Cirkev v 2017: Fatima verzus Lutherova revolúcia... odporúčame!

1,204
Lucia Salomonová
AltKAT

V roku 2017 si Cirkev pripomína niekoľko veľkých udalostí. Pripomenieme si 500. výročie začiatku reformácie, ktorá začala 31. októbra 1517, kedy na vigíliu sviatku patróna kostola Všetkých svätých vo Wittenbergu, augustiniánsky kňaz Martin Luther uverejnil „95 téz“ na kostolnom námestí.

V máji Cirkev oslávila 100. výročie tajomných a mystických zjavení Najsvätejšej Matky trom sedliackym deťom za ich malou rodnou dedinou Fatima v Portugalsku.

Tieto dve spomienky stoja vedľa seba. Každá z nich nielen spôsobí opätovné preskúmanie časov a udalostí, ktoré označuje, ale aj osvetlí konfliktné prúdy plynúce v živote Cirkvi v roku 2017.

Reformácia

Zachytiť ju v najširšom a najhlbšom zmysle znamená porozumieť začiatku reformácie ako začiatku samotnej moderny. V živote Cirkvi reformácia začala pred piatimi storočiami.  Bolo to - a stále je - udalosťou, ktorá sa v rôznych podobách neustále rozvíja - náboženských, politických, filozofických a kultúrnych - naprieč západným svetom v každej ére poslednej polovice tisícročia, vrátane súčasnosti.

Reformácia čerpá trvalú relevanciu nie z pojmov, s ktorými sa najčastejšie spája - debaty o prostriedkoch ospravedlnenia a rozsahu slobodnej vôle človeka. Zostáva skôr živou silou kvôli kvázi-politickým myšlienkam, ktorým Luther dal hlas a ktoré podliehajú celému modernému poriadku.

Počas troch rokov medzi jeho publikovaním téz vo Wittenbergu na predvečer Všetkých svätých a jeho exkomunikáciou pápežskou bulou v roku 1520, sa Luther stal radikálom. Do konca rok 1520 dokončil Luther svoje "Tri spisy (Tri Treatises)", v ktorých rozoberal celý základ Cirkvi a to, ako bol vybudovaný v priebehu predchádzajúceho tisícročia a pol.

V spise To the Christian Nobility of the German Nation (Kresťanskej šľachte nemeckého národa), Luther obvinil inštitút pápeža ako skorumpovaný, ktorý pošliapala slobodu nemeckého občana. Práve tu vyhlásil svoj názor na "kňazstvo všetkých veriacich" - veľký rovnostársky princíp, ktorý zrovnáva so zemou akékoľvek rozdiely medzi najnižším laikom, kňazom, biskupom a samotným rímskym pápežom. „Čo sa týka konania pápeža alebo biskupa, tonzúra, vysvätenie, zasvätenie a oblečenie, ktorým sa líšia od laikov - to všetko môže vytvoriť faloš alebo pomazanú bábku, ale nikdy nie kresťana alebo duchovného človeka. Všetci sme pokrstení ako kňazi, ako hovorí svätý Peter: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.“ (1 Pt 2,9); a v knihe Zjavení: Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu (Zjv 5,10).“ Tu je teda začiatok moderného útoku na náboženský život, ako aj pojem hierarchie a cirkevnej autority. Je to semeno moderného rovnostárskeho myslenia.

Vychádzal z tohto princípu, aby obhajoval rozdielny súbor "reforiem", ktoré nám v dnešnej dobe pripadajú známe: odstránenie kňazského celibátu ako neprirodzeného a zbytočného bremena (dekonštrukcia sakrálnej povahy kňazstva), rozsiahle zníženie sviatkov, takže ľudia by mohli pracovať namiesto oslavy náboženských sviatkov (sekularizácia každodenného života), upustenie od kánonického práva (doktrína, ktorá sa zhoduje s nekresťanským, vyrobeným legalizmom).

Okrem toho Luther vyzval svetskú vládu, aby sa postavila a vládla Cirkvi. Pretože sa domnieval, že medzi laikom a kňazom nie je žiadny rozdiel, Luther tvrdil, že každý kresťanský kráľ má toľko práv - vskutku väčšiu výsadu - vládnuť nad Cirkvou ako mal rímsky pápež. Štrnásť rokov po uverejnení To the Christian Nobility of the German Nation, Henry VIII (anglický kráľ; tým vzniká anglikanizmus - pozn. editora) sa vyhlásil za hlavu svojej národnej Cirkvi a tým začala kapitola modernej nadvlády svetskej sily nad náboženstvom ako ju poznáme dnes.

Lutherov druhý spis z roku 1520 The Babylonian Captivity of the Church (babylonské zajatie Cirkvi) stavia na prvom spise. The Babylonian Captivity je venovaná demolácii sviatostnej teológie Cirkvi s osobitným zameraním na preformulovanie omše. Luther prepracuje omšu ako druh pamätníka, kde môže osoba viery počuť slová Krista, prijať ich a uchovať ich v srdci a potom vziať, jesť a piť sviatosť ako nejakú symbolickú rekonštrukciu Poslednej večere. Dal si záležať na tom, aby úplne poprel, že omša nie je žiadnym spôsobom obetou, ktorú ponúka Boh. (Prečítať si Lutherove časti na omši v The Babylonian Captivity a popierať, že je skutočne prvým tvorcom nášho Novus Ordo, je bláznovstvo.) Navyše, Lutherov motu proprio znižuje počet sviatostí na dve.

V centre spisu The Babylon Captivity nájdeme nielen špecifické teologické princípy, ktoré Luther navrhuje, ale aj názor, že myšlienky jedného človeka môžu triumfovať počas stáročí tradície, prijatých učení pápežov, koncilov, lekárov a svätých. Odtiaľto vychádza moderná domnienka, že spojitosť s minulosťou nie je ani múdra, ani nevyhnutná vo svetle neznámeho génia moderného človeka. V tom spočíva rozdiel medzi legitímnou, primeranou "reformou" a neobmedzenou "revolúciou", ktorá charakterizovala moderné politické ideológie, od Henricha VIII., francúzskej revolúcie až po vzostup boľševikov. Je to zásadne nekatolícky postoj a ten, s ktorým Cirkev niekedy mala spor, alebo bol až do otvorenia dverí v 60. rokoch minulého storočia.

Posledný z Lutherových spisov z roku 1520 The Freedom of a Christian (sloboda kresťana) bol priložený ako súčasť Lutherovho "otvoreného listu" pápežovi Levovi X, ponúknutý ako prinajlepšom poloúprimný pokus na zmierenie s Rímom. Tu Luther ospevuje duchovnú slobodu v Kristovi, slobodu, ktorá pramení z viery v Krista a jeho sľubov - a z viery samotnej. „Kresťan nepotrebuje žiadnu prácu ani žiadny zákon, aby bol spasený, pretože prostredníctvom viery je oslobodený od každého zákona a robí všetko s čistou slobodou a slobodne.“

Zatiaľ čo v The Freedom of a Christian, sa dá toto veľa obdivovať, praktické politické dôsledky neustáleho naliehania Luthera na úplnú slobodu - ktorá vyplýva z viery - sú oveľa zreteľnejšie než teologické využitie diela. Len štyri roky po uverejnení The Freedom of a Christian sa katastrofická revolta sedliakov čiastočne inšpirovala politickou dimenziou Lutherovho učenia. Po prvotnom vyjadrení súcitu so sťažnosťami roľníkov bol Luther šokovaný ich anarchiou. Silne obhajoval násilné povstalecké deštrukcie. Vzbura skončila smrťou približne 100 000 roľníkov. Luther a jeho hnutie sa z toho nikdy úplne nezotavili.

V Lutherovi a jeho hnutí teda nachádzame zárodok modernity a ideologické konštrukcie, proti ktorými bude v budúcich storočiach Cirkev pracovať: radikálne rovnostárstvo; individualizmus, ktorý spôsobuje subjektívny relativizmus; averzia k cirkevnej autorite a k správnosti hierarchie; zväčšenie moci štátu a naliehanie na dôkladnú svetskú spoločnosť; a úplné prehliadanie a pohŕdanie tradíciou.

To je živé dedičstvo reformácie.

Fatima

Zázrak vo Fatime sa stal v roku 1917, rovnako ako katastrofické následky všetkých moderných ideológií, ktoré sa zrútili na svet. V tomto zmätku prišla Požehnaná Matka a zjavila sa na odľahlom mieste chudobným a neznámym malým deťom.

Udalosť vo Fatime je v skutočnosti vo svojej podstate anti-moderné pokarhanie modernosti. Luther a jeho nástupcovia obhajovali „ to zázračné“ v rôznych stupňoch opovrhnutia. A napriek tomu do moderného sveta, v ktorom dominuje obyčajný racionalizmus prišla z neba tajomná a šokujúca vízia, ktorú dostali tieto jednoduché pastierske deti.

Vyslovené vízie vo Fatime dávajú božské odsúdenie prejavom moderného ideologického šialenstva, ktoré sa zmocnilo v Lutherovom prebudení. S francúzskou revolúciou dosiahlo novú úroveň skazenosti a nakoniec sa premenila na marxistický komunizmus, ktorý povstal v Rusku. Túto ideológiu Blahoslavená Matka vyhlásila za "chybu" a zdá sa, že ďalej varuje pred príchodom tej najstrašnejšej formy tohto bezbožného systému, čoskoro známeho ako národný socializmus.

Deťom bola tiež udelená alegória trpiacej Cirkvi, prenasledovaných kňazov a rehoľníkov a "biskupa v bielom", potvrdzujúc tak - na rozdiel od Lutherovej teológie - že osobitný charakter náboženského života má nebeskú sankciu, rovnako ako pápežstvo.

Pravdepodobne najdôležitejšou časťou posolstva Fatimy je tá, ktorá sa týka hriechu a samotného pekla. Proti modernej averzii ku konceptu viny a úsudku, Požehnaná Matka ukázala fatimským deťom hroznú víziu duší trpiacich mučením. Zatiaľ čo im hovorila o milosti a milosrdenstve, Panna Mária nás cez deti dôrazne upozorňuje a žiada nápravu, modlitbu a pokánie.

Požehnaná Matka požiadala o ustanovenie oddanosti jej Nepoškvrnenému Srdcu, o modlitbu ruženca a o slávenie Prvej soboty - všetkých nebeských odporúčaní tradičných spôsobov ľudovej zbožnosti v Cirkvi.

Výročia v Cirkvi za rok 2017

Je v rozpore osláviť Reformáciu aj posolstvo Fatimy. Ale Cirkev plánuje urobiť v roku 2017 oboje a dvojité spomienky budú slúžiť na zdôraznenie konfliktných myšlienok v Cirkvi, ktoré už viac ako 50 rokov spôsobujú toľko zmätku. Uzavrú schizofréniu, ktorá rozdelila Cirkev medzi to, čo pápež Benedikt nazýval "hermeneutikou rozkolu" a "hermeneutikou kontinuity". Veľká diskusia medzi týmito dvoma hermeneutikami získala bezprecedentné stávky v kontroverzii o manželstve, ktorú rozpútala encyklika Amoris Laetitia.

Lutheranizmus leží v srdci hermeneutickému rozkolu. V mnohých ohľadoch bol takzvaný "duch II. Vatikánskeho koncilu", ktorý sa prejavil spôsobom, akým sa vykonávali vyučovania Rady, aplikáciou Lutherovho myslenia štyri a pol storočia po tom, čo takéto uvažovanie bolo v Trente (autor myslí Trenstký koncil - editor) odmietnuté. Teraz, napriek všetkým dôkazom úpadku v priebehu desaťročí, zástanci luteranizmu stále odmietajú uznať, že ich prístup je odsúdený na krach, pretože podstatný charakter katolicizmu a podstatný charakter Lutherovho modernizačného protestantizmu nemôžu existovať súčasne. Nemôžeme byť zároveň katolíkom a protestantom.

Cirkev nie je moderná inštitúcia - nie chronologicky, teologicky ani filozoficky. Pretože sme viazaní tradíciou a od tej doby, kedy sa tradícia začala a rozvíjala počas stáročí, ktorá už dávno predstihla túto osudovú noc vo Wittenbergu, Cirkev sa nikdy nedokáže úplne zosúladiť s modernosťou. Úsilie týchto posledných 50 rokov prinútiť Cirkev, aby tak urobila, vzhľadom na obnovený dôraz v súčasnom pontifikáte, viedlo k tragickej a bezprecedentnej samo-demolácii náboženstva.

To neznamená, že Cirkev je odhodlaná zostať navždy vo vojne so súčasným a budúcim vekom. Naopak, Cirkev môže a musí znova viesť moderný svet a poukázať na skutočnosť nad rámec toho, čo by jej umožňoval vidieť racionálny pohľad na život, hlásalo Evanjelium a ponúkol vo sviatostiach starodávny, posvätný a tajomný prístup k božej milosti, ktorá je nevyhnutná pre spásu. Cirkev však nemôže robiť nič z týchto vecí, ak si nezachová svoj základný charakter a zostane rozpadnutá rozdelením, zmätenosťou a ideologickým rakovinami, ktoré ničia jej samotné poslanie a účel.

Posolstvá Fatimy nás volajú späť k týmto základom. Fatima nám pripomína, že Cirkev je tu, aby zachránila duše prostredníctvom učenia zbožných praktík a morálneho života. Hovorí nám, že Boží úsudok je rovnakou realitou ako Jeho milosrdenstvo. Je to posolstvo, ktoré prináša v modernej dobe modernosť sama. A zároveň je to pre modernú dobu výzva.

Pripomeňte si Reformáciu, ale neoslavujte ju a ani nevychvaľujte. Cieľom je Fatima, ale nepristupujte k nej sentimentálne. Radšej nechajte Cirkev všímať si posolstvo Požehnanej Matky: Cirkev je zodpovedná za spasenie duší od hriechu a smrti prostredníctvom Evanjelia Ježiša Krista. Nemá žiaden iný alebo väčší cieľ.

DISKUSIA k článku