Odborníci, odmietajúci vnášanie rodovej ideológie do škol, sa obrátili na prezidenta, premiéra i vládu

4,012
Kultúra života

Rodová ideológia nie je predmetom medicínskeho ani vedeckého skúmania, ale nástrojom politicko-socialného experimentu, uvádzajú odborníci

Pri príležitosti Dňa detí bolo zverejnené "Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí", v ktorej odborníci žiadali vládu, aby zabránila vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.

Poprední experti vo svojom vyjadrení poukázali na riziká rodovej ideológia na duševný a psychosexuálny vývin deti a mládeže. Obzvlášť upozornili na riskantné postupy tzv. rodového scitlivovania a odstraňovania rodových vzorcov správania (stereotypov), ktoré sa čoraz častejšie zavádzajú do školskej výchovy pod zámienkou "boja proti predsudkom a diskriminácií".

Odborníci z medicínskej, vedeckej a akademickej obce vydali svoj odborný posudok k tejto téme, poukazujúc na to, že rodová ideológia nie je predmetom medicínskeho ani vedeckého skúmania, ale nástrojom politicko-socialného experimentu: … ide o sociálny experiment metódou “pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl tragický… Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.“

"Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb," uviedla lekárka a vysokoškolská pedagogička Eva Grey.

Výzva bude smerovať aj do škôl

Od zverejnenia výzvy uplynul mesiac a činnosť odborníkov pokračuje, Počet signatárov, ktorí sú proti experimentovaniu s duševným vývojom dieťaťa, sa zdvojnásobil - dnes ich je 256.

Samotná výzva, odmietajúca vnášenie rodovej ideológie do škôl, bola doručená štátnym činiteľom - konkrétne prezidentovi, premiérovi a jeho vládnemu kabinetu. Poslanci NR SR obdŕžali výzvu e-mailom.

Zriadená bola aj oficiálna webová stránka www.rodovescitlivovanie.sk, ktorá obsahuje plné znenie výzvy. Jej súčasťou je aj aktuálny zoznam signatárov, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Predstavitelia z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky plánujú poslať výzvu aj všetkým riaditeľom materských, základných a stredných škôl. V neposlednom rade, ďalšou z priorít odborníkov, je zorganizovanie odbornej prednášky na tému: Rodová ideológia, úloha vzorov vo výchove a ich dopad na psychosexuálny vývin jedinca. Pohľad zo strany medicínskeho hľadiska.