paglia_points_1024_512_75_s_c1.jpg

Pápežská akadémia za život obhajuje úplné vynechanie ´Boha´ z dokumentu o pandémii

297
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Vatikán obhajuje jeden zo svojich nedávno vydaných dokumentov o pandémii koronavírusu, v ktorom sa ani slovom nespomína ´Boh´, ako svoju snahu dosiahnuť "čo najväčšiu sledovanosť". Pápežská akadémia za život vydala 22. júla 8-stranový dokument: Humana Communitas (ľudská spoločnosť) v čase pandémie - nenačasované meditácie o obrode života". 

"Snažíme sa vo svetle viery vcítiť do situácie každého človeka a chceme to robiť takým spôsobom, aby to oslovilo čo najviac ľudí - veriacich, neveriacich, všetkých mužov a ženy ´dobrej vôle´", povedal Fabrizio Mastrofini, hovorca Pápežskej akadémie za život. Zároveň odpovedal na článok, publikovaný 31. júla v New Daily Compass: "Neviem, či je v tomto prípade užitočné filologické ´prerátavanie´ koľkokrát sa v danom texte vyskytlo pár kľúčových slov. Vaši čitatelia by mali vedieť niečo iné: kritizovanie nedostatku výrazov ako je ´Boh, viera, náboženstvo´ sa po prvýkrát objavilo na americkej webstránke, potom na španielskej a napokon na talianskej, kde sa o to postaral akýsi horlivý blogger." Nič z tohto však nevysvetľuje fakt, prečo tam tieto slová naozaj absentujú. 

Phil Lawler z Catholic Word News nazval dokument krátko po jeho publikovaní "šokujúcou perspektívou Vatikánu o pandémii", ktorá "katolíckych veriacich uviedla do rozpakov a zmiatla". Podľa tohto významného katolíckeho žurnalistu je už názov dokumentu "zavádzajúci; dokument poskytuje len veľmi málo závažných informácií. Môžem vám však zaručiť, že je ´nenačasovaný´; na takýto druh prázdneho omieľania fráz totiž nikdy nie je ten správny čas. Aj napriek 4-tisíc slovnému rozsahu sa v tomto vatikánskom dokumente ani raz nespomína Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý, Cirkev, sviatosti, modlitba, ba ani charita; slovo kresťan sa v texte tiež neobjavuje. Ide nesporne o výzvu k ´morálnej konverzii´, avšak z kontextu je jasné, že tu ide skôr o ideologickú, než o náboženskú konverziu." Vatikán by mal podľa Lawlera vyslať zreteľné kresťanské posolstvo - tak ako sa to robilo v minulosti, keď "Pápežská akadémia za život povzbudzovala ľudí, aby nemali strach z chorôb a smrti a aby medziľudské vzťahy nepovažovali za nebezbečné." Dokument sa týmto smerom "uberá len náznakovo a namiesto praktickej rady veriacim katolíkom ich "vo veľkom vyzýva k celosvetovej solidarite a medzinárodnej spolupráci, podsúvajúc názor, že WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) by mala v tejto kampani zaujať ´privilegované miesto´". Laická dominikánka a profesorka Doyen Nguyenová tento dokument tiež kritizovala a 29. júla publikovala na LSN:

"Nikde v dokumente sa nespomína, že Boh je naším konečným cieľom, že Kristus je našou nádejou a že na morálnu konverziu, ako aj pre správny morálny život potrebujeme milosť Ducha Svätého. Nikde sa v ňom nespomína ani Cirkev ako vysluhovateľka sviatostí a zdroj milosti. Ak toto prejdeme mlčaním, čím sa vlastne líši výzva Akadémie k solidarite, rovnosti a ´prístupu (k zdrav. starostlivosti) pre všetkých bez výnimky´ od svetských ideológií? Tento dokument vydala prestížna inštitúcia Katolíckej cirkvi, a predsa sa v ňom nespomína kresťanstvo, kresťania, o katolíkoch nehovoriac. To, že tento dokument je adresovaný všetkým mužom a ženám určite nie je dôvod na to, aby sa jeho katolícka identita uvádzala v zátvorkách, alebo aby sa vynechávala zmienka o Bohu, Kristovi, Duchu Svätom a o Cirkvi."

Akadémia napadla Lawlera cez twitter, označujúc jeho článok za "úmyselné zavádzanie za účelom vytvárania zmätku". Lawler na to jednoducho poznamenal, že Akadémia "jeho pomoc pri vytváraní zmätku nepotrebuje. Jej vlastný dokument to urobil na výbornú." Dokument Pápežskej akadémie za život "Humana Communitas" skutočne zdôrazňuje, že dostatočná bude iba globálna odpoveď; podhodnocuje pritom výzvu k subsidiarite. Akadémia píše, že iba záväzok vlád v celosvetovej nadnárodnej spolupráci dokáže ochrániť, posilniť a zefektívniť univerzálne právo na najvyšší dostupný štandard zdravia. Táto kríza zvýraznila potrebu medzinárodnej organizácie s globálnym dosahom, najmä aj z dôvodu uspokojenia potrieb menej rozvinutých krajín, aby sa mohli vysporiadať s touto bezprecedentnou katastrofou."

Dokument na druhej strane obviňuje vlády, ktoré sa snažia chrániť svoje obyvateľstvo pred vírusom z "úzkoprsého myslenia iba na záujmy vlastného národa", čo vedie k "politike nezávislosti a izolácie od zvyšku sveta, akoby sa táto pandémia dala zvládnuť bez koordinovanej globálnej stratégie. Postoj separácie krajín by mohol oslabiť spoločný postup proti Covid-19."

V roku 2016 vymenoval pápež František za predsedu Pápežskej akadémie za život arcibiskupa Vincenza Pagliu, ktorý následne odvolal všetkých členov Akadémie, ktorí v nej pracovali od jej založenia v roku 1994. Vzápätí vydala Akadémia nový štatút, ktorý už po svojich členoch viac nevyžaduje brániť život tak, aby to bolo v súlade s katolíckou náukou. Abp. Paglia v interview o uvedenej závažnosti propotratovej WHO hovorí: "WHO je zjavne nenahraditeľná, aj keď má pochopiteľne svoje nedostatky; z jej zlyhaní sa musíme poučiť a vylepšiť jej fungovanie. Len týmto spôsobom uplatníme univerzálne právo na najvyššiu úroveň zdravotníckej starostlivosti ako prejavu ochrany neodňateľnej dôstojnosti ľudskej osoby." WHO na svojej webstránke výslovne uvádza:

"Každej žene sa priznáva právo v slobode a zodpovedne, bez nátlaku a násilia sa rozhodnúť o počte, vekovom odstupe a ´načasovaní´ detí a mať prístup k informáciam a prostriedkom ako tak urobiť; má zároveň právo na najvyšší štandard sexuálneho a reprodukčného zdravia (ICPD 1994). Na realizáciu tohto práva je nevyhnutný aj legálny a bezpečný prístup k potratom. Informácie o antikoncepcii a službách s ňou spojených sú nevyhnutné pre zdravie a ľudské práva každého jedinca."  

Rod (gender) sa definuje ako "úloha, správanie, aktivita, vlastnosti a príležitosti, ktoré akákoľvek spoločnosť považuje za vhodné pre dievčatá a chlapcov, pre ženy a mužov. Gender vzájomne spolupôsobí s, ale je odlišný od, binárnych kategórií biologického pohlavia."

Stefano Fontana, ktorý pre New Daily Compass píše o "Humana Communitas", poukazuje na to, že "rovnako ako predchádzajúci dokument, ani tento v podstate nehovorí nič - nehovorí nič najmä o živote, ktorý je špecifickou doménou Pápežskej akadémie a ani nič katolícke, čiže nič, čo je inšpirované učením nášho Pána. Človek sa pýta, kto v skutočnosti tieto dokumenty píše, pretože zo spôsobu písania sa dá usudzovať, že ich píšu anonymní funkcionári z nejakej anonymnej inštitúcie, zaoberajúcej sa sociologickým výskumom. Ich cieľom je vytvoriť z fráz slogany, ktoré ako fotografia zachytia špecifickosť prebiehajúcej situácie." V skutočnosti sám abp. Paglia opisuje vzťah medzi koronavírusom a "využívaním zdrojov planéty" ako vzájomnú závislosť: "Odlesňovanie spôsobuje to, že divoké zvieratá prichádzajú do kontaktu s človekom, jeho zvykmi tam, kde intenzívne farmárčenie podriaďuje chov dobytka logike priemyselnej výroby. To sa deje z dôvodu uspokojenia dopytu po mäse na vývoz, aby sa jedlo požadovaného vyváženého zloženia dostalo na naše stoly. Všetky medzičlánky tohto procesu spôsobujú prenos patogénnych mikroorganizmov z jedného druhu na ďalší, až kým nezasiahnu človeka."

Fontana zdôrazňuje, že "Humana Communitas" sa číta ako hociktorý iný dokument, aký by napísala svetská medzinárodná inštitúcia alebo mimovládna organizácia: "rovnaké nezrozumiteľné výrazy, rovnaký nedostatok usmerňujúcich pravidiel, ktoré by neboli zovšeobecňujúce, to isté žmurknutie smerom k svetovým mocnostiam, zatiaľ čo sa vychvaľujeme obranou slabých, rovnaké hmlisté frázy ako napr. ´etické riziko´ alebo prázdne rečnícke zvraty ako napr. ´koordinovaná globálna stratégia´ a ´multidimenzionálny etický problém´". A dodáva: "Konverzia sa tu vyžaduje, ale s ohľadom na životné prostredie a na čoraz rozšírenejšiu solidaritu, no nie ako návrat k Bohu. Nikde sa tu nenabáda k modlitbe, pretože podľa dokumentu môže Boh proti pandémii zasiahnuť iba skrze človeka. Pandémia sa vníma ako ľudský produkt; ako ovocie nezriadeného vzťahu človeka k prírode a ako výzva ku konverzii k novému počínaniu človeka."  

Na obranu tohto dokumentu Pápežskej akadémie za život povedal jej hovorca Fabrizio Mastrofini, že existujú tri texty, ktoré by sa v tejto súvislosti mali čítať spolu: list pápeža Františka "Humana Communitas", adresovaný Akadémii, dokument z 30. marca a dokument z 22. júla, ktorý svoj názov prebral z listu pápeža Františka. Fontana odpovedal, že "dokument Pápežskej akadémie robí z pandémie problém etiky a fungovania inštitúcií": "To je však príliš málo. Takto by to dokázala poňať aj každá sociálna agentúra. Ak by išlo iba o riešenie tohto problému, nebolo by treba Krista, ale stačili by ochotní lekári, peniaze Európskej únie a vlády, ktoré neprišli ešte celkom o rozum a vedia o čo ide. A ak chce Pápežská akadémia za život, ako tvrdí, "dosiahnuť čo najväčšiu sledovanosť", nepoužívala by "cudzí sociologický štýl, tak veľmi vzdialený od jasnej kresťanskej reči." Ako príklad uvádza citáciu z dokumentu: "Vynárame sa z tmy mysterióznych počiatkov: povolaní k bytiu bez vlastného rozhodnutia, čoskoro spejúcich k predpokladom, domnienkam a sťažnostiam, osobujúc si nárok na niečo, čo nám bolo darované, ako na niečo vlastné. Príliš neskoro sa učíme nažívať v zhode s temnotou, z ktorej pochádzame a do ktorej sa napokon vrátime."   

Abp. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej akadémie za život a kancelár Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II pre manželstvo a rodinu, je veľmi kontroverzná postava vo Vatikáne za pontifikátu pápeža Františka. 

Paglia v júli odtweetoval obrázok nahého muža a ženy, ležiacich na zemi, obklopených nahými deťmi. Aj napriek varovaniu twitteru, že "nasledujúce médium má potencionálne citlivý obsah", Paglia tento tweet obhajoval: "Táto fotografia len zvýrazňuje článok, ktorý v tejto súvislosti vyšiel; portrétuje katolícky model rodiny a neobsahuje nič erotické, dvojzmyselné, či nevhodné. Môže to teda vadiť len nejakým narušeným ľuďom, pretože sa hovorí ‘omnia munda munids’ [sic],”, čo je výrok, ktorý publikuje Paglia na svojej webstránke.

(“Omnia munda mundis” v latinčine znamená: "Čistému je všetko čisté.")

Pred niekoľkými rokmi Paglia poveril homosexuálneho umelca aby namaľoval homoerotickú nástennú maľbu v jeho katedrálnom chráme. Nástenná maľba zobrazuje aj samotného arcibiskupa a celkove predstavuje Ježiša ako nesie do neba sieť, plnú nahých a polonahých homosexuálov, transsexuálov, prostitútov/tky a drogových dílerov, pospletaných navzájom v rozličných erotických polohách. Paglia okrem iného tvrdí: "Musíme mať na pamäti, že ak niekto hovorí, že Judáš je v pekle, je pre Katolícku cirkev heretikom (odpadlíkom)."

 

DISKUSIA k článku