Immaculate Concepcion

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8 vecí, ktoré by ste mali o ňom vedieť

257
Zuzana Smatanová
AltKAT

8. decembra je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Slávime jeden z najdôležitejších dogiem katolíckej náuky a ide o prikázaný sviatok. Prečítajte si 8 vecí, ktoré by sme mali vedieť o tejto náuke a o spôsobe ako sa slávia.

 

1. Na koho sa vzťahuje Nepoškvrnené počatie Panny Márie?

Medzi ľuďmi prevláda názor, že sa jedná o počatie Ježiša v Panne Márii. Nie je to tak. Ide o výnimočný spôsob, akým bola počatá samotná Panna Mária. Jej počatie nebolo panenské, čo znamená, že mala ľudského otca aj ľudskú mamu. Bolo však unikátne iným spôsobom ...

 

2. Čo je Nepoškvrnené počatie?

Katechizmus Katolíckej cirkvi ho vysvetľuje týmto spôsobom:

"Aby Mária mohla byť matkou Spasiteľa, „bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy“. Anjel Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. A skutočne, aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery zvestovaniu svojho povolania, bolo potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť." (KKc, 490)

Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že: "Preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu". (KKc, 491)

 

3. Znamená to, že Mária nikdy nezhrešila?

Áno, vykupiteľské zásluhy jej Syna boli Márii aplikované v okamihu jej počatia a preto nebola uchránená iba od dedičného hriechu, ale aj od osobného. V Katechizme sa píše:

Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ (po grécky Panagia) a oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie“. Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu. (KKc, 493)

 

4. Znamená to, že Mária nepotrebovala, aby Ježiš za Ňu zomrel na kríži?

Nie. Platí, čo sme už raz hovorili, že Máriino Nepoškvrnené počatie bolo súčasťou Jej bytia "plného milosti", a tak "vykúpeného od okamihu Jej počatia jedinečnou milosťou a privilégiom Všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia". Katechizmus píše:

"Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“, dostáva celý od Krista: je „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“. Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske." (KKc, 492)

"Boh si z Evinho potomstva vyvolil Pannu Máriu, aby bola Matkou jeho Syna. Ako „plná milosti“ je „vynikajúce ovocie vykúpenia“: od prvej chvíle svojho počatia je celkom uchránená od škvrny dedičného hriechu a cez celý svoj život zostala čistá aj od akéhokoľvek osobného hriechu." (KKc, 508)

 

5. Ako to, že sa Mária dáva do analógie s Evou?

Adam a Eva, obaja boli stvorení nepoškvrnení - bez dedičného hriechu alebo poškvrnenia hriechom. Po páde do hriechu neboli už v milosti a skrze nich začal svet spútavať hriech.

Aj Kristus a Mária boli nepoškvrnene počatí a keďže zostali verní, ľudstvo bolo skrze nich z hriechu vykúpené. Kristus je teda nový Adam a Mária nová Eva. Katechizmus píše:

" ... ‚Ona,‘ ako hovorí svätý Irenej, ‚poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie.‘ Preto viacerí dávni otcovia vo svojom ohlasovaní radi s ním tvrdia: ‚Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to Panna Mária rozviazala vierou.‘ A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu ‚matkou žijúcich‘ a častejšie zdôrazňujú: ‚Skrze Evu smrť, skrze Máriu život.‘“ (KKc, 494)

 

6. Ako to, že sa Mária stala obrazom nášho vlastného osudu?

Tí, čo zomierajú v priateľstve s Bohom a idú do neba, budú oslobodení od každého hriechu, ako aj od jeho poškvrny. Ak teda zostaneme verní Bohu, všetci sa vrátime k našej "nepoškvrnenosti" (latinsky immaculatus - nepoškvrnený). Boh nás očisťuje už aj v tomto živote a vychováva nás k svätosti. Ak však zomrieme síce v priateľstve s Ním, ale nedokonale očistení, Boh nás očisťuje v očistci a tým nám vracia nepoškvrnenosť.

Tým, že Mária dostala túto milosť už v okamihu svojho počatia, Boh nám ju predkladá ako obraz nášho vlastného osudu. Ukazuje nám tak, že vďaka Božej milosti je to možné aj pre ľudí. Sv. pápež Ján Pavol II píše: "Mária ako úplne závislá od Boha a úplne naňho orientovaná vzletom svojej viery je, popri svojom Synovi, tým najdokonalejším obrazom slobody a oslobodenia ľudstva a vesmíru. Je Matkou a vzorom Cirkvi, a preto Cirkev musí hľadieť na ňu, keď chce pochopiť zmysel svojho poslania v celej jeho plnosti“. (Redemptoris Mater, n. 37).

Pokiaľ toto tajomstvo kontemplujeme z pohľadu Márie, môžeme povedať: "Uprime teda svoj zrak na Máriu, obraz putujúcej Cirkvi v búrlivej histórii, predsa však na jej ceste k slávnemu miestu určenia, ktorým je nebeský Jeruzalem, v ktorom bude Cirkev žiariť ako nevesta Baránka, Krista Pána" [General Audience, March 14, 2001].

 

7. Bolo nevyhnutné, aby Boh učinil Máriu nepoškvrnenou pri Jej počatí preto, aby sa mohla stať Ježišovou Matkou?

Nie. Cirkev hovorí o Nepoškvrnenom počatí ako o niečom, čo z Márie urobilo príbytok, ktorý bol "hodný" Božieho Syna; nie teda niečo, čo malo byť nevyhnutné. Počas prípravy vyhlásenia tejto dogmy pápež Pius IX povedal: "Cirkevní otcovia potvrdili, že Preblahoslavená Panna Mária bola milosťou úplne oslobodená od akejkoľvek poškvrny hriechu, ako aj od porušenia tela, duše a mysle; že bola vždy zjednotená s Bohom a spojená s Ním večnou zmluvou; že nikdy nebola v temnote, vždy iba vo svetle; preto sa stala absolútne celá tým najvhodnejším príbytkom pre Krista - nie pre stav svojho tela, ale vďaka pôvodnej milosti ... Nepatrilo sa, aby bola táto vyvolená nádoba zraňovaná obyčajnými zraneniami, keďže sa tak líši od ostatných a zdieľa s nimi iba celkovú prirodzenosť, nie však hriech. Naozaj sa patrilo, aby jednorodený Boží Syna mal Otca v nebi, kde Mu serafíni v sláve prespevujú ´Svätý, Svätý, Svätý" a Matku na zemi, ktorá žila v ustavičnej sláve svätosti." [Ineffabilis Deus].

 

8. Ako dnes slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie?

V latinskom obrade Katolíckej cirkvi je 8. decembra slávnosť Nepoškvrneného počatia. V USA a v mnohých iných krajinách ide o prikázaný sviatok. Ak 8. decembra pripadne na sobotu, povinná účasť na sv. omši platí, aj keď to bude znamenať, že dva dni za sebou idete na omšu (každú nedeľu totiž tiež platí povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Viac info tu.

 

DISKUSIA k článku