Prečo je Cirkev proti kontrole pôrodnosti

1,916
Kultúra života

Dokonca i mnohým katolíkom, ktorí navštevujú sväté omše každý týždeň, je učenie Cirkvi o kontrole pôrodnosti často nepochopiteľné, alebo je im dokonca úplne neznáme. Môže sa to pre nich stať ešte zložitejšie vtedy, keď vysoko postavení duchovní vyhlasujú o tomto krásnom učení mätúce vyhlásenia.

Jedným z nástrojov Human Life International, ktorým chcú dať učenie o kontrole pôrodnosti na pravú mieru je nová séria brožúr, ktorá sa týka toho, čo Katolícka cirkev učí o antikoncepcii. Taktiež hovorí o dobre zdokumentovaných zdravotných a kultúrnych škodách používania antikoncepcie.

V brožúre od HLI „Úvod do učenia Cirkvi o antikoncepcii“, sa čitatelia dozvedia, že učenie Cirkvi o antikoncepcii je založené na jej pozitívnom učení o sexualite a manželstve, ktoré je „predovšetkým potvrdením veľkých dobier, na ktoré Cirkev hovorí hlasné: „Áno!““

Toto je „Áno!“ pravde o ľudskom stave a naozajstnej láske. Ako uvádza sv. Ján Pavol II. vo svojej Teológii tela: „Keď je manželský akt zbavený svojej vnútornej pravdy, pretože je umelo zbavený svojej plodnej schopnosti, prestáva byť rovnako i aktom lásky.“  Antikoncepcia je úplným opakom lásky pretože bráni úplnému sebadarovaniu v manželskom páre a tým poškodzuje aj ich ​​vzťah s Bohom.

Antikoncepcia je v rozpore s nádherným Božím plánom, ktorý má s manželským aktom, a tým vovádza páry do hriechu, tak ako to popisuje HLI v úvodnej brožúre:

Boh ustanovil „nerozlučné spojenie“ medzi zjednocujúcim a plodným zámerom manželskej lásky, takže keď pár odmieta jeden z týchto krásnych zámerov svojho sexuálneho spojenia, poškodzuje tak svojho manželského partnera aj svoje manželstvo, hoci sú ich úmysly dobré.

Antikoncepčný styk zahŕňa voľbu proti možnosti nového života tým, že sa zabráni tehotenstvu. Tak sa zámerne sexuálny akt v manželstve, ktorý by mal byť plodný, robí neplodným. Pár, ktorý to robí slobodne a vedome sa dopúšťa smrteľného hriechu.

To, čo môže byť pre niektorých ľudí naozaj mätúce je, keď počuje, že Cirkev je proti kontrole pôrodnosti, ale dovoľuje prirodzené plánovanie rodičovstva. Často si kladú otázku: Aký je rozdiel medzi antikoncepciou a PPR?

Stručná odpoveď je, že PPR nie je len inou „prirodzenou“ metódou antikoncepcie. My ju vlastne vôbec nechápeme ako antikoncepciu, ale skôr ako prostriedok informovanej sebakontroly, ktorý s použitím ​​postoja dôvery v Božiu vôľu a otvorenosťou voči životu, môže manželskému páru pomôcť odložiť alebo aj dosiahnuť tehotenstvo.

Cirkev je proti kontrole pôrodnosti bez ohľadu na metódu, ale povzbudzuje manželské páry do praxe zodpovedného rodičovstva.

V brožúre od HLI „Antikoncepcia verzus PPR“ sa píše: „Každý manželský pár má zodpovednosť správať sa – i za podpory vlastnej modlitby – takým spôsobom, aký Katolícka cirkev nazýva „zodpovedné rodičovstvo“, čo sa týka počtu detí a odstupov medzi nimi. Manželia sú povinní vykonávať túto zodpovednosť s veľkorysosťou v súvislosti s prijatím daru života  a s múdrosťou strániacou sa sebectva i nedbalosti.“

„I keď sú deti najvyšším darom manželstva, katolícke páry nie sú povinné mať toľko detí, koľko je v ľudských silách. Aj keď stále zostáva otvorená možnosť nového života, páry sa môžu - ak na to existuje vážny dôvod - rozhodnúť odložiť tehotenstvo. Namiesto použitia antikoncepcie môžu páry, ktoré majú vážny dôvod na odloženie tehotenstva použiť metódu založenú na poznaní plodnosti a tak sa rozhodnúť, že sa zdržia pohlavného styku, ak je im známe, že je tehotenstvo pravdepodobné.“

„Keď sa vykonáva so správnym zámerom, tak je poznanie plodnosti alebo „Prirodzené plánovanie rodiny (PPR)“, plne podporované Cirkvou a ako také môže byť efektívnym a krásnym spôsobom pre manželské páry ako prijať  dar manželstva zodpovedne.“

Na rozdiel od antikoncepcie, „PPR vyjadruje hlbokú otvorenosť páru voči Božej vôli a zahŕňa rozmer jednoty a zároveň rozmer plodného významu manželskej intimity. ...Pohlavný styk tak zostáva skutočným aktom lásky a nikdy nemá zahŕňať v sebe konanie pôsobiace proti potenciálnemu dieťaťu. Pár tak nikdy neodmieta plod svojej lásky, a preto je schopný dávať a prijímať úplný dar seba samého, po ktorom obaja túžia.“

Okrem toho že séria brožúr od HLI pomáha ľuďom pochopiť jasné učenie Cirkvi o kontrole pôrodnosti, popisuje tiež, prečo by sa o to hnutie pro-life malo starať: Preto, lebo antikoncepcia je proti životu.

Antikoncepcia prispieva ku kultúre smrti tým, že vytvára prostredie, v ktorom sú deti považované za nevítané bremeno, za prekážku osobných cieľov alebo dokonca za ešte niečo horšie – nepriateľa, ktorého sa musia za každú cenu zbaviť. Tento negatívny pohľad na nový život je neoddeliteľnou súčasťou toho, čo sa nazýva „antikoncepčná mentalita“ a to je dôvod, prečo je toľko počatých detí považovaných za „nehodu“, za niečo „neplánované“ alebo „nežiadúce“.

Zakladateľ HLI, duchovný otec Paul Marx, v priebehu svojho života často hovorieval o tejto problematike. Rovnako pochopil súvislosť medzi antikoncepciou a potratom aj svätý Ján Pavol II. a v Evangelium vitae napísal, že oba sú „plodmi rovnakého stromu“. A naozaj mnoho „antikoncepcie“ skutočne spôsobí potrat - ako to detailne popisuje ďalšia brožúra zo série HLI. Hoci sa predávajú ako „antikoncepcia“, tieto lieky a zariadenia zlyhávajú v zabránení oplodnenia a môžu zabiť dieťa, ktoré sa už vyvíja v maternici.

Je dôležité, aby nielen katolíci, ale všetci obhajcovia pro-life pochopili, ako vedie antikoncepcia k zničeniu života, rodiny a našej kultúry. A to je dôvod, prečo sa bude Human Life International aj naďalej zameriavať na túto otázku a poskytovať nové a dynamické zdroje vzdelávania a brať to ako súčasť svojho poslania pri vybudovaní Kultúry Života na celom svete.

DISKUSIA k článku