web3-peace-dove-saint-francis-wikipedia-.jpg

Z čoho vychádza a odkiaľ pochádza výraz "pokoj vám"?

158
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Posolstvo tohto odkazu nie je výlučne kresťanské. Liturgické využitie klasického latinského pozdravu "pax vobis" (pokoj s tebou) alebo "pax vobiscum" (pokoj vám), ktorým sa navzájom zdravili prvotní kresťania, má nepochybne hlboký duchovný zmysel. Tento klasický pozdrav nájde človek vo väčšine Listov sv. apoštolov Pavla, Petra a Jána v Novom zákone, ako aj v Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána. Ba čo viac, podľa evanjelií sv. Lukáša a Jána použil tento pozdrav po svojom Vzkriesení štyrikrát aj sám Kristus: 

 

"Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ (Lk 24, 36)".

"Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19)".

"A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)".

"O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 26)".

 

Tento výraz človek nemôže spájať iba s gréckym originálom, ale musí vziať do úvahy aj tradíciu, z ktorej vzišiel. Pôvodným gréckym výrazom, ktorý zvyčajne prekladáme ako "pokoj", je eirene a zodpovedá veľmi špecifickému druhu pokoja, ktorý je produktom náležitého výkonu spravodlivosti a spravovania dobier. V gréckej mytológii je Eirene sestrou Eunomie (čo sa dá voľne preložiť ako ´správne usporiadanie´ alebo ´dobrý zákon´) a Diké (v gréč. spravodlivosť). Eirene sa spája aj s obdobím jari, keďže grécky výraz pre "jar" je eiarinos. Jar je ročným obdobím, v ktorom kvitne a prináša úrodu celá príroda, navodzuje pokojnú harmóniu, ktorá sa pretaví do hojnosti dobier, ktoré však treba následne aj náležite spravovať.

Tieto asociácie, ktoré majú zjavne navodzovať pokoj, sú výsledkom správneho výkonu nielen legálnej spravodlivosti, ale aj spravovania dobier, ktoré poskytuje úrodná zem, ako aj zdieľanej zodpovednosti pri produkcii toľkej hojnosti. Harmónia a pokoj medzi ľuďmi, patriacich do rovnakej spoločnosti, teda nie sú iba niečím, čo niekto niekomu želá ("Hej ty, dúfam, že nájdeš pokoj!"), ale sú výsledkom ľudskej aktivity. To, čo biblický grécky pozdrav zjavne predstavuje je, že Ježiš apoštolom pokoj nielen želá, ale zároveň im aj pripomína ich povinnosť byť féroví a spravodliví, ako sa hovorí aj v 85. žalme: "spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú". 

To, že tento pozdrav nachádzame v grécky písaných evanjeliách ešte neznamená, že sa jedná o tradičný grécky pozdrav. "Pokoj vám" je totiž v skutočnosti tradičným židovským a arabským pozdravom (tiež bežne používaným arabskými kresťanmi či už ako pozdrav, alebo ako liturgická formula). Ak niekto niekoho pozdraví slovami "shalom aleichem", alebo "as-salaam alaykhum" (židovský a arabský výraz pre "pokoj s vami"), treba odzdraviť slovami "aleichem shalom" alebo "wa alaykumu as-salaam" ("pokoj nech je aj s tebou"), rovnako ako kresťania pri liturgickej bohoslužbe odpovedajú "I s duchom tvojím"). Latinská liturgická formula je v skutočnosti vzatá z latinskej Biblie, z Vulgáty, no podobá sa na židovskú, aj arabskú a je inšpirovaná pasážou z Matúšovho evanjelia 10, 13: "Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám."  

Môžeme teda konštatovať, že tento pozdrav nie je iba o želaní pokoja jedného druhému v živote, ale je aj pripomienkou evanjeliovej poučky, ktorá nám hovorí, že "ako budete súdiť druhých, tak budete súdení aj vy a akou mierou nameriate iným, takou sa nameria aj vám". Je pripomienkou aj kresťanskej povinnosti aktívne budovať harmóniu tam, kde je nesúlad a ako sa v istej francúzskej modlitbe hovorí: "Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja; daj aby som tam, kde je nenávisť, zasieval lásku."

 

DISKUSIA k článku