Exkomunikovali kňaza, ktorý poprel, že František je právoplatným pápežom

11.08.2020
0 0

(0:00:04)  Cez víkend vyvolali rozruch správy o exkomunikácii otca Jeremyho Leatherbyho.
(0:00:12)  Otec Leatherby bol diecéznym kňazom v diecéze Sacramento, Kalifornia.
(0:00:17)  Už nejaký čas boli na neho uvalené obmedzenia
(0:00:20)  za minulé, s týmto nesúvisiace, záležitosti, ktoré diecéza vyšetrovala,
(0:00:25)  ale nedávno začal laikom vysluhovať sviatosti,
(0:00:28)  keď boli farnosti pre verejnosť zatvorené,
(0:00:30)  z čoho postupne prešiel na slúženie omší v domácnostiach veriacich,
(0:00:35)  a to nielen proti nariadeniam biskupa, ale čo je ešte dôležitejšie,
(0:00:38)  údajne vynechával počas eucharistickej modlitby
(0:00:41)  meno svojho biskupa a pápeža Františka,
(0:00:45)  a namiesto toho uznával Benedikta XVI. ako pravého pápeža.
(0:00:51)  Tvrdí sa, že otec Leatherby tiež verejne poprel právoplatnosť
(0:00:56)  Františkovho pontifikátu, a vyhlásil, že Benedikt je stále pápežom.
(0:01:00)  To, podľa jeho biskupa, privodilo na otca Leatherbyho automatickú exkomunikáciu,
(0:01:05)  ktorú si biskup vynucuje.
(0:01:07)  Dnes mám pre vás listy od biskupa Sota, v ktorých toto vymáha.
(0:01:12)  Prvý je veľmi krátky, a je adresovaný otcovi Leatherbymu.
(0:01:15)  Druhý je o niečo dlhší, ale stále krátky, a je adresovaný verejnosti.
(0:01:19)  Po nich tu mám ešte list od otca Leatherbyho pre verejnosť,
(0:01:23)  v ktorom objasňuje svoje konanie.
(0:01:25)  Dnes vám ich tu teda predkladám, pretože viem,
(0:01:27)  že katolícky svet čoraz viac hovorí o tejto téme,
(0:01:30)  ale aj preto vám ich tu predkladám, aby ste mali fakty priamo zo zdroja.
(0:01:36)  Môžete očakávať, že najrôznejší ľudia budú k tomu vyjadrovať svoje názory,
(0:01:40)  ale ja nebudem jedným z nich.
(0:01:41)  Pre bližšie informácie vám odporúčam prečítať si stanovisko brata Bugnola,
(0:01:46)  keďže podrobne osvetľuje kanonické následky a interpretácie
(0:01:49)  podľa kanonického práva vo svojom článku na blogu na stránke fromrome.info.
(0:01:54)  Odkaz na jeho článok, ako aj odkazy na listy nájdete uvedené medzi zdrojmi
(0:01:58)  na blogu returntotradition.org, na ktorý odkaz nájdete v popise videa.
(0:02:03)  Teraz už ale nechám prehovoriť biskupa a kňaza, ktorí sú do celej veci zapletení.
(0:02:08)  List biskupa Sota z diecézy Sacramento otcovi Leatherbymu,
(0:02:15)  v ktorom ho informuje o exkomunikácii.
(0:02:18)  3. august 2020 Dôstojný pán Jeremy Leatherby
(0:02:23)  Drahý otec Leatherby, týmto listom vás chcem informovať o tom,
(0:02:28)  že ste na seba privodili exkomunikáciu latae sententiae za to,
(0:02:32)  že ste veriacich poučovali o nelegitímnosti pontifikátu
(0:02:36)  Jeho Svätosti, pápeža Františka.
(0:02:39)  Týmto poučovaním ste verejne podnecovali medzi veriacimi
(0:02:43)  animozitu proti Svätému stolcu.
(0:02:45)  Tiež ste podnecovali animozitu proti mne, biskupovi Sacramenta.
(0:02:51)  Prejavili ste neposlušnosť, keď ste odmietali moje úsilie s vami komunikovať.
(0:02:56)  Vašou neposlušnosťou ste vyvolali vážny škandál podnecovaním schizmy.
(0:03:01)  Prišli mi viaceré výpovede oznamujúce, že ste verejne slúžili omšu,
(0:03:06)  čo je v rozpore s mojim odňatím vašej spôsobilosti,
(0:03:10)  a zákazom výkonu kňazskej služby na verejnosti.
(0:03:14)  Pri výkone týchto nedovolených obradov, slúžených na verejnosti
(0:03:18)  s početnou prítomnosťou veriacich, ste kázali proti Svätému Otcovi,
(0:03:22)  a vynechali ste jeho meno, ako aj to moje, z eucharistickej modlitby.
(0:03:26)  Mám nahrávky vašich kázní z týchto podujatí,
(0:03:29)  ktoré potvrdzujú to, čo ste odmietali priznať
(0:03:33)  počas nášho telefonického rozhovoru 18. júna 2020,
(0:03:38)  ako aj vašu neschopnosť odpovedať na listy z 26. mája a 8. júla 2020.
(0:03:46)  To všetko potvrdzuje, že ste na seba privodili
(0:03:50)  exkomunikáciu latae sententiae, ktorú týmto listom potvrdzujem.
(0:03:55)  Nevšímajte si hlasy ani pocity, ktoré vás k tomu priviedli.
(0:03:59)  Nie sú to plody Ducha Svätého.
(0:04:02)  Zraňujete Cirkev, ktorej ste predtým vážne sľúbili slúžiť.
(0:04:06)  Vaše skutky vás aj ostatných postavili do vážneho morálneho nebezpečenstva.
(0:04:10)  Počúvajte hlas Dobrého Pastiera, v ktorého mene hovorím
(0:04:14)  s otcovskou starostlivosťou.
(0:04:16)  Vediem vás k hľadaniu zmierenia s Pánom Ježišom a jeho Telom, Cirkvou.
(0:04:22)  Okamžite musíte prestať slúžiť omše, verejne aj súkromne.
(0:04:26)  Musíte prestať vykonávať kňazskú službu na verejnosti.
(0:04:30)  Pod mojim vedením musíte viesť život modlitby a pokánia.
(0:04:34)  Ak do štvrtka 6. augusta 2020 mi neoznámite svoj súhlas
(0:04:41)  s týmito nápravnými pokynmi, upovedomím o vašej exkomunikácii
(0:04:44)  latae sententiae, ktorú ste na seba privodili v piatok, 7. augusta 2020,
(0:04:49)  duchovných a veriacich v diecéze Sacramento.
(0:04:53)  Podpísaný biskup Soto zo Sacramenta.
(0:05:01)  Potom tu máme list verejnosti, v ktorom biskup Soto
(0:05:05)  oznamuje jeho exkomunikáciu: 7. august 2020
(0:05:11)  Drahí priatelia v Kristovi,
(0:05:14)  Otec Jeremy Leatherby uviedol seba a ostatných
(0:05:18)  do stavu schizmy s Rímskokatolíckou cirkvou.
(0:05:21)  Otec Leatherby svojimi slovami a konaním priviedol na seba
(0:05:25)  (automatickú) exkomunikáciu latae sententiae.
(0:05:29)  To znamená, že sa z vlastnej vôle odlúčil od spoločenstva
(0:05:33)  s rímskym pontifikom, pápežom Františkom,
(0:05:36)  a ďalšími členmi Katolíckej cirkvi.
(0:05:37)  Otec Leatherby porušil moje príkazy tým,
(0:05:40)  že verejne slúžil omšu a učil niekoľko veriacich.
(0:05:45)  Poúčal ich o nelegitimite Jeho Svätosti, pápeža Františka.
(0:05:49)  Pri odriekaní eucharistickej modlitby počas omše
(0:05:52)  nahrádzal meno Svätého otca menom jeho predchodcu,
(0:05:54)  a moje meno vynechal.
(0:05:58)  Tým, že tvrdošijne neodpovedal na niekoľko mojich otázok
(0:06:02)  prostredníctvom telefónu a korešpondencie,
(0:06:04)  sa jeho schizmatický postoj neskôr potvrdil.
(0:06:07)  Vzhľadom k vážnemu škandálu, ktorý jeho konanie vyvolalo,
(0:06:11)  nemám inú možnosť, len verejne oznámiť následky jeho rozhodnutí:
(0:06:15)  Priviedol na seba automatickú exkomunikáciu latae sententiae.
(0:06:21)  Ešte pred týmito poľutovaniahodnými udalosťami
(0:06:24)  prebiehal kanonický proces s otcom Jeremym Leatherbym
(0:06:28)  vo veci porušenia kňazských sľubov.
(0:06:32)  Tento proces, ktorý, uznávam, trvá už dlho, stále pokračuje,
(0:06:36)  a majú ho na starosti iné cirkevné orgány.
(0:06:40)  Udalosti, ktoré ho exkomunikovali, nijako nesúvisia
(0:06:44)  s predošlými obvineniami a následným vyšetrovaním.
(0:06:49)  Ide o dva samostatné záležitosti.
(0:06:50)  Kňazi aj veriaci sú inštruovaní, aby odmietli akékoľvek ďalšie pokusy
(0:06:54)  otca Leatherbyho slúžiť omšu alebo vysluhovať sviatosti.
(0:06:57)  Pripojte sa ku mne v modlitbe za jeho zmierenie a návrat
(0:07:01)  k plnému spoločenstvu s Rímskokatolíckou cirkvou.
(0:07:03)  Kiež príhovor našej preblahoslavenej Matky Márie
(0:07:07)  pomôže otcovi Leatherbymu kajať sa za škodu, ktorú Cirkvi spôsobil.
(0:07:11)  Nech nás s materskou starostlivosťou zhromaždí
(0:07:14)  do jedného spoločenstva Cirkvi, svätého a očisteného krvou Baránka,
(0:07:19)  jej Syna, Ježiša.
(0:07:22)  S úctou Jaime Soto, biskup Sacramenta.
(0:07:28)  Po tom všetkom tu mám list otca Jeremyho Leatherbyho,
(0:07:34)  ktorý je určený verejnosti, z väčšej časti jeho farníkom.
(0:07:40)  Nebudem ho však čítať celý, čiastočne preto, lebo je dlhý,
(0:07:44)  ale aj preto, že jeho prvá časť sa venuje iným veciam,
(0:07:48)  ktoré s diecézou rieši, a ktoré sú úprimne povedané, obscénnej povahy.
(0:07:52)  Nebudem ich tu teda spomínať, aby som vyrábal a šíril škandály,
(0:07:55)  a tak túto časť listu vynechám, ak si však z vlastnej vôle
(0:08:01)  chcete prečítať celý list, tak medzi zdrojmi na blogu returntotradition.org,
(0:08:06)  jeho meno je rovnaké ako názov môjho kanálu,
(0:08:08)  nájdete odkaz na dokument, kde si ho môžete prečítať.
(0:08:12)  Opakujem, mňa nezaujímajú oplzlé detaily istých vecí,
(0:08:16)  ktoré s exkomunikáciou nijako nesúvisia,
(0:08:18)  v tomto beriem biskupa za slovo.
(0:08:20)  Takže odkaz na neho nájdete medzi zdrojmi na blogu,
(0:08:22)  nájdete ho aj v popise videa, ktoré pozeráte, alebo podcaste, ktorý počúvate.
(0:08:27)  Bez ďalších okolkov budem pokračovať dolnou časťou listu,
(0:08:34)  aby sme sa dostali k naozaj dôležitým detailom:
(0:08:39)  Tak prečo som po celú tú dobu neodišiel?
(0:08:42)  Prečo neukončiť drámu a zármutok toho všetkého?
(0:08:45)  Ako som už vyššie spomenul, stačilo k tomu už málo.
(0:08:47)  Väčšina kňazov v mojej situácii, ktorých je oveľa viac,
(0:08:50)  než by ste si uvedomovali, nevydržia dlhšie než dva roky.
(0:08:53)  Je to prakticky neznesiteľné z viacerých príčin.
(0:08:56)  Keď som už chcel hodiť flintu do žita, udrela choroba,
(0:08:59)  a sviatosti boli prakticky na celom svete zakázané.
(0:09:02)  Veriacim bolo odopreté to najdôležitejšie -
(0:09:06)  dokonca dôležitejšie než jedlo alebo pitie.
(0:09:08)  Bola im odopretá Eucharistia, chlieb, bez ktorého človek v sebe nemá život.
(0:09:13)  Vedel som, že to, čo sa deje, kanonicky porušuje zákon Cirkvi.
(0:09:17)  Veriaci, ktorí o ne požiadajú a sú v náležitom stave,
(0:09:21)  majú právo vždy sviatosti prijímať.
(0:09:23)  Nemohol som len stáť a pozerať sa na to, o čom som presvedčený,
(0:09:27)  že je najväčším popretím Krista od jeho vlastného ukrižovania.
(0:09:31)  Ak je Eucharistia zdrojom, stredom, a vrcholom katolíckej viery,
(0:09:36)  ako môže byť veriacim k nej znemožnený prístup?
(0:09:38)  Ako môžu biskupi a kňazi ľuďom vôbec povedať, že nemôžu prijať Ježiša?!?
(0:09:42)  Čo za otec by svojim deťom odoprel každodenný chlieb?
(0:09:46)  Veď je to úplne proti našej viere a tradícii.
(0:09:49)  Preto som sa tu objavil, aby som ľuďom poskytoval sviatosti,
(0:09:52)  najmä preto, že to bol ( a som presvedčený, že stále je)
(0:09:55)  národný „stav núdze“.
(0:09:57)  V stane núdze je dovolené dokonca laicizovaným alebo „bývalým“ kňazom,
(0:10:00)  ba dokonca ide o ich morálnu povinnosť, ponúkať sviatosti veriacim.
(0:10:05)  Počas tejto choroby, som nemohol dovoliť nechať ich
(0:10:10)  bez základného prameňa všetkého uzdravenia, milosti a spásy.
(0:10:13)  To ma privádza späť na začiatok, ku exkomunikácii.
(0:10:17)  Zo začiatku som posvätnú hostiu, ktorú som konsekroval
(0:10:21)  na súkromnej omši, prinášal k jednému domu za druhým.
(0:10:24)  Čoskoro mi to zabralo celý deň, každú nedeľu
(0:10:27)  som jazdil po celom meste, aby som ľuďom priniesol chlieb života.
(0:10:30)  Napokon, aby sa ušiel každému, musel som sláviť
(0:10:34)  verejné/súkromné omše v domácnostiach.
(0:10:36)  Nakoniec sa ich každý víkend zúčastnilo 350 ľudí.
(0:10:41)  Avšak omše niekoľko posledných mesiacov som slávil
(0:10:43)  v jednote s pápežom Benediktom, nie s pápežom Františkom.
(0:10:47)  Mnohí, ktorí sa ku mne pripojili, zastávajú rovnaký názor ako ja,
(0:10:50)  že Benedikt zostáva jediným pravým pápežom.
(0:10:53)  Biskupov Sotov rozsudok o mojej exkomunikácii je opäť v súlade
(0:10:57)  s mojim vzťahom k Jorgemu Bergogliovi (pápežovi Františkovi),
(0:11:01)  s ktorým sa nemôžem morálne, duchovne alebo intelektuálne
(0:11:04)  s čistým svedomím zjednotiť.
(0:11:06)  Bergogliova modloslužba v Bazilike sv. Petra v októbri 2019,
(0:11:12)  jeho konštantné presadzovanie náboženského synkretizmu,
(0:11:15)  a porušovanie nemennej cirkevnej obradnej tradície,
(0:11:20)  ohľadom pristupovania k svätému prijímaniu rozvedených a znovusobášených,
(0:11:24)  mi medzi inými vecami znemožnilo uvažovať o cirkevnom spoločenstve s ním.
(0:11:29)  A čo je ešte dôležitejšie, tak tvrdenie, že vyhlásenie pápeža Benedikta
(0:11:33)  z roku 2013 spĺňa požiadavky platnej rezignácie pápeža, podľa kanonického práva,
(0:11:39)  považujem za neobhájiteľné, preto aj naďalej považujem Benedikta
(0:11:43)  za držiteľa Petrovho úradu, nech je to akokoľvek záhadné.
(0:11:48)  Preto nepovažujem Bergoglia za zvrchovaného pontifika Rímskokatolíckej cirkvi.
(0:11:52)  Čo je desivé, domnievam sa, že môže byť hlavou „kontracirkvi“,
(0:11:56)  ktorú predpovedal ctihodný Fulton Sheen,
(0:11:59)  alebo „anticirkvi“, o ktorej hovoril Karol Wojtyla (budúci pápež Ján Pavol II.),
(0:12:03)  alebo „paralelnej cirkvi“, o ktorej nedávno písal arcibiskup Vigano.
(0:12:07)  Áno, zaslúžim si exkomunikáciu, ak je Bergoglio
(0:12:11)  skutočne právoplatným nástupcom sv. Petra,
(0:12:13)  a som vinný zo zapríčinenia veľkého rozkolu v Mystickom Tele Kristovom.
(0:12:17)  Avšak, nemôžem s čistým svedomím konať inak.
(0:12:21)  Keby som mal v súdny deň predstúpiť pred Boha,
(0:12:24)  a neurobil by som, čo som urobil, bál by som sa následkov.
(0:12:27)  Bol by som zbabelec, ktorý sa nepostavil za to,
(0:12:30)  o čom bol presvedčený, že je pravda, a z toho, čo viem,
(0:12:32)  tak s tým zápasia mnohí kňazi, ba dokonca biskupi,
(0:12:35)  ktorí si v súkromí svojho svedomia myslia to, čo ja.
(0:12:39)  Ak to tak je, možno nadišla správna chvíľa, aby všetci vystúpili podobne ako ja.
(0:12:43)  Keď sa všetko odhalí, a ja budem ten, kto sa mýli,
(0:12:46)  pokorne oľutujem svoj hriech a blud, pretože milujem
(0:12:49)  svätú Rímskokatolícku cirkev.
(0:12:51)  Dal by som za ňu život, a jediné čo chcem, je zomrieť v jej náručí.
(0:12:55)  Už nie som zjednotený s Cirkvou, nad ktorou vládne Bergoglio,
(0:12:58)  a túžim byť zbavený kňazského stavu v tejto cirkvi.
(0:13:02)  Nechcem byť s ňou ďalej spájaný cez kanonické väzby.
(0:13:06)  Samozrejme, že podľa rádu Melchizedechovho, zostávam kňazom naveky,
(0:13:10)  a mám v úmysle žiť moje kňazské sľuby nezávisle od nej.
(0:13:14)  V Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie,
(0:13:16)  podpísaný otec Jeremy Leatherby.
(0:13:19)  Takže tu to máte.
(0:13:21)  Ja sám neviem, čo si mám v skutočnosti o tom myslieť,
(0:13:24)  ale poviem k tomu aspoň toľko:
(0:13:26)  Spomínate si na prípad pustovníkov na anglických ostrovoch,
(0:13:29)  ktorí slúžia omše v jednote s Benediktom,
(0:13:32)  a popierajú právoplatnosť pontifikátu pápeža Františka?
(0:13:35)  Aj ich za to exkomunikovali, hoci som presvedčený, že kláštor im nechali.
(0:13:41)  Dlhší čas som o nich nič nepočul, takže sa môžem v tomto mýliť,
(0:13:45)  takže ak o nich niekto vie čosi nové, dajte mi vedieť,
(0:13:49)  napíšte mi e-mail alebo niečo, a podeľte sa so mnou
(0:13:51)  o svoje názory na túto situáciu.
(0:13:53)  Je jasné, že všetci, ktorí v tom sú zapletení, potrebujú vaše modlitby,
(0:13:55)  vrátane otca Leatherbyho, jeho biskupa,
(0:13:57)  aj členovia bývalej farskej komunity otca Leatherbyho,
(0:14:00)  a dúfam, že sa modlite za ukončenie tejto diabolskej dezorientácie,
(0:14:04)  ktorá pevne zviera Cirkev, a ktorá vyústila do tejto situácie
(0:14:07)  pre otca Leatherbyho a ďalších kňazov a biskupov.
(0:14:10)  Chcem povedať, že v tomto prípade sa musí niekto mýliť, však?
(0:14:12)  Opakujem, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte.
(0:14:14)  Ďakujem za počúvanie, lúči sa s vami Anthony Stein. Ave Maria.
(0:14:17)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka