teplomer

 

Mons. Schneider: Potraty súvisia s marxizmom a hedonizmom! - Treba novy "sylabus" proti modernizmu?

2,623
Kultúra života

Po detstve strávenom v sovietskom režime vie biskup Athanasius c lepšie než ostatní, odkiaľ pochádzajú potraty, aktivizmus homosexuálov a ďalšie súženia západného sveta.

V poslednom vydaní Notizie ProLife biskup Schneider, ktorý sa narodil v Tokmoku v Kirgizskej sovietskej socialistickej republike v Sovietskom zväze, otvorene spojil rozšírenosť potratov s „ ateistickou a materialistickou ideológiou marxizmu.” Poukázal na to, že práve toto je príčinou vysokej miery potratov v bývalom sovietskom štáte Kazachstan.

Ako vieme“, povedal, „Sovietsky zväz bol prvým štátom v histórii ľudstva, ktorý zlegalizoval zabíjanie nenarodených detí, čo bolo logickým dôsledkom marxizmu a materializmu,“ povedal editorovi Notizie ProLife, Antoniovi Brandimu. „Avšak keď sa rozprávate so ženami, ktoré boli na potrate, nájdete v nich hlboké výčitky svedomia. Z tohto je jasné, že sa ukazuje pravda: nemôžete potlačiť ani zničiť prirodzený zákon, ktorý Boh Stvoriteľ vpísal do samotnej ľudskej podstaty.“

Ako pomocný biskup v malej, väčšine ľuďom neznámej arcidiecéze Najsvätejšej Panny Márie v Astane v Kazachstane, nadobúda biskup Schneider neúmernú povesť ako obranca práv kresťanov po celom svete pod hrozbou radikálneho islamu na jednej strane, a nárastu toho, čo pápež Benedikt XVI. nazval čoraz viac „agresívnym sekularizmom“ na strane druhej.

Pokusy inštitúcií EÚ o donútenie členských štátov prijať potraty nazýva „dôkazom existencie protidemokratických štruktúr“, ktoré sú pozostatkom totalitných ideológií 20. storočia. „Vidíme skutočné nebezpečenstvo straty úplnej suverenity európskych krajín a národných, kultúrnych, morálnych a náboženských hodnôt európskych národov,“ povedal. „Existuje takisto nebezpečenstvo straty celého ľudského a duchovného bohatstva, ktoré za 2000 rokov vytvorila kresťanská viera na európskom kontinente.”

Vyzval kresťanov, „aby sa bránili pred novým totalitným režimom, ktorý vnucuje jediný ideologický sociálny model a odsúva skutočné sociálne a ľudské hodnoty prirodzeného zákona a kresťanskej viery.“

Žijeme v čase životného štýlu, ktorý je nepriateľský voči všetkému, čo je spojené s Bohom a jeho zjavením v Kristovi a v jeho Svätej Cirkvi.“

Začiatkom mesiaca v rozhovore počas jednej zo svojich častých návštev Ríma biskup Schneider hovoril o „všetko zahrňujúcej ideológii“, ktorá „ potláča hlas svedomia v dušiach mnohých ľudí, ktorí naďalej hrozivým spôsobom praktizujú potraty v bývalých sovietskych krajinách, ako jednoduchý spôsob antikoncepcie.“

Varoval, že Kazachstan si potrebuje pevne udržať svoju suverenitu, aby mohol naďalej vytrvať v oddanosti svojho národa prirodzenému zákonu a v „nezávislosti od ideologického tlaku“, ktorým sa uprednostňuje „‚gender‘ ideológia“, ktorá sa stala znakom Európskej únie a OSN. 

Má však nádej, že tlak zo Západu nebude triumfovať. Hovorí, že „medzi východnými národmi je prirodzený zákon o sexe a manželstve medzi mužom a ženou tak hlboko zakorenený, že homosexuálna ideológia nebude mať naozajstnú ani veľkú šancu, pokiaľ štát nevnúti diktatúru násilím alebo pod hrozbou nových druhov koncentračných táborov, alebo ‚gulagov‘.“

Kazachstan je malým bývalým satelitným sovietskym štátom, ktorý je vtesnaný medzi Kaspickým morom, južnou hranicou Ruska a najvzdialenejším západným koncom Číny. Poskytuje domov množstvu etník a náboženských skupín, no je prevažne moslimskou krajinou (70,2 percent). Druhú najväčšiu menšinu predstavujú Rusi, ktorí sú zväčša pravoslávni, s malým množstvom Ukrajincov a Nemcov. Z nich katolíci predstavujú iba drobnú čiastku (pravoslávni Rusi 23,9 percent, „ostatní kresťania“ 2,3 percent).  

Kazachstan oficiálne nie je moslimským štátom, ale ako hovoria - sekularizovaným,“ povedal biskup Schneider. „Náboženstvo islamského regiónu nemalo silu potrebnú na to, aby zmenilo materializmus, ktorý je tak hlboko zakorenený v spoločnosti.“

Potvrdil, že potraty sú v krajine často dostupné „ na požiadanie“ a sú odporúčané lekármi pod rúškom                       „ pseudovedeckých zámienok“ a „ s hrozbami.“

Toto všetko je odrazom materialistickej mentality z minulosti a novej hedonistickej mentality, ktorá je importovaná zo Západu,“ povedal.

Uviedol, že rodinné a pro-life hnutie je v jeho krajine malé, ale zato účinné. To, čo je podľa neho dôležité, je to, „že zachránite život ... pretože v Božích očiach je jedna duša ako celý svet.“

Povesť biskupa Schneidra ako majstra cirkevných liturgických tradícií bola vybudovaná jeho knihou Dominus est („Je to Pán“), v ktorej obhajuje tradičný spôsob pristupovania k svätému prijímaniu počas svätej omše - to znamená, že prijímajúci človek kľačí a hostia sa mu položí priamo na jazyk. Od vydania v roku 2008 kniha nadobudla niečo ako nasledovanie „ kultu“. Bola preložená z talianskeho originálu do angličtiny, nemčiny, estónčiny, litovčiny, poľštiny, maďarčiny a čínštiny.

Jeho povesť otvorenosti v otázkach ortodoxnej dogmatiky bola takisto vybudovaná v roku 2010, kedy na teologickej konferencii v Ríme povedal, že Cirkev potrebuje „ nový Sylabus “, ktorý by napravil, ako to sám nazval, omyly pri interpretáciách Druhého vatikánskeho koncilu.

Je potrebný nový Sylabus,“ povedal, „ktorý bude tentokrát namierený nie tak proti omylom vychádzajúcim z prostredia mimo Cirkvi, ale proti omylom, ktoré sú rozšírené v Cirkvi zo strany tých, ktorí udržujú tézu medzier a rozporov v aplikovaní dogiem, liturgie a pastorácie. Tento Sylabus by mal dve časti: časť, ktorá by identifikovala omyly, a pozitívnu časť s návrhmi na objasňovanie, dovŕšenie a presnosť dogiem.“  

Odkazoval tak na známy dokument, ktorý sa zvyčajne nazýva „Sylabus omylov“, a ktorým sa zavrhujú „ omyly modernizmu“. Vydal ho pápež Pius IX. v roku 1864 a bol veľmi hanobený ako „ autoritatívny“ skupinou               „ progresívnych“ moderných teológov a prelátov.

Biskup Schneider smútil, že „ mnohí katolíci v Európe sa boja alebo majú pochybnosti obhajovať život a často nemajú odvahu na to, aby sa postavili na odpor.“

Problém potratov je prvým a najdôležitejším v prirodzenom zákone. Je vpísaný Bohom do duše každého človeka: ‚zabíjanie je zlé‘, a ešte horšie je zabíjanie nevinnej osoby.“ Tento zákon Boh zahrnul v 10. prikázaniach, a žiadny veriaci nesmie mať „najmenších pochýb o nemorálnosti akéhokoľvek druhu potratu.“

Žiaľ, duch tohto sveta, duch dogmatického a morálneho relativizmu takisto prenikol do oblasti života Cirkvi a do života katolíkov,“ povedal.

Zároveň však varoval pred zúfalstvom - hovorí, že súčasná situácia „takisto poskytuje privilegovaný spôsob, ako statočne vyznávať Boží zákon a katolícku vieru.“

 „ V tomto čase sa jasnejšie ukazuje, že tu na zemi sme ‚bojovníkmi Cirkvi‘. Všetci sme povolaní, každý tam, kde žije a podľa svojej schopnosti, byť ‚Kristovým vojakom‘ a ‚Kristovým vyznávačom‘, a toto znamená byť pravým učeníkom Krista.“

 „ Čoraz viac žijeme vo viere, že Kristus je jediný víťaz a že my patríme na stranu víťaza,“ dodal.

DISKUSIA k článku