EU plánuje zaviesť myšlienkovu políciu'' ECTR. - Ak máte "netolerantný" názor, budete kriminalizovaný.

2,719
Kultúra smrti

RÍM - Rada bývalých hláv štátov a predsedov vlád žiada EÚ, aby zriadila štátne dozorné jednotky, ktoré by monitorovali občanov podozrivých z „neznášanlivosti“ vo všetkých 27. členských štátoch.

Európska rada tolerancie a vzájomnej harmónie (ECTR) je „watchdogová“ inštitúcia, ktorá vykonáva dohľad nad toleranciou. Bola založená pod vedením bývalého poľského prezidenta Aleksandra Kwasniewskieho a prezidenta Európskeho židovského kongresu Moshe Kantora. ECTR žiadala o zriadenie vládnych dozorných orgánov, ktoré by priamo monitorovali „netolerantné“ správanie identifikovaných občanov a skupín.

Rada, ktorú tvoria bývalí prezidenti Českej republiky, Slovinska, Albánska, Lotyšska a Cypru a bývalí premiéri Španielska a Švédska, tento návrh predostrela Výboru EP pre občianske slobody (LIBE) v správe prednesenej počas 45-minútového prejavu.

Tieto „špeciálne administratívne jednotky“, ako sa hovorí v správe, „by mali fungovať najlepšie v rámci ministerstva spravodlivosti.“

Nie je potrebné byť tolerantní voči tým, čo tolerantní nie sú,“ tvrdí správa, a to najmä „keď sa jedná o slobodu prejavu“.

ECTR svoj návrh nazvala Európsky vnútroštátny zákonný rámec na podporu tolerancie a uviedla ho ako súčasť snáh Európskej únie o novú „smernicu o rovnakom zaobchádzaní“ (ETD), ktorá je uverejnená pod názvom „Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu“.

European Dignity Watch, skupina so sídlom v Bruseli vykonávajúca dohľad nad občianskymi právami upozornila, že cieľom tejto smernice je „nanútiť vládnu kontrolu nad spoločenským a hospodárskym správaním občanov v najširšom  zmysle slova“.

European Dignity Watch ostro kritizuje, že základné princípy Rámca ECTR sú chybné a že „neslýchaným spôsobom zasahujú do občianskych práv a slobôd“ a „prekrúcajú myšlienky ‚spravodlivosti‘ a ‚rovnosti‘.“

Presunutím dôkazného bremena“ návrh „podporuje zbytočné súdne spory“ a bude viesť k „inštitucionalizovanej verejnej kontrole“ súkromných názorov a myšlienok, ako tvrdí European Dignity Watch.

Rámec požaduje, aby boli zakázané „skupinové  urážky na cti“, ktoré definuje ako „hanlivé poznámky vyslovené na verejnosti a mierené proti nejakej skupinealebo jej členom s úmyslom podnecovať k násiliu, osočovať skupinu, vysmievať sa jej alebo ju vystaviť krivým obvineniam.“

Dodáva, že „skupinové urážky na cti“ „sa môžu zdať ako namierené proti členom skupiny žijúcej v inom čase (historickej dobe) alebo na inom mieste (za hranicami štátu).“

Predmetom trestných sankcií by mal byť akýkoľvek „zločin nenávisti“, ktorý by zahŕňal nielen „podnecovanie k násiliu“, ale aj „otvorené schvaľovanie totalitnej ideológie, xenofóbie alebo antisemitizmu.“

Členovia zraniteľných a znevýhodnených skupín“, ako ďalej dodáva, majú okrem riadnej právnej ochrany poskytovanej štátom aj „právo na osobitnú ochranu“. Takáto „osobitná ochrana…môže znamenať aj prednostné zaobchádzanie“ s tými, čo sú identifikovaní ako „zraniteľní“.

Účelom Rámca je, aby sa podnikli „konkrétne kroky na boj proti neznášanlivosti a to najmä s cieľom odstrániť rasizmus, predsudky na základe farby pleti, etnickú diskrimináciu, náboženskú neznášanlivosť, totalitné ideológie, xenofóbiu, antisemitizmus, antifeminizmus a homofóbiu.“

Dokument navrhuje zakázanie „neznášanlivosti“ pochádzajúce od vlád, ako aj od jednotlivých občanov. Tvrdí, že je „dôležité zdôrazniť, že tolerancia musí byť uplatňovaná nielen vládnymi orgánmi, ale rovnako aj jednotlivcami vrátane členov jednej skupiny voči členom inej skupiny.“ Dodáva, že „záruka tolerancie nemá byť chápaná len ako vertikálny vzťah (vláda voči jednotlivcom), ale aj ako horizontálny vzťah (skupina voči skupine  a osoba voči osobe).“

Je povinnosťou vlády zabezpečiť, aby sa neznášanlivosť neuskutočňovala vo vzťahoch vertikálnych ani horizontálnych,“ tvrdí dokument.

Hovorkyňa pre European Dignity Watch Sophia Kubyová povedala, že Rámec prezrádza v podstate totalitný postoj významných zložiek systému Európskej únie. Hovorí, že ak by Európsky parlament tento dokument prijal, „mohlo by to viesť k situáciám, kedy proti jednotlivcom a skupinám budú vznášané nejasné a neodôvodnené obvinenia.“

Skupiny a školy postavené na základe viery, vyznávači konkrétneho náboženstva alebo dokonca rodičia, ktorí chcú svoje deti naučiť istým morálnym hodnotám, by tak mohli byť všeobecne podozriví z netolerancie.“

Čo je horšie,“ povedala, tento štýl „by mohol viesť k možnosti, že sa obvinenia budú vznášať na základe nejasného alebo dokonca žiadneho právneho podkladu.“ Povedala, že „by to znamenalo obrovský krok vzad“ a „pre európsku demokraciu by to bol určite temný čas.“