Charitatívna organizácia podáva stažnosť na Oľgu Pietruchovú

2,791
Kultúra života

JUDr. Ján Richter
minister
MPSVR SR

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 1.10.2013

Vec:   Sťažnosť

Vážený pán minister,

týmto podávame sťažnosť na riaditeľku odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí pani Oľgu Pietruchovú, ktorá nezastáva svoj post v štátnej správe profesionálne a nestranne.

 

  1. Podľa § 60 ods. 1 písm b) Zákona o štátnej službe je „Štátny zamestnanec ...povinný vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania.

Jej tendenčné postoje sú zrejmé z jej vystúpení a prejavov. Konkrétne na jej uverejňovanom  blogu zo dňa 26.8.2013 sa vyjadrila:

„Súdny človek by očakával, že kresťanské organizácie, ktoré neustále hovoria o ochrane nenarodených detí, budú stáť v čele iniciatívy pre ochranu aj tých narodených. Opak je však pravdou;...“

„Zdá sa, že pre niektoré kresťansky založené organizácie je ochranadetí témou iba dovtedy, pokiaľ sa nenarodia. Len dovtedy má štát - podľa nich - právo zasiahnuť. Po narodení ich už vlastní rodičia môžu fyzicky trestať a týrať, a spoločnosť sa môže iba ticho prizerať.“

Sú to hrubé, urážlivé slová voči najväčším poskytovateľom sociálnych služieb, ktorými sú Evanjelická diakonia a Slovenská katolícka charita. Týka sa to i našej neziskovej organizácie Áno pre život, ktorá je občianskou iniciatívou, svoju činnosť však vykonáva v súlade so sociálnou náukou Katolíckej Cirkvi. Od roku 1998 prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom našlo pomoc, do konca roku 2012, už 583 osôb v krízovej životnej situácii z celej SR, z toho 243 žien a ich 340 detí. V tomto roku je to ďalších viac ako 50 ľudí, ktorí sa nachádzali v krízovej životnej situácii. Sú to vyriešené problémy reálne existujúcich ľudí, ktoré utrpeli vplyvom domáceho násilia alebo inej životnej krízy emocionálnu a psychologickú ujmu. Ide o konkrétnu pomoc, ktorá je veľmi náročná, jednak pre pracovníkov, jednak pre organizáciu. Na prevádzkovanie zariadení núdzového bývania našiel málokto odvahu.  My sme v roku 1998 naštartovali sociálne služby cieľovým skupinám, ktoré boli odbornou i laickou verejnosťou vnímané iba okrajovo.

Okrem konkrétnej pomoci vykonávame i prevenciu. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách každoročne organizujeme v týždni od 19. do 25. novembra Infokampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom jeinformovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.

Ďalej poskytujeme interaktívne prednášky o predchádzaní násilia v rodinách študentom stredných škôl a gymnázií.

Organizácia má dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce výsledky a dobré meno, povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie.

 

  1. Podľa § 60 ods. 1 písm d) Zákona o štátnej službe je „Štátny zamestnanec ...povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo na prospech iného...“

Neobjektívne konanie pani Pietruchovej je zrejmé aj z obsahu web stránky www.gender.gov.sk, ktorú prevádzkuje  odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Zverejnené  informácie jednoznačne zvýhodňujú feministické organizácie. Pani Oľga Pietruchová svojou prácou dokazuje, že nedokáže byť ako štátny zamestnanec  neutrálna.

Pán minister,

veríme, že sa uvedenému problému budete venovať, nakoľko vyjadrenia riaditeľky odboru pre rodovú rovnosti a rovnosť príležitostí si mnohí stotožňujú s názorom Vášho ministerstva a aj s Vašim názorom ako ministra.

 

 S pozdravom

Mgr. Anna Verešová

riaditeľka Áno pre život n.o.

DISKUSIA k článku