teplomer

 

paprocki.jpg

Pastoračný sprievodca o ´gender identite´ od biskupa Paprockeho

183
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Biskup Thomas Paprocki zo Springfieldu, Illinois, vydal pred mesiacom diecézneho pastoračného sprievodcu k problematike ´gender identity´ (rodová identita), v ktorom vysvetľuje existujúcu stratégiu, s ktorou majú školy a iné diecézne inštitúcie pristupovať k študentom a ostatným dospelým podľa ich naozajstného biologického pohlavia, s akým sa narodili. 

V spomínanom sprievodcovi Paprocki zaznamenáva nutnosť pristupovať k tomuto problému citlivo, no zároveň sa pevne pridŕžať náuky Cirkvi a pravdy. "´Gender dysfória´ (rodový zmätok) je reálne existujúca psychologická okolnosť, v ktorej je biologický muž alebo žena presvedčený/á, že je opačného pohlavia", píše Paprocki a pokračuje: "Je veľmi dôležité vedieť si s každou takouto situáciou poradiť s pochopením a primeranou pastoračnou zručnosťou. Treba odmietnuť akékoľvek formy diskriminácie a nešetrného zaobchádzania s takýmito osobami. Rodiny, v ktorých žije dieťa s ´gender dysfóriou´, čelia veľkým ťažkostiam." Paprocki povzbudzuje rodičov takých detí, aby im pomohli cez tento zmätok prejsť bez toho, aby im ho neustále zdôrazňovali a aby ich nenútili myslieť si, že sa ich problém "vyrieši" chirurgickým alebo hormonálnym zásahom. 

"Takéto ´liečenie´, najmä v prípade detí, vážne narušuje fyzickú, chemickú, psychologickú, emocionálnu a spirituálnu stránku ich osobnosti. Roznecovať zmätok, ktorý tieto rodiny prežívajú, je za týchto okolností nemilosrdné. Pre dobro rodiny a jej člena, ktorého sa táto vec týka, je nevyhnutné jasne pomenovať realitu biológie človeka ako daru od Boha, ktorý nemôžeme zmeniť."  

Biskup poznamenal, že transgender ideológia znepokojuje aj Svätého Otca. Na generálnej audiencii v apríli 2015 pápež František povedal: "Takzvaná gender teória nie je prejavom frustrácie a rezignácie, ktoré sa usilujú o anulovanie pohlavných rozdielov preto, lebo už nevedia, ako sa s nimi ďalej konfrontovať. Áno, riskujeme krok späť. Odstránenie rozdielov problém vytvára, nerieši ho." Paprocki uviedol, že slová Sv. Otca sú zakorenené v náuke Cirkvi o tom, že naša identita ako muža a ženy je súčasťou Božieho plánu so stvorenstvom, že naše telo a pohlavná identita sú darom od Boha a že by sme mali akceptovať svoje telo a starať sa oň ako o také, ako bolo stvorené.

Podľa diecéznej stratégie sa na všetkých študentov a zamestnancov, či dobrovoľníkov, vo všetkých diecéznych strediskách budú vzťahovať zámená, ktoré korešpondujú s ich biologickým pohlavím a bude sa od nich očakávať, že sociálne zariadenia, sprchy, šatne a iné príslušenstvo budú používať podľa svojho biologického pohlavia. Všetky diecézne záznamy obsahujú aj údaj o pohlaví každej osoby. V prípade potreby sa dá poradiť s poradcom, odborníkom na kresťanskú antropológiu; sú to ľudia, ktorí sa držia katolíckej náuky. Cirkev uznáva nevyhnutnosť náležitej lekárskej starostlivosti v zriedkavých prípadoch naozajstnej genetickej alebo fyzickej anomálie, ako je hermafroditizmus (jedinec má telesné aj duševné znaky oboch pohlaví) a intersexualita (jedinec má navonok pohlavné orgány jedného pohlavia, no vnútorné orgány opačného pohlavia). "Človek nemôže zmeniť svoje pohlavie, či rod. Preto by ho mal akceptovať a usilovať sa žiť v súlade so svojou pohlavnou identitou; s takou, s akou sa narodil. Podľa katolíckej náuky o človeku, je človek zjednotením tela a duše, a telo je vždy stvorené ako "mužské alebo ženské", čo je zároveň určujúcim prvkom ľudskej osoby."

Cirkev považuje akýkoľvek lekársky zásah, ktorým sa má odstrániť alebo zničiť zdravý reprodukčný orgán za "druh zmrzačenia a skutočného zla. Všetky procedúry, chirurgické zákroky a terapie, určené na pomoc človeku pri ´premene´ jeho/jej pohlavia, sú morálne neprípustné a zakázané." Biskup Paprocki poznamenal, že podobne ako anorexia, pri ktorej sa vnímanie oddeľuje od reality, je aj ´rodový zmätok´ akýmsi odlúčením vnímania od reality a tým, ktorí ním trpia, by sme mali pomôcť radšej akceptovať realitu, než len jej falošné vnímanie.  

"Táto pravda sa musí prezentovať s láskou, pochopením a s trpezlivosťou. Naše školy, farnosti a iné inštitúcie prijmú takéto rodiny a jedincov s ´rodovým zmätkom´ s pochopením a trpezlivo ich podporia  v ich úsilí zmeniť sa. V každom prípade však musí byť jasné, že naše školy a cirkevné inštitúcie (vrátane záznamov z vysluhovania sviatostí a školských záznamov) budú v prípade potreby používať osobné zámená podľa pohlavia dotyčnej osoby a šatne, sprchy a toalety aj pri športových podujatiach budú používať podľa ich Bohom danej biologickej prirodzenosti.                   

"Niektoré rodiny možno nebudú súhlasiť s týmto prístupom a my ich slobodu rešpektujeme, no podobne musia aj oni rešpektovať povinnosť Cirkvi pridŕžať sa zjavenej pravdy, ak sa majú aktívne podieľať na živote spoločenstva veriacich, najmä v našich katolíckych školách." 

Jednou zo skupín, ktoré prejavili nesúhlas a zdesenie s touto stratégiou, je DignityUSA (dignity - dôstojnosť), ktorá obhajuje ´oslavu integrity a požehnania LGBTQI katolíkov´. Jej výkonná riaditeľka Marianne Duddy-Burke vo svojom prehlásení na adresu Paprockého pastoračného sprievodcu povedala: "Je veľmi nebezpečný pre fyzické a psychické zdravie transgender a nebinárnych ľudí, pretože preukazuje nebezpečnú a zámernú ignoranciu súčasných lekárskych štandardov pre mentálne zdravie." 

Paprocki poznamenal, že tento sprievodca nepostačuje ako vyčerpávajúca odpoveď na vzmáhajúce sa transgender hnutie a na hrozby, ktoré so sebou prináša, ale že je aspoň "základným kameňom zreteľnej a jasnej náuky Cirkvi, súvisiacej s biológiou človeka, jeho sexualitou a morálkou". Naliehavo vyzýva kňazov a školských lídrov aby si prišli k Vikárovi pre kňazov, ako aj ku generálnemu vikárovi, alebo k superintendentovi pre školy pre ďalšie usmernenie v prípade špecifických situácií, týkajúcich sa rodovej disfórie a rodovej identity.

 

DISKUSIA k článku