a heart

Sv. Margita Mária Alacoque a štyri mystické zjavenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

469
Zuzana Smatanová
AltKAT

Ježiš zjavil želanie oddane si uctievať Jeho Najsvätejšie Srdce sv. Margite Márii Alacoque v niekoľkých mystických videniach medzi rokmi 1673 až 1675. Sv. Margita Mária bola francúzskou rehoľníčkou rádu Navštívenia Panny Márie. Ježiš sa jej zjavil štyrikrát vo francúzskom Paray-le-Monial, aby jej zjavil lásku, ktorú vo svojom Najsvätejšom Srdci prežíva voči ľudstvu. Uvádzame niekoľko výňatkov zo štyroch zjavení, ktoré si sv. Margita Mária zaznamenávala do svojho denníka:

 

Prvé zjavenie: 27. decembra 1673

St. Margaret Mary Alaqoque:

"Jedného dňa, keď som sa modlila pred Najsvätejšou sviatosťou, (…) cítila som sa celá uchvátená Jeho božskou prítomnosťou. (…) Oddala som sa Jeho božskému Duchu a svoje srdce som zverila moci Jeho lásky a On mi dovolil dlho spočinúť na Jeho božskej hrudi, pričom odkryl predo mnou nádhery Jeho lásky a nevýslovné tajomstvá Jeho Najsvätejšieho Srdca. (…) Povedal mi:

“Moje Božské Srdce planie takou silnou láskou k ľuďom a zvlášť k tebe, že tie horúce plamene lásky už dlhšie nemôžem udržať v sebe, chcem, aby sa cez teba šírili a túžim ukázať sa ľuďom, obohatiť ich svojimi pokladmi, ktoré pred tebou odkryjem, obsahujúcimi posväcujúce a spásonosné milosti potrebné pre záchranu pred priepasťou zatratenia. Na uskutočnenie tohto plánu som si vybral teba, ktorá si nehodná a neučená, aby všetko sa dokonalo cezo mňa”.

Potom ma požiadal o moje srdce a ja som Ho prosila, aby si ho vzal; On to urobil a vložil ho do svojho vlastného ctihodného Srdca, v ktorom mi ho ukázal ako maličký atóm, ktorý sa stravuje v Jeho pohlcujúcej žiare. Následne Ho vyňal ako horiaci plameň vo forme srdca a vložil Ho tam, odkiaľ Ho vzal, so slovami:

“Moja milovaná, toto je drahocenná záruka mojej lásky obsahujúca malú iskru jej najživších plameňov, ktorá bude tvojím srdcom a bude ťa stravovať až do konca tvojho života. (…) Aby si sa mohla presvedčiť, že veľká milosť, ktorú som ti dal, nie je nijaký prelud, ale základ všetkých ostatných milostí, ktorými ťa obdarujem, rana na tvojom boku, hoci som ju už zacelil, ťa bude bolieť až do konca tvojich dní. Aj tento liečivý prostriedok tak poznačím svojím Krížom, ktorý ti však prinesie viac poníženia a utrpenia, než úľavy a útechy. Úprimne ťa o to prosím, aj keď ti útechou bude ´iba´ vyliatie tvojej krvi na kríži poníženia a pokorenia. A ak doteraz si bola len mojou otrokyňou, odteraz budeš milovanou učeníčkou môjho Najsvätejšieho Srdca”.

 

Druhé zjavenie: 2. júla 1674 – Slávnosť Navštívenia Panny Márie

St. Margaret Mary Alacoque:

"Božské srdce sa mi ukázalo, ako keby na plamennom tróne, jasnejšie ako slnko a priehľadnejšie ako krištáľ zo svojou ctihodnou ranou. Bolo obklopené korunou z tŕňov, symbolizujúcou urážky spôsobené našimi hriechmi. Nad ním sa týčil kríž, ktorý znamenal, že už od prvých chvíľ Jeho Vtelenia, (…) bol kríž vbitý do tohto Srdca, ktoré od samého začiatku napĺňala horkosť ponížení, chudoby, bolestí a pohŕdania, ktoré potom podstupovala Jeho ľudská prirodzenosť v živote a počas umučenia. Ukázal mi, že to bola vrúcna túžba, aby ho ľudia milovali a zachránili sa pred zatratením, kam ich Satan vo veľkom množstve vrhá, ktorá ho viedla k tomu, aby ľuďom vyjavil svoje Srdce so všetkými pokladmi lásky, milosrdenstva, milosti, posväcovania a spásy, ktoré obsahuje.

Kristus teda túži, aby tí, ktorí budú chcieť dať mu všetku lásku a vzdávať mu česť a slávu, akú sú len schopní, boli hojne obdarovaní tými božskými pokladmi, ktorých prameňom je Božské Srdce: a toto Srdce treba uctievať na obraze ľudského srdca, ktoré podľa Jeho priania má byť verejne vystavené (…). Kdekoľvek bude tento obraz vystavený a uctievaný, On vyleje svoje milosti a požehnanie. Tento kult je akoby posledným pokusom Jeho lásky, ktorá túži pomôcť ľuďom v týchto posledných časoch, aby ich oslobodil spod nadvlády Satana, ktorý ju chce zničiť."

 

Tretie zjavenie: Prvopiatková pobožnosť, júl 1674

St. Margaret Mary Alacoque:

"Jedného dňa som kľačala pred Najsv. sviatosťou oltárnou, vyloženou na oltári ... vtedy prišiel ku mne môj milovaný Majster Ježiš Kristus v žiare svojej slávy a Jeho päť rán sa skvelo ako mnoho sĺnk. Ukázal mi, ako veľmi miloval ľudí, od ktorých dostal len "nevďak a pohŕdanie" a hovoril mi aj o nutnosti láskyplného zadosťučinenia: "Toto ma bolí viac, než čo som vytrpel pri mojom Umučení. Keby mi ľudia aspoň odplácali moju lásku, vtedy by mi už nezáležalo na tom, čo som za nich vytrpel. Oni sú však chladní a odmietajú všetko moje úsilie, ktoré vyvíjam len pre ich dobro. (…) Aspoň ty, podľa svojich síl, urob zadosť za ich nevďačnosť".

Margita má teda tak často, ako je to len možné, pristupovať k svätému prijímaniu, "bez ohľadu na hanbu a pokorenie, ktoré ti to môže priniesť. (…) Okrem toho budeš pristupovať k svätému prijímaniu každý prvý piatok v mesiaci. A každú noc zo štvrtka na piatok ti dám pocítiť smrteľný smútok, aký som prežíval na Olivovej hore". Žiadal ju, aby v noci pred prvým piatkom hodinu pred polnocou bdela a modlila sa na pamiatku jeho smrteľnej úzkosti v noci pred utrpením. Tak vznikli dve pobožnosti: sväté prijímanie na prvý piatok a svätá hodinka vo štvrtok v noci pred prvým piatkom.

 

Štvrté zjavenie: Ježiš ustanovuje slávenie svojho Najsvätejšieho Srdca, jún 1675

St. Margaret Mary Alacoque:

"Jedného dňa, keď som počas oktávy sviatku Božieho Tela bola pred Najsv. Sviatosťou, dostala som od môjho Boha mimoriadny dôkaz Jeho lásky." Celým srdcom som túžila oplatiť Ježišovi Jeho lásku a preto mi povedal: "Nemôžeš mi prejaviť väčšiu lásku než tak, že neprestaneš robiť to, čo od teba neustále žiadam. Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, nešetrilo sa, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak prejavujúci sa neúctou, svätokrádežami, chladom a pohŕdaním voči mne v Eucharistii. Ale najviac ma bolí to, že takto konajú aj srdcia, ktoré mi boli zasvätené. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti Božieho Tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári. Sľubujem ti, že moje Srdce sa otvorí a hojne obdarí svojou božskou Láskou tých, ktorí ho budú týmto spôsobom uctievať".

 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

 

 

DISKUSIA k článku