Gender conference

Katolícka lekárska asociácia bráni kresťanské stanovisko aj napriek nátlaku transgenderov

149
Zuzana Smatanová
Neutral

Austrálska katolícka lekárska asociácia (ACMA) usporiadala koncom mája online konferenciu o kresťanskom stanovisku k sexu/pohlaviu, k rodu a k ľudskej osobe ako takej. Odvaha im nechýba; viacero austrálskych štátov totiž zvažuje návrhy direktívne nariadiť lekárske potvrdzovanie transgender identity a sexuálnej orientácie, ktoré by podľa katolíckej asociácie mohlo vskutku odstaviť kresťanský pohľad na ľudské zdravie a psychológiu v lekárskej starostlivosti, a to najmä prostredníctvom zákazu "terapie obrátením".  

"Kresťanská tradícia vniesla do starostlivosti o zdravie dlhodobú a dôslednú intelektuálnu tradíciu, osvetľujúcu chápanie okolností a podmienok ľudského života", uviedol pre CNA Dr. Eamonn Mathieson, predseda ACMA. "Táto tradícia je "perspektívou, založenou na láske a radikálne odmietajúcou zneužitie akejkoľvek osoby ako prostriedku na uskutočnenie zámeru alebo ako prostriedku na poslúženie cieľom ľubovoľnej špecifickej ideologickej agendy." Téma spomínanej katolíckej lekárskej a bioetickej konferencie bola teda: "Sex/pohlavie, rod a ľudská osoba". Spolusponzormi boli Austrálsky suverénny rád maltézskych rytierov a Kresťanská asociácia lekárov a dentistov Austrálie. Medzinárodní účastníci sa mohli registrovať a zúčastniť online alebo si následne pozrieť nahrávku. Dr. Mathieson pokračuje:

"Táto konferencia má prejednávať najmä problémy transgenderizmu u mládeže, ktorí v rýchlom nástupe rodového zmätku okamžite podstúpili chirurgický zákrok, a to ako v Austrálii, tak aj inde vo svete. Bude sa diskutovať o stratégii "potvrdenia rodu", ktorá sa v súčasnosti už vo veľkom používa na ´gender´ klinikách a zvažuje sa o jej povinnom a vymáhateľnom uzákonení, vrátane stanovenia pokút a dĺžky odňatia slobody v prípade, že sa nedodrží. Tento vývoj má veľmi vážne následky pre zdravotníckych pracovníkov, ako aj pre učiteľov, rodičov, nehovoriac o deťoch, ktorých sa to týka. Rastie riziko, že zdravotnícka starostlivosť, založená na kresťanskej antropológii, sa postaví mimo zákon, a to na základe rozvoja legislatívy a prevažujúcej ideológie organizácií, ktoré svojimi vyhláseniami a rastúcim počtom reprezentujú názory vládnucej garnitúry."

Na prvom zasadaní konferencie sa prejednával prístup k "výhradnému potvrdeniu rodu" z medicínskeho, legálneho a psychologického hľadiska, ako aj problémy a rozsah poškodenia, ktoré toto potvrdenie môže v súvislosti s rodovým zmätkom spôsobiť u mladých ľudí. Na druhom zasadaní sa hovorilo o histórii transgender trendu a jeho "skrytých filozofických, antropologických a ideologických predpokladoch, ktoré sú v rozpore s židovsko-kresťanským ponímaním ľudskej osoby, ako aj s presvedčením mnohých iných náboženských a filozofických tradícií." Medzi rečníkmi boli pediatri, psychológovia, psychoterapeuti, morálni teológovia, výskumníci, bioetici a ďalší. 

Podľa Dr. Mathiesona spočíva kresťanský pohľad na človeka v tom, že ho vníma ako "jednotu tela, mysle a ducha", a "v plnej miere rešpektuje jedinečnú dôstojnosť každej ľudskej bytosti". Na tlačovej konferencii zaznelo, že austrálsky štát Viktória zvažuje zákaz "terapie obrátením" v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Vláda štátu Queensland sa pokúsila túto legislatívu schváliť počas Vianočných sviatkov, "s tak malým počtom hlasov, ako sa len dalo". Nakoniec však neuspeli. Navrhovaný zákon definoval terapiu obrátením ako "liečebný postup alebo iné praktiky, ktoré sa pokúšajú o zmenu alebo potlačenie sexuálnej orientácie jedinca alebo jeho rodovej identity." 

Lekárska asociácia označila slovnú formuláciu "terapia obrátením" za "emotívneho trójskeho koňa´, ktorého sa snaží transgender ideológia zaviesť do zákona a ktorým chce zdravotníckych pracovníkov donútiť k schváleniu a k účasti na "zavádzaní stratégie potvrdzovania rodovej identity", kam patria aj blokátory puberty a chirurgické zákroky aj v prípade detí a adolescentov.  

"Ak sa taký zákon schváli, automaticky vyšachuje tradičný Hippokratov a kresťanský antropologický postoj k zdraviu a k psychológii. Vzniká obava, že ak by sa takáto legislatíva schválila, aj napriek kritickým postojom k "modelu potvrdzovania rodu", aký zaujímame aj my, by nás Austrálska komora všeobecných lekárov, ktorá má v rukách naše licencie, mohla obviniť z porušovania profesionálnych štandardov a zdiskreditovať našu reputáciu. A vôbec nezveličujem. Práve preto sme presvedčení, že je navýsosť dôležité, aby sme verejne sformulovali problémy, týkajúce sa tejto dôležitej veci zdravotnej starostlivosti a celkovej starostlivosti o deti."

Dr. Mathieson potom citoval z návrhu dodatku zákona štátu Queensland o zdravotnej a inej legislatíve, ktorý by požadoval potvrdenie rodovej identity a sexuálnej orientácie. Whitehall, jeden zo spíkrov konferencie, predložil prehľad legislatívy Queenslandu. Prejavil pochopenie so všetkými, ktorí trpia rodovým zmätkom, no zároveň prehlásil, že prevažná väčšina detí, zmätených svojím rodom, "preorientuje svoju identitu v súlade so svojimi chromozómami počas puberty, vďaka tradičnej podpore individuálnej a rodinnej psychoterapie". Kritizoval vedľajšie účinky blokátorov puberty a užívania hormónov opačného pohlavia, ktoré musia deti a adolescenti, ktorí sú v procese rodovej zmeny, užívať celý život.  

V závere sa pýtal: "Prečo sa zaujímame o tento aspekt medicíny? Prečo vnucujeme krízu vo svedomí terapeutom, ktorí si uvedomujú tragické vedľajšie účinky hormonálnych a chirurgických zásahov na telo zmäteného a zraniteľného dieťaťa, pričom vôbec nie sú presvedčení o ich výhodách a z ktorých väčšina vie, že vďaka tradičnej podpore sa v puberte vrátia k identite, ktorá je v súlade s ich chromozómami?"

ACMA má svoju webstránku so zdrojmi na tému "Sex a rod", vrátane článkov, dokumentov, videí a noviniek. Dr. Mathieson povzbudzuje katolíkov, aby sa o tejto téme informovali, aby "pochopili, čo sa skrýva za týmto ideologickým hnutím a čo všetko je v stávke. Najmä rodičia by sa mali zaujímať o to, čo sa ich deti učia na škole, medzi iným hlavne na sexuálnej výchove". 

 

DISKUSIA k článku