News-Brief.jpg

Vatikán: Je naliehavé, aby sa veriaci čo najskôr vrátili na omše

416
Milko Kostovič
Kultúra života

V novom nariadení kardinála Saraha, prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, sú Katolíci nabádaní k tomu, aby si uvedomili, že virtuálna účasť na liturgii a cirkevnom živote nie je náhradou za tú skutočnú. List, ktorý bol dnes zverejnený so súhlasom pápeža, nesie názov: "Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!"

"Akonáhle to okolnosti dovolia, je nutné vrátiť sa k normálnemu kresťanskému životu, v ktorom je kostol domovom. Slávenie liturgie, najmä Eucharistie, je zasa ‘vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi; a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej sila’ (Sacrosanctum Concilium, 10)."

Sarah sa tiež venuje opatreniam, ktoré podnikli biskupi sveta v čase pandémie:

"Kresťanské spoločenstvo sa nikdy nesnažilo o izoláciu a nikdy neurobilo z Cirkvi mesto so zatvorenými dverami," píše sa v liste. "Kreovaní hodnotami komunitného života a hľadaním spoločného dobra, kresťania sa vždy usilovali o začlenenie do spoločnosti."

Dokonca aj uprostred pandémie, píše kardinál Sarah, "sa objavil veľký zmysel pre zodpovednosť. Pri počúvaní a spolupráci s civilnými autoritami a odborníkmi," poznamenáva Sarah, "boli cirkevní biskupi ochotní prijať ťažké a bolestivé rozhodnutia, dokonca až do toho bodu, že pozastavili účasť veriacich na slávení Eucharistie na dlhšie obdobie."

Hoci uznáva význam naživo prenášaných omší za konkrétnych okolností, Sarah zdôrazňuje riziká dlhodobej absencie z fyzickej účasti na živote Cirkvi:

Kardinál zdôraznil, že "hoci komunikačné prostriedky poskytujú hodnotnú službu pre chorých a tých, ktorí nemôžu ísť do kostola a poskytujú skvelý servis pri vysielaní Svätej omše v čase, keď neexistovala možnosť spoločného slávenia, žiadne vysielanie sa nedá nahradiť a porovnať s osobnou účasťou."

Na druhej strane, hovorí Sarah, liturgie, na ktorých sa veriaci zúčastňujú iba virtuálne "nás vystavujú riziku, že sa budeme vzďaľovať od osobného a intímneho stretnutia s vteleným Bohom", ktorého prítomnosť medzi jeho ľuďom nebola virtuálna, ale skutočná, ako povedal Boh: "Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom" (Ján 6:56). 

Kardinál Sarah na tom trvá: "Tento fyzický kontakt s Pánom je životne dôležitý, nevyhnutný, nenahraditeľný." Preto pokračuje: "Akonáhle budú identifikované a osvojené konkrétne opatrenia, ktoré je možné prijať na zníženie šírenia vírusu na minimum, je nevyhnutné, aby všetci zaujali svoje miesto na zhromaždení bratov a sestier. Zároveň treba pozvať a povzbudiť tých bratov a sestry, ktorí boli príliš dlho odrádzaní, vystrašení, neprítomní alebo nezúčastnení."

V súvislosti s konkrétnymi disciplínami sviatosti Sarah píše, že "improvizovaným rituálnym experimentom" - sa treba vyhýbať. Veriaci majú zároveň právo "prijímať Kristovo telo a uctievať Pána prítomného v Eucharistii stanoveným spôsobom, bez obmedzení, ktoré dokonca prekračujú rámec toho, čo stanovujú hygienické normy vydané verejnými orgánmi alebo biskupmi." Tu Sarah zjavne nepriamo naráža na situácie, kde sa Sväté prijímanie vynútilo dávať iba na ruku, proti čomu mnohí veriaci protestovali. 

V liste sa ďalej zdôrazňuje:

"Je na obozretnom, ale ráznom konaní biskupov zabezpečiť, aby účasť veriacich na slávení Eucharistie nebola zredukovaná verejnými úradmi na ‘zhromaždenie‘ a nepovažovala sa za podobnú či dokonca podriadenú formám rekreačných aktivít."

Znovu sa odvolávajúc na Sacrosanctum Concilium kardinál Sarah dáva jasne najavo, že civilné autority nemôžu vydávať právne predpisy upravujúce liturgické normy. Naopak, v tejto oblasti môžu konať "iba kompetentné cirkevné autority"

Správu redakcie Vatican News k tomuto listu si môžete prečítať tu. Celé znenie textu (v taliančine) môžete nájsť tu.

 

 

DISKUSIA k článku