Kardináli Burke a Mueller diskutujú o Traditionis Custodes

23.07.2021USA
0 0

(0:00:00)  16. júla pápež František všetkých šokoval,
(0:00:03)  keď vydal nariadenie s názvom Strážcovia tradície.
(0:00:06)  Zavádza ním limity a obmedzenia pre slávenie tradičnej latinskej omše.
(0:00:12)  Tento edikt s okamžitou platnosťou zrušil rozsiahle povolenie sláviť
(0:00:17)  mimoriadnu formu omše, latinskú omšu, ktoré pred 13-mi rokmi
(0:00:21)  udelil Františkov žijúci predchodca, pápež Benedikt XVI.
(0:00:27)  Prečo boli tieto obmedzenia zavedené až teraz,
(0:00:30)  a prinesie Františkov dekrét jednotu, o ktorú sa v Cirkvi snaží?
(0:00:34)  Do debaty sme si pozvali bývalého šéfa Kongregácie pre náuku viery,
(0:00:38)  kardinála Gerharda Muellera z Ríma,
(0:00:41)  a popredného kanonika, bývalého šéfa Apoštolskej signatúry,
(0:00:44)  kardinála Raymonda Burka z Minnesoty, ktorí nám to s prehľadom vysvetlia.
(0:00:49)  Vaše Eminencie, ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej šou.
(0:00:51)  Kardinál Mueller, rád by som začal u vás,
(0:00:53)  ako som už spomenul, toto Motu Proprio bolo vydané s okamžitou platnosťou,
(0:00:57)  v podstate nedalo biskupom žiaden čas stráviť to, o čo sa v ňom žiada.
(0:01:03)  Aký dojem ste mali zo znenia dokumentu,
(0:01:06)  a čo je možno ešte dôležitejšie, znenia sprievodneho listu
(0:01:10)  ku Strážcom tradície.
(0:01:12)  Nie je dobrým príkladom synodálnosti,
(0:01:18)  o ktorej sa tak často hovorí,
(0:01:22)  ale Traditiones Custodes zachováva apoštolskú tradíciu,
(0:01:28)  zjavenú vieru Cirkvi ohľadom disciplíny, liturgie,
(0:01:35)  a 2. vatikánsky koncil tiež hovorí: „Vo veciach, ktoré sa netýkajú viery ani dobra
(0:01:44)  celého spoločenstva, Cirkev nechce zavádzať prísnu uniformitu,
(0:01:50)  a to ani v liturgii.“
(0:01:52)  Toto hovorí 37 bod dokumentu Sacrosanctum Concilium,
(0:01:56)  čo sú slová 2. vatikánskeho koncilu, a potrebné je len to,
(0:02:00)  aby sme zachovali a zostali v tradícii, jej nemenných prvkoch,
(0:02:09)  božsky stanovených Cirkvou, liturgiou, Najsvätejšou Eucharistiou,
(0:02:16)  ale v jednej svätej Cirkvi existujú rozličné obrady s rozličnou históriou,
(0:02:22)  a po Vatikánskom koncile je táto nová forma liturgie,
(0:02:27)  liturgického poriadku, tiež v niektorých krajinách veľmi odlišná,
(0:02:36)  prispôsobená rozličným kultúram, ale vždy je to tá istá jedna katolícka viera
(0:02:44)  všade na svete, len v rozličných liturgických formách.
(0:02:50)  Takže nie je absolútne naliehavé prísne uniformovať všetky obrady,
(0:03:00)  a ich variácie, ktoré tu máme už stovky a stovky rokov,
(0:03:09)  taktiež v rímskej liturgii v latinskom obrade,
(0:03:14)  existuje ambroziánsky rítus, ako aj ďalšie,
(0:03:17)  ale všetky sú súčasťou Katolíckej cirkvi,
(0:03:21)  a preto nie je potrebné odstraňovať túto staršiu formu podľa Misála z roku 1962.
(0:03:36)  Kardinál Burke, Motu Proprio hlása, že sa snaží nájsť jednotu
(0:03:40)  obmedzením starého obradu, a zameraním sa na Novus Ordo obrad
(0:03:44)  po 2. vatikánskom koncile.
(0:03:46)  Namieste je skôr otázka, aké požiadavky mal na liturgiu 2. vatikánsky koncil,
(0:03:50)  akú mal 2. vatikánsky koncil predstavu,
(0:03:52)  keď povolil používať miestne jazyky,
(0:03:54)  a bol tým starý obrad zrušený alebo zakázaný?
(0:04:00)  To je výborná otázka, z objektívneho hľadiska implementácia
(0:04:05)  Sacrosanctum Concilium, nehovoriac o ďalších
(0:04:08)  koncilových dokumentoch, bola extrémne problematická,
(0:04:13)  o čom píše vo svojich denníkoch aj Annibale Bugnini,
(0:04:19)  ktorý bol vedúcim výboru, ktorý mal na starosti jeho implementáciu,
(0:04:25)  ale taktiež veľkí liturgovia a teológovia, ako je otec Louis Bouyer.
(0:04:31)  Dnes by bolo potrebné vrátiť sa k textom 2. vatikánskeho koncilu,
(0:04:40)  a nie k tzv. „duchu koncilu“, a presne povedať to, čo koncil prikazuje.
(0:04:47)  Ak sa k týmto textom vrátime, tak napríklad zistíme,
(0:04:51)  že stále kladú silný dôraz na používanie latinčiny v posvätnej liturgii,
(0:04:56)  dávajú prednosť gregoriánskemu chorálu a polyfónii, organu.
(0:05:00)  Nájdete tam nespočetné množstvo pravidiel ohľadom posvätnej liturgie,
(0:05:06)  ktoré boli pri implementácii kompletne odignorované,
(0:05:12)  čo som zažil na vlastnej koži.
(0:05:16)  V čase, keď sa implementovalo Sacrosanctum Consilium,
(0:05:20)  bol som študentom na univerzite, nebol som vtedy ešte v seminári,
(0:05:28)  chodil som do prípravky na seminár, kde som zažil celú tú nádheru
(0:05:33)  usus antiquior, starobylejšieho úzusu, a videl som,
(0:05:36)  ako bol tým najradikálnejším spôsobom odstránený,
(0:05:39)  a samozrejme v niektorých lokalitách zašli ešte ďalej,
(0:05:44)  nad rámec už aj tak radikálnych ustanovení Novus Ordo,
(0:05:50)  takže teraz sa potrebujeme vrátiť ku koncilovému textu,
(0:05:58)  a presne zistiť, čo koncilovi otcovia učili a prikázali.
(0:06:04)  Porovnajme to s tým, čo urobil sv. Pius V.
(0:06:09)  po Tridentskom koncile, keď implementoval Rímsky Misál.
(0:06:14)  To, čo sa udialo po 2. vatikánskom koncile je jednoducho nesprávne.
(0:06:21)  Pápež Pius V. upravoval omšový poriadok tak,
(0:06:29)  ako v podstate už existoval od čias pápeža Gregora Veľkého,
(0:06:35)  pričom po 2. vatikánskom koncile bol obrad radikálne ochudobnený,
(0:06:44)  radikálne zmenený, v žiadnom prípade však nespochybňujem jeho platnosť,
(0:06:51)  ale stále sa musíme vysporiadať s touto radikálnou zmenou,
(0:06:58)  ktorá je skutočne Novus Ordo, novým poriadkom,
(0:07:03)  v tom zmysle, že nemá veľa príbuzného s omšovým poriadkom
(0:07:09)  dovtedy známych foriem.
(0:07:11)  Pápež František vo svojom úvodnom liste k Motu Proprio hovorí,
(0:07:15)  že starý obrad sa rozhodol obmedziť čiastočne pre odpovede biskupov
(0:07:19)  v nedávnom dotazníku, ktorý im bol zaslaný.
(0:07:23)  Tento dotazník očividne nebol veľmi rozšírený,
(0:07:28)  americká žurnalistka v Ríme, Diane Montagnová, oznámila,
(0:07:31)  že viaceré vatikánske zdroje jej povedali,
(0:07:34)  že len približne 30% biskupov sveta v skutočnosti na tento dotazník odpovedalo,
(0:07:39)  a vyše polovica z nich vyjadrila buď pozitívny alebo neutrálny postoj k starému obradu.
(0:07:44)  Montagnová tiež oznámila, že jeden zdroj,
(0:07:47)  ktorý dokumenty dobre pozná, povedal,
(0:07:50)  že hoci otázky boli zreteľne zaujaté voči Summorum Pontificum,
(0:07:54)  čo je povolenie slúžiť starú omšu, ktoré vydal pápež Benedikt,
(0:07:58)  nedalo sa vždy na nich jasne a zreteľne odpovedať,
(0:08:03)  za to však dotazník jasne ukázal, ako tradičná latinská omša zapustila korene.
(0:08:08)  Napriek tomu František povedal: „Odpovede odhalili situáciu,
(0:08:13)  ktorá vo mne vyvoláva starosti a smútok,
(0:08:16)  a presviedča ma o tom, aby som zakročil.“
(0:08:18)  Pápež tvrdí, že ľudia zneužili Benediktovo povolenie na rozdelenie Cirkvi.
(0:08:23)  Kardinál Burke, vy často slúžite mimoriadnu formu,
(0:08:26)  vidíte to hrozné rozdelenie, o ktorom tu pápež František hovorí?
(0:08:33)  Nie, vôbec tomu nechápem, mám bohaté skúsenosti s veriacimi z rozličných častí sveta,
(0:08:39)  až po Nový Zéland, kde veriaci túto mimoriadnu formu priam zbožňujú,
(0:08:47)  a o žiadnom rozdelení sa nedá hovoriť,
(0:08:49)  k svojim kňazom a biskupom sú veľmi láskaví,
(0:08:52)  ako aj k Svätému Otcovi, a to dokonca aj vtedy,
(0:08:54)  keď sa k nim biskup alebo kňaz správa veľmi hrubo.
(0:08:59)  Moja odpoveď znie, že ak dotazník odhalil čosi také,
(0:09:04)  tak muselo ísť o konkrétne lokality,
(0:09:07)  a prečo sa potom na nich radšej priamo nezamerali a neriešili ich po jednom,
(0:09:11)  ale ihneď zavádzať to, čo by som nazval prevratným,
(0:09:15)  a veľmi tvrdým trestom pre všetkých veriacich,
(0:09:18)  ktorých mimoriadna forma hlboko napĺňa,
(0:09:23)  a tiež by som povedal, ak bol tento prieskum taký významný,
(0:09:28)  nemala by z neho existovať správa?
(0:09:32)  Oficiálna správa vydaná kongregáciou,
(0:09:35)  a tiež pápež udáva dva dôvody,
(0:09:39)  jednym je výsledok prieskumu,
(0:09:41)  tým druhým želanie Kongregácie pre náuku viery.
(0:09:45)  Prečo teda kongregácia nevydala nejaký dokument,
(0:09:49)  v ktorom by svoju túžbu vyjadrila,
(0:09:51)  lebo ide o veľmi závažný čin, ktorý Svätý Otec urobil,
(0:09:55)  a faktom je, že z dokumentu jasne vyplýva jeho zámer,
(0:09:59)  a to eliminovať každé slávenie omše podľa mimoriadnej formy,
(0:10:04)  hovorí, že veriacim treba slúžiť omše podľa Misálu Pavla VI., takže ide o veľmi vážnu vec,
(0:10:15)  o tom niet žiadnych pochýb.
(0:10:17)  Kardinál Mueller, aký máte vy na to názor, čo si o tom myslíte,
(0:10:22)  že čo sa tým pápež snaží dosiahnuť?
(0:10:24)  A prečo podľa vás nebol tento prieskum zverejnený,
(0:10:27)  skutočné údaje od biskupov z celého sveta?
(0:10:30)  Zakaždým je veľmi ťažké interpretovať zdroj,
(0:10:37)  každý má na to svoj názor, a inakšie to chápe,
(0:10:43)  ale Magistérium pápeža a nás biskupov sa musí prispôsobiť
(0:10:50)  základom Katolíckej náuky, a tu musíme povedať,
(0:10:57)  že máme jednu svätú omšu v rozličných variáciách,
(0:11:02)  variáciách nie ohľadom viery,
(0:11:05)  ale variáciách v liturgickej forme,
(0:11:08)  a preto nevidím žiadny dôvod pre potlačenie svätej omše tak,
(0:11:16)  ako bola slávená stovky rokov od Tridentského koncilu,
(0:11:23)  ako samozrejme aj pred ním, a neprerušene pokračovala
(0:11:30)  od Ježišovej poslednej večere s apoštolmi až do súčasnosti,
(0:11:35)  a podľa mňa tým problémom je podstata viery.
(0:11:45)  Pozrite sa na Cirkev v Nemecku, ktorá sa vybrala synodálnou cestou,
(0:11:51)  a toto sú skutočné problémy Cirkvi v súčasnosti,
(0:11:56)  ktoré treba riešiť, ktorým sa treba vyhnúť,
(0:12:00)  týmto schizmám a herézam, a v tejto staršej forme, Vetus Ordo,
(0:12:07)  žiadnu herézu nevidím.
(0:12:11)  Môže sa stať, že na ňu chodia nejakí čudáci,
(0:12:14)  ale čudákov nájdeme tam aj tam.
(0:12:18)  Ale je nemožné, aby títo čudáci alebo extrémisti
(0:12:21)  vznikali z postupu, ktorý sme povinní dodržiavať,
(0:12:27)  máme jasné zásady, 21 ekumenických koncilov,
(0:12:34)  Apoštolské vyznanie viery, a ďalšie formy,
(0:12:38)  ktoré tvoria apoštolskú tradíciu Cirkvi.
(0:12:42)  V Custodes Traditionis je uvedené,
(0:12:45)  že biskupi nie sú Custodes jednotných obradov,
(0:12:52)  ale jednoty viery a siedmich svätých sviatostí,
(0:13:00)  ktoré nám sprostredkúvajú Božiu milosť,
(0:13:04)  a na tieto body sa musíme zamerať,
(0:13:08)  teda na jednotu Cirkvi v podstate viery,
(0:13:12)  čo je poslaním sv. Petra a jeho nástupcov.
(0:13:17)  Kardinál Burke, skôr než nám vyprší čas,
(0:13:19)  zaujímali by ma vaše postrehy ako kanonika na konštrukciu tohto Motu Proprio.
(0:13:24)  Do akej miery je záväzné, a váš názor na pápežovo tvrdenie,
(0:13:28)  že liturgia Pavla VI., Novus Ordo, je jediným vyjadrením lex orandi,
(0:13:35)  pravidla modlitby rímskeho rítu?
(0:13:38)  Nuž z kanonického hľadiska sú s ním spojené viaceré problémy,
(0:13:44)  kardinál Mueller jeden z nich spomenul,
(0:13:47)  a to je jeho okamžitá platnosť od zverejnenia bez časovej lehoty,
(0:13:52)  a to navyše v takej závažnej veci,
(0:13:55)  pričom sme nemali žiaden skutočný stav núdze, ktorý by si to vyžadoval.
(0:14:00)  Čítal som vyjadrenie jedného biskupa, ktorý povedal,
(0:14:02)  že sa o tomto dokumente dozvedel z masmédií,
(0:14:05)  a samozrejme sa okamžite domáhal jeho dodržiavania,
(0:14:07)  takže z kanonického hľadiska má každý, koho sa to týka,
(0:14:12)  právo vyhradiť si potrebný čas na zavedenie tohto dokumentu do praxi.
(0:14:20)  Ďalším vážnym problémom by napríklad bolo to,
(0:14:25)  že pápež, hoci má plnú právomoc, ktorá je definovaná ako všetka potrebná sila
(0:14:29)  na ochranu a presadzovanie viery a disciplíny,
(0:14:34)  tak jednoducho nemôže vyhlásiť omšový rítus,
(0:14:39)  ktorý prakticky existoval od apoštolských čias,
(0:14:47)  za zlý, a zdroj rozdelenia, atď., takže toto je potrebné uviesť na pravú mieru.
(0:14:57)  Vyvstáva teda nespočetne veľa vážnych otázok,
(0:15:00)  a potom tu tiež máme inštitúty a spolky,
(0:15:07)  ktorých samotná povaha je spätá so zachovaním mimoriadnej formy,
(0:15:14)  a nemôžete ich z ničoho nič týmto Motu Proprio všetky anulovať,
(0:15:24)  zbaviť ich udelených výsad a povolení.
(0:15:27)  Takže to všetko je potrebné vyriešiť,
(0:15:32)  a napokon je nemožné povedať, že Misál Pavla VI.
(0:15:36)  je jediným, do angličtiny je to preložené ako unikátny,
(0:15:40)  ale v taliančine unica znamená jediný,
(0:15:46)  a mimoriadna forma, usus antiquior, je veľmi živá,
(0:15:54)  a je nádherným vyjadrením rímskeho rítu,
(0:15:59)  prekypujúca bohatstvom a nádherou,
(0:16:02)  ktoré priťahujú mnohých ľudí, konvertitov na vieru,
(0:16:05)  a veľa kňazov mi povedalo, že keď sa naučili sláviť omšu v mimoriadnej forme,
(0:16:11)  tak sa stali duchovnejšími, takže povedať o nej,
(0:16:13)  že nejde o vyjadrenie rímskeho rítu, je jednoducho... nechápem to.
(0:16:19)  Keď to mám doslova povedať, nemôže to byť pravda.
(0:16:23)  Veľmi stručne, skôr než sa s vami oboma rozlúčim, opýtam sa vás,
(0:16:28)  či máte dojem, že pri tomto Motu Proprio hrozí,
(0:16:33)  že u veriacich postaví starú omšu proti novej,
(0:16:36)  a následne Františka proti Benediktovi.
(0:16:41)  Čo tzv. hermeneutika kontinuity, o ktorej toľko počúvame?
(0:16:44)  Rozhodne predstavuje veľké nebezpečenstvo,
(0:16:48)  pretože objektívne povedané, je veľmi krutý a prevratný
(0:16:54)  svojimi vyhláseniami a obmedzeniami, ktoré ukladá.
(0:17:01)  V tom je dosť jasný, dokonca aj komentátori, ktorí s ním nijako zvlášť nie sú oboznámení,
(0:17:08)  jednoznačne pochopili, čo pápež František hovorí,
(0:17:12)  že to, čo uzákonili jeho predchodcovia, obzvlášť pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI.,
(0:17:19)  sa minulo svojmu účinku a v zásade je zrušené,
(0:17:29)  a treba zaujať úplne nový postoj.
(0:17:32)  Myslím si, že toto ešte ten rozkol, ktorý tu máme, zhoršilo.
(0:17:41)  Myslím si, že obzvlášť veriacim je potrebné povedať a pripomenúť im,
(0:17:47)  že Kristus je s nami v Cirkvi bez ohľadu na to,
(0:17:50)  aký zákon bude schválený, dokonca aj najvyššou autoritou,
(0:17:54)  musíme držať pri Kristovi, neopúšťať ho, ísť do schizmy,
(0:17:58)  alebo rovno vystúpiť z Cirkvi.
(0:18:01)  Musíme zostať verní, a pokračovať v konaní dobra,
(0:18:09)  za ktoré vďačíme liturgii, a obzvlášť chcem odkázať,
(0:18:16)  aby sme neklesali na duchu, nech by to bolo akokoľvek skľučujúce a zraňujúce,
(0:18:23)  ako je tento text, neklesajte na duchu.
(0:18:25)  Hermeneutika kontinuity je zásadný princíp katolíckej viery,
(0:18:30)  a tieto nezhody medzi pápežmi, ako aj napätie medzi veriacimi,
(0:18:35)  pôsobia zlým dojmom, a ako som povedal,
(0:18:45)  princíp lex orandi je nesprávne uplatnený,
(0:18:50)  lebo sa netýka vonkajších úkonov,
(0:18:53)  ale odkazuje na podstatu viery vyjadrenú vo sviatostnej forme
(0:18:59)  kánonu svätej omše a v posvätnej formule siedmich sviatostí,
(0:19:06)  a nie na to, koľkokrát si kľakneme, pokloníme sa,
(0:19:13)  čiže to s lex orandi, lex credendi nijako nesúvisí.
(0:19:18)  Preto by bolo lepšie vrátiť sa k zdravej teológii.
(0:19:23)  Výborne, tu to ukončíme, Vaše Eminencie, kardinál Raymond Burke,
(0:19:27)  kardinál Gerhard Mueller, ďakujem obom za váš čas.
(0:19:30)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka