Mary-Joseph.jpg

Rok sv. Jozefa - ako počas tohto roka získať úplné odpustky

413
Zuzana Smatanová
AltKAT

Skvelá správa! Pápež František vyhlásil nový liturgický rok za Rok sv. Jozefa. Tento rok začína 8. decembra, na 150. výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi pápežom bl. Piom IX. 8. decembra slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 

Pápež František vyhlásil tento rok, v ktorom "všetci veriaci, ktorí verne nasledujú príklad sv. Jozefa, môžu denne posilňovať svoj život viery a plniť Božiu vôľu." V dekréte sa píše: "Všetci veriaci tak majú možnosť zveriť sa so svojimi modlitbami a dobrými skutkami pod ochranu sv. Jozefa a vyprosovať si pomoc od hlavy Nazaretskej rodiny, pokoj a úľavu od vážnych ľudských a trápení, ktoré sužujú súčasný svet." Dekrét vyšiel po tom, čo páter Donald Calloway vyzval pápeža Františka aby vyhlásil Rok sv. Jozefa, po vyjdení jeho knihy Consecration to St. Joseph (Zasvätenie sv. Jozefovi). P. Calloway uviedol, že nemá istotu, či toto je priama odpoveď na jeho výzvu, ale že "niet pochýb, že pápež videl a čítal môj list”. Pápež k dekrétu pridal aj možnosť získať odpustky a vysvetľuje ako sa dajú v tomto liturgickom roku získať úplné odpustky.

Na získanie odpustkov sa vyžaduje, aby veriaci splnil tri zvyčajné podmienky "s úmyslom splniť ich ihneď ako to bude možné; ide o sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca, ako aj odpútanosť od akéhokoľvek hriechu."  

8 možností získania úplných odpustkov počas Roka sv. Jozefa: 

1) Meditovať 30 minút nad modlitbou "Otče náš"

 

2) Zúčastniť sa duchovných cvičení, ktorých súčasťou je meditovanie o sv. Jozefovi

"Svätý Jozef nás ako muž viery pozýva znovuobjaviť synovský vzťah s Otcom, obnoviť vernosť v modlitbe, v počúvaní a v odpovedaní na dôkladné rozpoznávanie Božej vôle."

 

3) Konať skutky telesného alebo duchovného milosrdenstva 

"Čnosť spravodlivosti, ktorú dokonalým spôsobom praktizoval sv. Jozef, je úplným dodržiavaním Božieho zákona, ktorý je zákonom milosrdenstva, ´pretože práve Božie milosrdenstvo je to, ktoré privádza k plnosti pravú spravodlivosť.´ Preto aj tí, ktorí nasledujú príklad sv. Jozefa a budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva, budú môcť tiež získať úplné odpustky." 

 

4) Modlitba posvätného ruženca v rodine (alebo so snúbencom/snúbenicou)

"Hlavným aspektom Jozefovho povolania bolo byť strážcom a ochrancom Svätej nazaretskej rodiny, ženíchom Prebl. Panny Márie a pred zákonom Ježišovým otcom. To má povzbudzovať všetky kresťanské rodiny opätovne vytvoriť tú istú klímu osobného spoločenstva, lásky a modlitby, akú prežívala aj Svätá rodina."

 

5) Zveriť svoj deň/prácu sv. Jozefovi a vzývať ho o ochranu a príhovor

"Úplné odpustky môže získať každý, kto zverí svoje každodenné aktivity pod ochranu sv. Jozefa, ako aj každý veriaci, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto nazaretského tesára, aby tí, čo hľadajú prácu ju našli a aby sa k práci každého človeka pristupovalo s väčšou dôstojnosťou."                                                                                                                                                                                                                                    

6) Modliť sa k sv. Jozefovi za prenasledovaných kresťanov

"Úplné odpustky môžu získať veriaci, ktorí budú recitovať Litánie k sv. Jozefovi (latinský obrad) alebo Akatist k sv. Jozefovi celý alebo aspoň niečo z neho (byzantský obrad) alebo sa pomodlia inú modlitbu k sv. Jozefovi podľa iného liturgického obradu na úmysel prenasledovaných v Cirkvi ad intra a ad extra a za pomoc a posilu pre všetkých kresťanov, trpiacich akoukoľvek formou prenasledovania." 

 

7) Recitovať akúkoľvek schválenú a dostupnú modlitbu, alebo vykonať skutok nábožnosti ku cti sv. Jozefa

"Apoštolská penitenciária udeľuje možnosť získať úplné odpustky veriacim, ktorí odrecitujú akúkoľvek schválenú a dostupnú modlitbu alebo vykonajú skutok nábožnosti ku cti sv. Jozefa, napríklad sa pomodlia "K tebe sa utiekame, sv. Jozef ...", a to najmä v jeho sviatky - 19. marca, 1. mája, na sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (byzantský obrad), 19. každý mesiac a každú stredu - deň, ktorý je podľa latinského obradu venovaný pamiatke tohto svätca.  

 

8) Všetkým starším, chorým a zomierajúcim: odrecitovať s nábožnou úctou modlitbu ku cti sv. Jozefa, zveriť svoj život a všetky svoje ťažkosti a trápenia sv. Jozefovi

"V súčasnom kontexte ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov udeľuje obzvlášť starším, chorým, zomierajúcim a tým, ktorí nemôžu z legitímnych dôvodov opustiť domov a zriekajú sa akéhokoľvek priľnutia svojej duše k hriechu a vyjadria zámer ihneď ako to bude možné splniť všetky tri náležité podmienky k získaniu týchto odpustkov a teraz doma alebo v zariadení kde sa nachádzajú odrecitujú akt zbožnosti k úcte sv. Jozefa, úteche chorých a patrónovi dobrej smrti, a s dôverou ponúknu Bohu všetky svoje bolesti a trápenia vo svojom živote."

 

Svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi, oroduj za nás! 

 

DISKUSIA k článku