doctor

Svetová lekárska asociácia chce prinútiť lekárov, aby odporúčali potraty alebo eutanáziu

176
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Svetová lekárska asociácia prehodnocuje Medzinárodný kódex lekárskej etiky s cieľom obmedziť rozsah výhrady vo svedomí.

Podľa tlačovej správy združenia "členovia pracovnej skupiny a pozorovatelia zastupujúci viac ako 15 krajín tento dokument starostlivo preskúmali, aby určili, čo by dokumentu mohlo chýbať, čo by mohlo byť nadbytočné a čo by sa dalo usporiadať inak." 

Zásadnou zmenou by bolo zavedenie povinnosti poskytovať odporúčanie pre lekárov, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí. Súčasný kódex hovorí: 

Zdravotní pracovníci majú etickú povinnosť minimalizovať narušenie pacientskej starostlivosti. O výhrade vo svedomí je potrebné uvažovať, iba ak nie je pacient diskriminovaný alebo znevýhodnený, jeho zdravie nie je ohrozené a je zabezpečená neodkladná nepretržitosť starostlivosti. 

V návrhu sa pridáva krátke, ale dôležité ustanovenie: 

(... je zabezpečená) prostredníctvom efektívneho a včasného odporúčania inému kvalifikovanému zdravotníckemu pracovníkovi.

Je jasné, že týmto by sa prinútili lekári, ktorí namietajú proti legálnym potratom a legálnej eutanázií, aby odporučili pacientov k povoľnejším lekárom. 

Profesor David Albert Jones z britského Anscombe Bioethics Center v Oxforde uviedol, že je to "veľmi problematické"

Predovšetkým to úplne zlyháva pri stanovení povinnosti lekárov vzniesť námietku proti praktikám a postupom, ktoré sú nesvedomité, pretože sú škodlivé, diskriminačné, nespravodlivé alebo neetické. Právo na výhradu vo svedomí je založené na povinnosti byť svedomitý, čo je základom lekárskej etiky. "Výhrada vo svedomí" je po druhé prezentovaná ako v rozpore so "starostlivosťou o pacienta". Tým sa prehliada skutočnosť, že bez svedomitého zdravotníckeho personálu nemôže existovať adekvátna starostlivosť o pacienta.

Profesor Jones v tlačovom vyhlásení naznačuje, že "efektívne odporúčanie" v podstate nebude fungovať ako etická norma: 

Ak sa lekár odmietne podieľať na mučení alebo treste smrti alebo odmietne vyživovať väzňa držiaceho hladovku, bolo by pre neho bezzásadové hľadať niekoho bez zábran, kto by za neho tento čin vykonal. Vyžadovať od tohto lekára, aby uľahčil uskutočnenie postupu, proti ktorému namieta, je priamym útokom na svedomie a morálnu integritu osoby, a tým mu priamo škodí. Bolo by oveľa lepšie nehovoriť nič o výhrade vo svedomí, ako ju podkopať zavedením požiadavky na "účinné a včasné odporúčanie". 

 

 

DISKUSIA k článku