Untitled-design-1-5.jpg

Medailón sv. Benedikta - vekmi overená pomoc v duchovnom boji proti pokušeniam diabla

2,792
Zuzana Smatanová
AltKAT

Veľmi známy medailón sv. Benedikta bol vytvorený na základe duchovného dedičstva sv. Benedikta z Nursie (480 – 543), zakladateľa unikátneho rádu benediktínskych mníchov.

Tento svätý opát, ktorý bol predurčený aby vplýval na šírenie kresťanstva vo svete po celé stáročia, sa počas svojho života veľakrát stretol s pôsobením zlého ducha. Aj zázračný medailón, ktorý nosí jeho meno, nám pripomína jeho víťazstvo nad úskokmi satana. Medailón nie je zaujímavý iba na pohľad; jeho nábožné používanie prináša aj množstvo duchovných dobier.

Svätý Benedikt je patrónom pomoci proti najrozličnejším formám vplyvu zlého ducha, vrátane čarodejníctva, otravy jedom, choroby a rôznych pokušení, a preto jeho medailón chráni každého, kto ho používa s vierou, pred zlom a nástrahami zlého ducha. Je úžasným pomocníkom v duchovnom boji medzi nebom a peklom o večnosť duše človeka. Pomáha obráteniu hriešnikov, matkám pri pôrode, posilneniu viery, vytrvalosti v čnosti čistoty, ako ochrana pri búrkach, pri liečení chorôb a pri vyprosovaní milosti dobrej smrti. Počas rozličných liturgických slávností sa dajú v spojitosti s úctou k sv. Benediktovi získať viaceré odpustky.

 

Medal

 

Každé písmeno, vyryté na prednej aj zadnej strane medailónu je súčasťou latinskej modlitby exorcizmu. Na prednej strane je zobrazený sv. Benedikt, držiaci v pravej ruke kríž a v ľavej ruke knihu (Regulu rádu). Na obrube je viditeľný nápis: Eius in obitu nostro prezentia muniamurNech jeho prítomnosť chráni nás v hodine smrti. Pri postave svätca je nápis: Crux S. Patris Benedicti – Kríž sv. otca Benedikta. Pod týmto nápisom je po pravej ruke zobrazený prasknutý kalich, z ktorého vychádza had (sv. Benedikt spoznal jed vo víne, keď nad ním urobil znak sv. kríža). V tej istej výške je po svätcovej ľavici havran, stojaci s roztiahnutými krídlami vedľa chleba (sv. Benedikt rozkázal havranovi ukryť otrávený chlieb, ktorým ho chceli usmrtiť). Druhá strana medailónu má uprostred veľký kríž s písmenami. Nad krížom sa nachádza heslo rehole sv. Benedikta: Pax – pokoj. Na štyroch poliach, ktoré vytvárajú ramená kríža, sa nachádzajú písmená C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti Kríž sv. otca Benedikta. Na zvislom ramene kríža sú zhora nadol písmená C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi LuxSvätý kríž nech mi je svetlom. Na priečnom ramene kríža sú písmená N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux diabol nech nie je mojím vodcom. Na okraji medailónu sa nachádza dlhší nápis V.R.S.N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B.: Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vada, Sunt Mala Quae Libas, Ispe Venena BibasChoď preč, satan, nezvádzaj ma k márnostiam, to čo mi nahováraš je zlé, sám si pi svoje jedy. Sú to slová sv. Benedikta, ktoré vyriekol pri ťažkých pokušeniach vo svojom živote. Tento exorcizmus stavia proti pokušeniam diabla to, čoho sa on najviac obáva, a to Kristov kríž, Ježišovo sväté meno a slová, ktoré náš Spasiteľ vypovedal vo chvíli pokušenia „Choď preč, satan“.

Treba si dať pozor a neskĺznuť v súvislosti so žiadnymi medailónmi k poverčivosti. Sú to sväteniny, ktoré sú „Cirkvou stanovené posvätné znaky, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na prijatie ovocia sviatostí a posväcovať rozličné situácie života“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1677). Nemajú žiadnu silu ako vec sama o sebe, ale iba skrze zásluhy a modlitby Cirkvi a jej svätých. Používanie svätenín nikdy nenahrádza každodenný život viery a zotrvávanie v stave posväcujúcej milosti; sväteniny nám pomáhajú vytrvať v našej katolíckej viere. Benediktínski mnísi z opátstva Subiaco v štáte Arkansas vysvetľujú význam a používanie medailónu sv. Benedikta:

„Posvätený medailón treba nosiť pri sebe, nemusí sa však nosiť na krku. Doporučuje sa uchovávať ho aj v bytoch, kanceláriach, fabrikách, nemocniciach, väzniciach, v autách. Často sa vkladá aj do základov domov a budov, do stodôl a ohrád. Účelom tohto konania je zvolávať Božie požehnanie a ochranu na nás, kdekoľvek sme, ako aj na naše domovy a majetok, najmä prostredníctvom príhovoru sv. Benedikta.


Ako sme už spomínali, medailón obsahuje modlitbu exorcizmu proti satanovi, modlitbu za silu v časoch pokušenia, modlitbu za pokoj medzi ľuďmi a na celom svete, prosbu, aby Kristov kríž bol naším svetlom na ceste, prosbu o nekompromisné odmietanie všetkého čo je zlé a prosbu, aby sme s kresťanskou odvahou „kráčali po Božích chodníkoch, usmerňovaní evanjeliom“, ako nás k tomu nabáda sv. Benedikt.

Medailón sv. Benedikta nám slúži aj ako stála pripomienka toho, že máme každý deň vziať na seba svoj kríž a „nasledovať pravého Kráľa, Krista, nášho Pána“ a tak mať už teraz „účasť na Jeho nebeskom kráľovstve“, ako nás k tomu vyzýva v Úvode k Reguli rádu aj sv. Benedikt.