Jesus-Resurrection.jpg

Objatie zmŕtvychvstalého Pána Ježiša s Jeho Matkou vo videniach španielskej mystičky

1,794
Zuzana Smatanová
AltKAT

Ctihodná Mária z Agreda, známa aj ako sestra Mária od Ježiša, bola španielskou mystičkou, ktorej v 17. storočí Panna Mária zjavovala pravdu o svojom svätom živote. Sr. Mária všetko spísala a vydala 4-zväzkové dielo pod názvom The Mystical City of God (Mystické Božie mesto).

V čase karantény nám možno najviac chýba objatie našich blízkych. Objatie je jednou z najúžasnejších prirodzených foriem útechy, ktorú dal Boh tejto zemi. Spojme sa v tomto odlúčení s víťazstvom nášho Pána v Jeho utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, a obetujme ho za ukončenie tejto pandémie. Porozprávam vám o jedenej udalosti, ktorú ctihodná Mária opísala vo svojej knihe. Pokojne ju môžeme nazvať najúžasnejším a najvznešenejším objatím, plným lásky, aké sa kedy odohralo v dejinách sveta

Ide o objatie nášho Pána s Jeho Preblahoslavenou Matkou, ktoré sa odohralo po Jeho triumfánom víťazstve na kríži, po Jeho zostupe do podsvetia, kde vyslobodil spravodlivé duše, ktoré Ho tam predišli a potom, ako duša nášho Pána opäť vstúpila do Jeho tela, ktoré s veľkou žiarou a nepredstaviteľnou slávou ožilo. Keď náš Pán toto všetko vykonal, ctihodná Mária opisuje, ako Panna Mária "všetky tieto tajomstvá prežívala vo svojom srdci a ako sa na nich podieľala z ústrania, do ktorého sa uchýlila vo Večeradle". Opisuje, čo sa odohrávalo v duši Panny Márie, keď sa duša nášho Pána opäť spojila s Jeho Telom: "V tom istom okamihu, ako sa presvätá duša Kristova spojila s Jeho Telom a oživila Ho, začala nevýslovnou radosťou prekypovať nepoškvrnená duša Panny Márie v jej nepoškvrnenom Tele. Jej žiaľ a zármutok sa okamžite premenil na radosť, bolesť na potechu, smútok na neopísateľné jasanie a pokoj." Po tom, čo bola Panna Mária milosťami pripravená na stretnutie so svojím Synom, sa toto stretnutie odohralo. Náš Pán, Ježiš Kristus,

"sa zjavil Vzkriesený a v sláve všetkých svätých a patriarchov. Vždy pokorná Kráľovná si ľahla na zem a adorovala svojho Božského Syna; Pán Ju zdvihol a pritiahol k sebe. V tomto dotyku, ktorý bol oveľa intímnejší, než dotyk s človečenstvom a ranami Spasiteľa, po ktorom túžila Mária Magdaléna, prežívala Panenská Matka mimoriadnu výsadu, ktorej však bola hodná iba Ona, pretože bola bez hriechu. Aj napriek tomu, že bola plná milostí, museli ju pred týmto stretnutím posilniť anjeli a sám Pán. Dobre čítate: Láska, ktorá vytryskla z tohto objatia, mala takú moc a silu, že Pannu Máriu museli posilniť samotní anjeli, aby toto objatie vydržala."

 

Ctihodná Mária pokračuje:

"Oslávené Telo Syna sa tak úzko prepojilo s telom jeho Prečistej Matky, že to vyzeralo, akoby Jej telo bolo v Jeho tele a naopak; ako keď kryštáľ prežiari slnečný lúč a jeho vnútro sa celkom nasýti jeho nádherou a svetlom. Telo presvätej Matky akoby bolo vstupnou bránou najosobnejšieho poznania slávy najsvätejšej duše a tela jej Pána."

Ctihodná Mária hovorí, že počas tohto najsvätejšieho objatia bola Panna Mária požehnaná mimoriadnou milosťou blaženej vízie, v ktorej "zažila absolútny, i keď zatiaľ dočasný, pokoj a dostala odmenu za všetky námahy a žiale". Možno chcete vedieť, ako dlho toto objatie trvalo? Ctihodná Mária odpovedá: "Kráľovná neba sa radovala niekoľko hodín v prítomnosti Boha, svojho Syna, teraz už rovnako účastná na Jeho víťazstve, ako bola aj v Jeho utrpení. Postupne sa z tohto vytrženia ´prebúdzala´ a zostala spočívať na Synovom pravom ramene." Po tomto objatí, píše ct. Mária, sa náš Pán zhováral s Pannou Máriou o tajomstvách Jeho utrpenia a Jeho slávy. Keďže naša Preblahoslavená Matka tak veľmi trpela so svojím Synom pri Jeho umučení, bola jej odmenou plnosť radosti z víťazstva Jej Syna. Panna Mária sa zhovárala aj so svätými patriarchami a všetkými svätými, ktorí sprevádzali nášho Pána v Jeho triumfálnom víťazstve, ako boli napríklad sv. Jozef, sv. Joachim a sv. Anna. Napokon naša preblahoslavená Panna "vyzvala anjelov a svätých aby chválili Víťaza nad smrťou, hriechom a peklom. Všetci spievali nové piesne, žalmy, hymny slávy a veleby, až kým nenadišla hodina, v ktorej sa mal vzkriesený Spasiteľ zjaviť na iných miestach."

Úžasná udalosť! Dá sa opísať iba ako najúžasnejšie a najvznešenejšie objatie aké sa kedy odohralo. Ct. Mária z Agreda svedčila o Vzkriesení nášho Pána. Keď po 250 rokoch po jej smrti v roku 1665 otvorili jej rakvu po prvýkrát, našli jej telo neporušené. Chvála buď Bohu!

 

Agreda

 

Nech Panna Mária a náš Pán bdejú nad našimi rodinami, najmä nad tými ich členmi, ktorí sú odlúčení od ostatných, aby sme raz všetci zakúsili večné objatie Božej lásky v kráľovstve nášho nebeského Otca a vo večnej radosti vzkrieseného Pána navždy a naveky. 

Nižšieuvedenú modlitbu sa modlievam denne za všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci. Vedomie, že Panna Mária ochraňuje mojich blízkych, je pre mňa veľkou útechou. Stará francúzska modlitba za priateľov: 

"Preblahoslavená Matka všetkých, ktorých mená si môžeš prečítať v mojom srdci, starostlivo nad nimi bdej. Uľahčuj im cestu a daj, aby ich námaha prinášala ovocie. Osuš im slzy, keď plačú; posväť ich radosť, povzbuď ich keď slabnú; vzbuď v nich nádej, keď pochybujú, vypros im uzdravenie v chorobe, priveď ich k pravde keď sa mýlia a k pokániu, keď zhrešia. Amen."

Raduj sa, nebies Kráľovná, Aleluja! Lebo koho si nosila, Aleluja! Z mŕtvych vstal jak predpovedal, Aleluja! Pros aby nás k sebe prijal, Aleluja!

 

DISKUSIA k článku