fr_gerald_murray_dubious_1024_512_75_s_c1.jpg

Kanonický právnik: ´belgický biskup, odmietajúci náuku o homosexualite, by mal rezignovať´

310
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Významný kanonický právnik, páter Gerald Murray, vyzval biskupa Johana Bonnyho aby rezignoval po tom, čo tento biskup belgického mesta Antverpy povedal, že sa "hanbí" za Cirkev, pretože vo Vatikáne opakovane zakázali požehnávať páry rovnakého pohlavia.

Vzápätí, ako Kongregácia pre náuku viery (CDF) odpovedala negatívne na otázku, či sa môžu požehnávať páry rovnakého pohlavia, množstvo kardinálov, biskupov a kňazov zareagovalo s hnevom a vyjadrili "sklamanie" nad takýmto dokumentom. Medzi klerikmi, ktorí sa cítili ukrivdení opätovným potvrdením správnej náuky Cirkvi, vyniká biskup Johan Bonny. Svoj hnev vyjadril aj v otvorenom liste, uverejnenom vo flámskom denníku Het Laatste Nieuws: “Hanbím sa za svoju Cirkev ... a cítim najmä intelektuálne a morálne nepochopenie. Chcem sa ospravedlniť všetkým, ktorých táto odpoveď zranila a vyvolala v nich pocit nepochopenia: veriacim gay párom, ktoré aktívne pôsobia v Katolíckej cirkvi, rodičom a starým rodičom gay párov a ich detí, pastoračným pracovníkom a poradcom pre gay páry. Ich bolesť, ktorú dnes pociťujú voči Cirkvi, je aj mojou bolesťou".

Pre 65-ročného preláta predstavuje pojem tohto hriechu problém, vraviac, že "predstavuje jednu z najťažších teologických a morálnych kategórií na zadefinovanie a preto by mal byť jedným z posledných bremien, uvalených na jednotlivcov a ich spôsob života s niekým iným." Vysvetlenie Vatikánu opisuje ako "pod úrovňou strednej školy; údajne pozná gay páry v civilných manželstvách, s deťmi, ktorí vytvárajú stabilné a milujúce rodiny a ktorí sa aktívne zúčastňujú na živote farnosti; pochybuje, že by ich ´heterosexuálne manželstvá´ v niečom prevyšovali".

Zatiaľ čo Bonny vystupuje takmer ako neoficiálny hovorca nesúhlasiaceho duchovenstva, p. Gerald Murray, ktorý je prispievateľom okrem iného aj do EWTN a Fox News, obraňuje nariadenie CDF a vyzýva Bonnyho aby svoje slová odvolal alebo aby rezignoval. Pre The Catholic Thing Murray napísal: "Biskup Bonny stojí pred rozhodnutím, či zostane verný Bohu a slovám, ktoré slávnostne odprisahal na Bibliu, odvolá svoje odmietanie náuky Cirkvi a bude ju verne ohlasovať vo svojej diecéze, alebo ak to neurobí, mal by okamžite rezignovať." Murray jednoznačne poukazuje na biskupovo "absolútne jasné odmietanie náuky Cirkvi o veľmi vážnej hriešnej povahe homosexuálnych úkonov a o nemožnosti tzv. ´manželstva osôb rovnakého pohlavia´, ktoré opisuje ako "šokujúce". Bonny zosmiešňuje CDF a jeho nariadenia považuje za "nelogické a po intelektuálnej stránke za detinské´; vzťahy osôb rovnakého pohlavia opisuje ako veľmi podobné, dokonca aj po obsahovej stránke, na normálne manželstvá. Podľa jeho slov je "vďačný homosexuálnym párom ktoré pozná a ktoré, aj napriek pohoršeniu, ktoré svojím hriešnym životným štýlom vyvolávajú medzi veriacimi, pôsobia aktívne vo svojich farnostiach a sú dokonca zamestnancami Cirkvi na plný úväzok." Takto si predstavuje katolícky biskup učiť, viesť a posväcovať veriacich?"  

Murray sa odvoláva na vatikánsky dokument Directory for the Pastoral Ministry of Bishops (Direktórium pre pastoračnú službu biskupov) z roku 2004, a selektuje z neho pasáže, ktoré zdôrazňujú rozsah Bonnyho omylu (voľný preklad):

Podriadením sa Kristovi poskytuje biskup otvorenú službu jednote a cirkevnému spoločenstvu; jeho vedúca úloha naznačuje, že nikto v Cirkvi nesmie oficiálne rozkazovať druhým, pokiaľ nejde ako prvý príkladom v poslušnosti Božiemu Slovu a autorite Cirkvi.

Pri výkone svojej pastoračnej služby by mal biskup konať nielen vo vedomí, že je "viditeľným princípom a základom" jednoty vo svojej diecéze, ale vždy aj so zreteľom na jednotu celej Katolíckej cirkvi. Mal by podporovať jednotu vo viere, v láske a disciplíne, aby si aj veriaci diecézy uvedomovali, že tvoria životne dôležitú súčasť Božieho ľudu.

Biskup by mal vždy neodkladne oboznamovať veriacich s učením a usmerneniami, ktoré obdrží od Svätej Stolice.

Murray vyhlásil, že Bonny to nedodržuje. Kanonický právnik ešte navyše poukazuje na to, že Bonnyho hnev na CDF nie je ničím novým, len inou variantou jeho dlhotrvajúceho problému s doktrínami Cirkvi: "Biskup Bonny sa nerozhodol odmietnuť náuku Cirkvi v deň, keď Svätá Stolica vydala ´Responsum´ (odpoveď); jeho komentáre už totiž dlhodobo naznačujú, že prakticky akceptuje homosexuálnu aktivitu ako morálne dobro, ktoré by mali veriaci odobriť a rešpektovať."

Bonny je dobre známy svojimi liberálnymi názormi a ako ´výrobca´ šokujúcich titulkov v roku 2016, keď vyzval homosexuálne páry, rozvedených a civilne znovu zosobášených katolíkov, ako aj páry, žijúce iba v partnerskom vzťahu, aby prišli na biskupské požehnanie, ktoré im on udelí ako súčasť ukážky "rozmanitosti obradov", aby sa tak uznala "výlučnosť a stabilita" ich zväzkov. Ešte predtým tento antverpský biskup reprezentoval belgických biskupov v roku 2015 na Synode o rodine, počas ktorej podkopával náuku Cirkvi o manželstve a vyzýval Cirkev, aby uznala "pozitívne a konštruktívne prvky", existujúce aj mimo sviatostného manželstva. Bonny obhajoval názory, ktoré sú v protiklade s náukou Katolíckej cirkvi o manželstve, žiadal, aby rozvedení a "znovu zosobášení" mohli prijímať sväté prijímanie, podporoval žitie v partnerskom zväzku a odmietal možnosť morálneho absolútna (niektoré skutky sú vyslovene zlé). Pro-family organizácie napísali, že Bonny "prakticky odmieta realitu dobra a zla, pravdy a nepravdy a upúšťa od prirodzeného zákona a zákonov Cirkvi, ktorých má byť ochrancom". 

Vo svetle tohto všetkého pripomína Murray Bonnymu Prísahu vernosti, ktorú skladal pri svojej biskupskej vysviacke: "Budem sa pevne pridŕžať pokladu viery v jeho celistvosti; budem s ním verne narábať a vysvetľovať ho; a vyhýbať sa všetkej protichodnej náuke, ktorá by mu odporovala ... tak mi pomáhaj Boh." 

Murray píše: "Pre dobro jeho duše a duše veriacich v jeho stáde sa modlím za to, aby to všetko odvolal. Ak to odmietne odvolať a odmietne aj rezignovať, mal by ho pápež František odvolať, pretože pre veriacich predstavuje ´kameň úrazu a skalu pohoršenia´." 

 

 

DISKUSIA k článku