpanie ku 31.12.2012: 782 939,02 €

Čerpanie ku 31.12.2013: 1 371 645,03 €

 

Celkový rozpočet projektu BSK: 493 344,53 € (pôvodne 758 494,0 €)

Čerpanie ku 30.6.2011: 15 791,27 €

Čerpanie ku 31.12.2011: 81 568,17  €

Čerpanie ku 31.12.2012: 102 652,34 €

Čerpanie ku 31.12.2013: 176 454,95 €