2-3.jpg

3 veľké problémy s protestantskou doktrínou "Sola Scriptura" (Samotné Písmo)

490
Milko Kostovič
AltKAT

Jedným z kľúčových princípov Protestantizmu, ktorý ho odlišuje od Katolicizmu, je sola scriptura alebo "samotné Písmo".

Hoci tento princíp je Protestantmi rôzne interpretovaný, vo všeobecnosti znamená, že Biblia je buď najvyššou alebo výhradnou autoritou pre kresťanov, čím poráža cirkevnú autoritu a tradíciu.

Katolícka cirkev odmieta sola scriptura a namiesto toho učí, že Slovo Božie je odovzdávané Písmom i ústnou tradíciou. Zároveň platí, že cirkevné magistérium je vedené Duchom Svätým za účelom definitívneho a autoritatívneho výkladu Božieho slova pre kresťanov. 

Tu sú tri veľké problémy so sola scriptura:

1) Biblia to odmieta

Ako Protestanti prišli na to, že samotná Biblia je najvyššou autoritou kresťanov? Učí sa to niekde v Biblii? 

V skutočnosti nie. Takmer všetky verše, na ktoré Protestanti zvyčajne poukazujú pri tejto otázke, vlastne s veľkou úctou hovoria o autorite Písma a jeho význame pre Boží ľud (napr. Žalm 119., 2. Tim 3: 16-17, atď.) Žiadny z nich ale nehovorí o tom, že samotná Biblia je jedinou autoritou.

A nielen to. Biblia podporuje autoritu ústnej tradície popri Písme, čo je v rozpore so sola scriptura. V 2. liste Tesalonickým (2:15), sv. Pavol píše: "Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.Sv. Pavol hovorí, že jeho učenia sú autoritatívne, či už ich odovzdal slovom (ústna tradícia) alebo Písmom. 

2) Nedokáže vysvetliť, kde sme dostali Bibliu

Ak je Biblia jedinou autoritou pre kresťanov, kde potom vôbec kresťania dostali Bibliu? Kto určil, ktoré knihy by mali byť v Biblii?

Boh neodovzdal kresťanom úplne zostavenú Bibliu priamo z neba. Boh skôr v priebehu storočí inšpiroval mnohých spisovateľov, aby napísali rôzne knihy z Biblie. A následne inšpiroval Katolícku cirkev uplatňujúc apoštolskú autoritu a spoliehajúc sa na ústnu tradíciu toho, čím boli knihy inšpirované, aby bol v 4. storočí definitívne zostavený biblický kánon

To znamená, že biblický kánon závisí od samotnej autority ústnej tradície a cirkevnej autority, ktorú Protestanti odmietajú.

3) Nefunguje 

Biblia musí byť interpretovaná. Aj keď si ľudia myslia, že je jasné, čo hovorí Biblia, interpretujú ju. Problémom je, že rôzni kresťania často interpretujú Bibliu v protichodných, navzájom výhradných spôsoboch. Keď k tomu dôjde (a stáva sa to stále), ako kresťanská Cirkev urovná spory a ochráni pravdu Evanjelia, ktorú Boh zjavil v Ježišovi Kristovi?

Pretože, ak sa kresťania nedokážu dohodnúť na tom, čo je Evanjelium, nemôžu naplniť svoju zodpovednosť, aby ho mohli kázať. 

Sola scriptura neponúka spôsoby, ako sa dostať z týchto nezhôd. Jediným dôsledkom je, že sa kresťania rozdelia a idú svojimi samostatnými cestami - teda nespočetnými denomináciami. Ale aj to je problém, pretože Biblia učí, že rozkol medzi kresťanmi je hriechom (porovnaj s 1 Kor 1:10). 

Cesta z tohto problému je cesta samotnej Katolíckej cirkvi, ktorú Protestanti odmietajú, cesta, ktorá sa datuje do ranej Cirkvi založenej Ježišom: Kristus odovzdal apoštolom právomoc učiť a riadiť Cirkev, právomoc, ktorú preniesli na biskupov až do súčasnosti. Táto apoštolská autorita neporáža Božie slovo (odovzdané v Písme a ústnou tradíciou), ale skôr sa riadi Duchom Svätým, aby ho ochránila pre nasledujúce generácie. 

Vyslovte modlitbu za našich protestantských bratov a sestry v Kristovi!

 

 

DISKUSIA k článku