Kardinál Burke: Sily stojace za „Veľkým reštartom“ zneužili COVID na presadenie svojej zlomyseľnej agendy

13.12.2020VAT
0 0

Kardinál Raymond Burke mal strhujúcu homíliu počas sobotnej slávnosti Guadalupskej Panny Márie vo svätyni Guadalupskej Panny Márie vo wisconsinskom La Crosse. Zdroj: Alpha News 13.12.2020

(0:00:19)  0,,Pochválený buď Ježiš Kristus!
(0:00:21)  0,,Na sviatok Guadalupskej Panny Márie k nej prichádzame
(0:00:28)  0,,s utrápeným a ťažkým srdcom.
(0:00:31)  0,,Náš národ zažíva krízu, ktorá ohrozuje jeho bezprostrednú budúcnosť
(0:00:37)  0,,na slobode a demokracii.
(0:00:40)  0,,Zdá sa, že celosvetovo rozšírený marxistický materializmus,
(0:00:45)  0,,ktorý do života toľkých ľudí už priniesol skazu a smrť,
(0:00:50)  0,,a ktorý po desaťročia ohrozuje základy nášho národa,
(0:00:55)  0,,sa v ňom chopil vlády.
(0:01:01)  0,,Za účelom dosiahnutia ekonomického zisku, sme umožnili,
(0:01:06)  0,,aby sa z nás stal národ závislý na čínskej komunistickej strane,
(0:01:12)  0,,ideológii, ktorá je úplne protichodná ku kresťanským základom,
(0:01:17)  0,,na ktorých spočívajú naše rodiny, a náš národ v bezpečí a prosperujú.
(0:01:25)  0,,Hovorím o Spojených štátoch amerických, ale je evidentné,
(0:01:31)  0,,že mnohé ďalšie národy čelia podobnej, nanajvýš znepokojivej kríze.
(0:01:40)  0,,Potom tu máme tajomný wu-chanský vírus, o ktorého povahe a prevencii
(0:01:46)  0,,nám masmédiá deň čo deň poskytujú rozporuplné informácie.
(0:01:53)  0,,Je však očividné, že ho zneužili konkrétne sily,
(0:01:59)  0,,nepriateľské k rodinám a slobode národov,
(0:02:05)  0,,na popohnanie svojej zlomyseľnej agendy.
(0:02:09)  0,,Tieto sily nám nahovárajú, že sa teraz máme podriadiť tzv. „Veľkému reštartu“,
(0:02:15)  0,,„novému normálu“, ktorý nám diktujú svojou manipuláciou občanmi
(0:02:24)  0,,a národmi tým, že ich držia v nevedomosti, a šíria strach.
(0:02:29)  0,,Teraz by sme mali spôsob, akým na svoje životy nazeráme a usmerňujeme ich,
(0:02:37)  0,,prispôsobiť chorobe a jej prevencii, než Bohu a jeho plánu našej spásy.
(0:02:49)  0,,Ohlas mnohých biskupov, kňazov, aj veriacich ukázal
(0:02:56)  0,,žalostný nedostatok zdravej katechézy.
(0:03:01)  0,,Zdá sa, že veľa ľudí v Cirkvi nechápe, ako Kristus pokračuje
(0:03:07)  0,,vo svojom diele spásy v časoch epidémie a rôznych pohrôm.
(0:03:15)  0,,Ba čo viac, naša svätá matka Cirkev, Kristova nevesta bez poškvrny,
(0:03:24)  0,,v ktorej Kristus neustále koná dielo nášho večného vykúpenia,
(0:03:29)  0,,je sužovaná správami o morálnej skaze,
(0:03:32)  0,,najmä v otázkach šiesteho a siedmeho prikázania,
(0:03:37)  0,,ktorá, zdá sa, zo dňa na deň narastá.
(0:03:41)  0,,Aj v našej vlasti mali správy o Theodorovi McCarrickovi
(0:03:47)  0,,viesť mnohých zbožných katolíkov k oprávnenému vypytovaniu sa pastierov,
(0:03:54)  0,,ktorí v súlade s Kristovým plánom pre Cirkev,
(0:03:57)  0,,by mali byť ich spoľahlivými sprievodcami,
(0:04:00)  0,,ktorí ich učia pravdy viery, a vedú k vhodnému uctievaniu Boha
(0:04:05)  0,,a modlitbe k nemu, a usmerňovať ich prostredníctvom
(0:04:09)  0,,nemennej disciplíny Cirkvi.
(0:04:12)  0,,Veriaci častokrát nedostali žiadnu odpoveď,
(0:04:19)  0,,alebo len takú, ktorá sa nezakladá na nemenných pravdách viery a morálky.
(0:04:27)  0,,Zdá sa, akoby im neodpovedali pastieri, ale svetskí manažéri.
(0:04:36)  0,,Zmätok ohľadom toho, čo Cirkev skutočne učí,
(0:04:42)  0,,a čo v súlade s týmto učením od nás požaduje,
(0:04:46)  0,,vytvára v Kristovom tele stále väčšiu nejednotu.
(0:04:53)  0,,To všetko Cirkev ochromuje v jej poslaní,
(0:04:56)  0,,vo vydávaní svedectva o Božej pravde a Božej láske,
(0:05:00)  0,,a to práve v čase, keď svet, viac ako kedykoľvek predtým,
(0:05:05)  0,,potrebuje Cirkev, aby bola jeho majákom.
(0:05:11)  0,,Namiesto toho, aby Cirkev vyzývala svet k obráteniu a poslušnosti k Božím zákonom,
(0:05:17)  0,,ktoré má každý človek vpísané vo svojom srdci,
(0:05:21)  0,,a ktoré boli vo svojej celistvosti zjavené vo vykupiteľskom vtelení Syna Božieho,
(0:05:27)  0,,mu pri vzájomnej zrážke falošne chce vyhovieť.
(0:05:35)  0,,Tieto vážne ťažkosti zaiste predstavujú neľahkú úlohu
(0:05:44)  0,,pre náš každodenný kresťanský život.
(0:05:47)  0,,Dopad krízy vo svete a v Cirkvi sme všetci výrazne pocítili.
(0:05:52)  0,,Mnohí prežívajú tie najťažšie muky, fyzické, emocionálne a duchovné,
(0:05:59)  0,,ktoré takáto situácia nevyhnutne spôsobuje.
(0:06:05)  0,,V čase, keď je potrebné, aby sme si v kresťanskej láske boli na blízku,
(0:06:12)  0,,nás chcú svetské sily izolovať a presvedčiť o tom,
(0:06:17)  0,,že sme osamotení a na ne odkázaní,
(0:06:20)  0,,čím z nás spravia otrokov ich bezbožnej a vražednej agendy.
(0:06:31)  0,,Ale nie sme sami. S dôverou prinášame svoje ťažké srdcia Panne Márii,
(0:06:44)  0,,Matke Božej, našej Matke v Cirkvi.
(0:06:50)  0,,Priťahuje nás k svojmu Nepoškvrnenému Srdcu,
(0:06:54)  0,,a prichádzame k nej na púti, na slávnosť Panny Márie Guadalupskej.
(0:07:03)  0,,Hovorí k nám tak, ako keď hovorila so svätým Juanom Diegom,
(0:07:10)  0,,keď sa aj on zdal byť premožený smrteľnou chorobou
(0:07:17)  0,,svojho strýka Juana Bernardina, s ktorým býval, a o ktorého sa staral,
(0:07:25)  0,,a veľkou výzvou pokračovať vo veľkom diele, ktoré mu zverila Panna Mária.
(0:07:38)  0,,Na jeho prejavy bezmocnosti a neuskutočniteľnosti mu Panna Mária povedala:
(0:07:50)  0,,Či tu nie som ja, ktorá má tú česť byť tvojou matkou?
(0:07:59)  0,,Nie si v mojom tieni, a pod mojou ochranou?
(0:08:05)  0,,Či nie som zdrojom tvojej radosti?
(0:08:10)  0,,Či nie si pod mojim plášťom, v objatí mojich rúk?
(0:08:18)  0,,Dnes tieto slová hovorí nám.
(0:08:29)  0,,Nepoškvrnená Panna Mária je žena odetá slnkom,
(0:08:36)  0,,ktorej dieťa bolo predurčené zachrániť svet z moci Zlého.
(0:08:45)  0,,Zjavuje nám pravdu, o ktorej Kniha zjavení dosvedčuje,
(0:08:53)  0,,že po narodení, bol jej Božský Syn uchvátený k Bohu a k jeho trónu.
(0:09:03)  0,,Uisťuje nás, že Boh Otec vykupiteľským vtelením Boha Syna
(0:09:13)  0,,naozaj splnil svoj sľub večnej spásy, ktorý obnovil slovami proroka Zachariáša:
(0:09:27)  0,,„Hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba.“
(0:09:35)  0,,Svoje ťažké srdcia zjednocujeme s Nepoškvrneným Srdcom Matky Božej,
(0:09:44)  0,,našej Matky, ktorú archanjel Gabriel právom oslovil „milosti plná“.
(0:09:55)  0,,Uprostred toľkého zla prijíma Panna Mária, Matka Božia, naše srdcia,
(0:10:02)  0,,a vedie ich k zdroju uzdravenia a sily, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
(0:10:12)  0,,Bohu a človeku, Bohu Synovi a jej Synovi.
(0:10:20)  0,,Vedie nás k tomu, aby sme pozdvihli svoje srdcia k božskému
(0:10:29)  0,,prebodnutému Ježišovmu Srdcu, v ktorom jedinom nájdeme spásu.
(0:10:40)  0,,Práve pre ťažké časy ako sú tieto, si Panna Mária želala,
(0:10:48)  0,,aby sa jej tu postavil dom, v ktorom priťahuje nespočetne veľa duší
(0:11:00)  0,,k svojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi, slovami:
(0:11:09)  0,,„Urobte všetko, čo vám povie!“
(0:11:17)  0,,Jej svätyňa tu stojí ako maják priťahujúci nás k večnej spáse.
(0:11:26)  0,,Je obrazom nášho vlastného povolania, povolania všeobecnej Cirkvi
(0:11:34)  0,,byť majákom, ktorý jasne odráža svetlo božskej pravdy a lásky vo svete,
(0:11:46)  0,,odráža realitu Krista sediaceho v sláve po pravici Otca,
(0:11:53)  0,,a zároveň prebýva s nami v Cirkvi.
(0:12:01)  0,,Áno, naše srdcia sú pochopiteľne oťažené,
(0:12:09)  0,,ale Kristus na príhovor svojej panenskej Matky,
(0:12:13)  0,,pozdvihuje naše srdcia k svojmu vlastnému,
(0:12:17)  0,,a obnovuje našu dôveru v neho, ktorý nám prisľúbil večnú spásu v Cirkvi.
(0:12:24)  0,,Svoj sľub vždy dodrží. Nikdy nás neopustí.
(0:12:31)  0,,Nenechajme sa oklamať silami sveta a falošnými prorokmi.
(0:12:37)  0,,Neopúšťajme Krista, a nehľadajme spásu na miestach, kde ju nikdy nenájdeme.
(0:12:49)  0,,Nikdy nezabudnime na slová, ktorými sa Panna Mária predstavila
(0:12:55)  0,,svätému Juanovi Diegovi v prvom zjavení:
(0:12:59)  0,,Buď si istý, môj najdrahší a najmladší syn,
(0:13:04)  0,,že som Nepoškvrnená Panna Mária, ktorá má tú česť
(0:13:11)  0,,byť Matkou pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Stvoriteľa ľudí,
(0:13:18)  0,,Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme.
(0:13:27)  0,,Je mojim veľkým želaním, aby mi tu postavili Boží dom,
(0:13:32)  0,,v ktorom mu ukážem, budem ho zvelebovať, aby sa zjavil,
(0:13:40)  0,,z celého srdca ho rozdám všetkým ľuďom, toho,
(0:13:46)  0,,ktorý je mojim súcitným pohľadom, ktorý je mojou pomocou,
(0:13:54)  0,,ktorý je mojou spásou.
(0:13:59)  0,,Nech je táto svätyňa Panny Márie Guadalupskej vždy dôstojným nástrojom,
(0:14:08)  0,,ktorým Nepoškvrnené Srdce Panny Márie pritiahne srdcia k sebe,
(0:14:14)  0,,a privedie ich k božskému prebodnutému Srdcu Ježišovmu,
(0:14:18)  0,,k jedinému zdroju uzdravenia a sily v tomto a večnom živote.
(0:14:27)  0,,Pred záverečným požehnaním bude ešte iniciácia pážat,
(0:14:36)  0,,a vymenovanie pážat na rytierov v Oltárnych rytieroch Panny Márie,
(0:14:42)  0,,chlapcov a mladých mužov, ktorí v tomto kostole slúžia nášmu Pánovi
(0:14:46)  0,,počas posvätnej liturgie.
(0:14:49)  0,,Modlime sa: na príhovor Panny Márie a svätého Juana Diega,
(0:14:54)  0,,nech Nicholas Kotnour, Michael Row a Thomas Wilson,
(0:15:00)  0,,ktorí majú byť iniciovaní za pážatá, vytrvali vo svojej príprave,
(0:15:05)  0,,a stali sa Oltárnymi rytiermi Panny Márie,
(0:15:10)  0,,a aby Ian Peratt a Charlie Ilfrey, ktorí majú byť povýšení
(0:15:16)  0,,do rytierskeho stavu, zostali vždy verní svojej misii, ktorú prijali.
(0:15:22)  0,,Nech sa svätosť ich služby Pánovi pri oltári,
(0:15:26)  0,,pod vedením a ochranou Panny Márie,
(0:15:31)  0,,odráža vo všetkých aspektoch ich každodenného života.
(0:15:38)  0,,Pod láskavým plášťom Nepoškvrneného Srdca Guadalupskej Panny Márie,
(0:15:48)  0,,pozdvihnime teraz svoje ťažké srdcia k božskému prebodnutému Srdcu Ježišovmu.
(0:15:57)  0,,S dôverou, že sa naplní prísľub o spáse, ktorý nám dal náš Pán,
(0:16:03)  0,,úplne mu v jeho Cirkvi odovzdajme svoje srdcia.
(0:16:15)  0,,Dúfajme, že v jeho Srdci nájdeme múdrosť a silu žiť v týchto ťažkých časoch
(0:16:29)  0,,s očami upretými na nebo a na spásu,
(0:16:37)  0,,ktorú nám skrze Božského materstva Panny Márie vo svete prináša.
(0:16:52)  0,,Srdce Ježišovo, spása tých, ktorí dúfajú v teba, zmiluj sa nad nami.
(0:16:59)  0,,Guadalupská Panna Mária, Matka Ameriky a Hviezda novej evanjelizácie, oroduj za nás.
(0:17:06)  0,,Svätý Jozef, ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.
(0:17:11)  0,,Svätý Juan Diego, oroduj za nás.
(0:17:14)  0,,V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:17:19)  0,,Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka