teplomer

 

abrahamic.png

Abp. Viganò: 'Svetové nové náboženstvo už má svoj chrám´

1,657
Zuzana Smatanová
Neutral

 

Najnovšia esej varuje pred kompromitovaním Kristovej pravdy.

Najnovšia esej arcibiskupa Carla Mariu Viganò pojednáva o projekte Abrahamic Family House (Dom abrahámovskej rodiny); o stavbe v Abú Dabí, v ktorej bude mať domov synagóga, mešita, aj kostol. Bývalý pápežský nuncius varuje pred nebezpečenstvom synkretizmu (zmiešavanie rozličných prvkov v náboženstve) a zdôrazňuje protirečenie medzi týmto ekumenickým projektom a tradičnou náukou Cirkvi. Dr. Aldo Maria Valli nám dovolil publikovať túto esej abp. Viganò celú.

 

´Ctihodným bratom ... ktorí zdieľajú pokoj a spoločenstvo s Apoštolským stolcom v obrane pravdy, zjavenej Ježišom Kristom, zdravie a apoštolské požehnanie. V minulosti sa zrejme ešte nikdy nestalo, aby srdce človeka tak túžobne dychtilo po bratstve. ... Človek to ľahko pochopí ... koľko je takých, čo túžia vidieť rozličné národy čoraz viac zjednotené s nimi, vedené týmto univerzálnym bratstvom´ (pápež Pius XI). 

 

Pius XI

 

Takto sa vyjadril najvyšší pontifik Pius XI v začiatkoch, vo svojej encyklike Mortalium animos, v roku 1928. Podpísal ju na sviatok Zjavenia Pána, kedy si Cirkev pripomína troch mudrcov z Východu, ktorí na čele veľkej karavány putovali vedení žiarivou hviezdou, čo sa im zjavila na nebi, keď prišiel na zem Boží Syn v Tele, jediný Spasiteľ, stredobod vesmíru a celej histórie.  

O 91 rokov neskôr, 15. novembra 2019, podľa Vatican News prijal pápež Bergoglio veľkého imáma Ahmeda Al-Tayeba, sprevádzaného rozličnými osobnosťami a predstaviteľmi University of Al-Azhar a Superior Committee; všetci hnaní túžbou dať formu a podstatu obsahu "Dokumentu o ľudskom bratstve za pokoj vo svete a vzájomné spolužitie", podpísanom v auguste v počiatkoch vzniku Emirate Declaration, podpísanej pontifikom a imámom v Roku bratstva.

Podľa vyššieuvedeného dokumentu jeho excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, ako predstaviteľ Spojených arabských emirátov, deklaroval už v septembri 2019, že "vo svete, v ktorom je toľko vecí rozdelených, sú Emiráty naklonené k zjednoteniu. Ako maják chcú prinášať svetlo do temného sveta tým, že vynášajú na svetlo tento Dokument, najdôležitejší, aký sa doteraz podpísal"; akoby "Svetlo od Východu" k nám prišlo len ako bežný východ slnka (Mt 2, 7-8); teraz ho zatieňuje nový "žiarivý maják"!

Rozhovory počas Vatikánskeho stretnutia boli srdečné, so slovami a pôsobivými gestami konsolidovaného priateľstva: pripomíname, že ide už o šieste stretnutie pápeža s veľkým imámom. A tak latinsko-americká srdečnosť prevážila nad dlhým a prísnym "zmrazením", ktoré existovalo medzi Apoštolským stolcom a najvyšším vedením sunni islamu. Na mítingu dostal pápež ponuku zúčastniť sa prezentácie výnimočného projektu chrámu v 3D rekonštrukcii. 

Tvorcom tohto architektonického projektu je Sir David Adjaye Obe. Bude postavený v blahobytnom a extravagantnom Abú Dabí. Jedná sa o Dom abrahámovskej rodiny, akýsi druh Nového stanu univerzálneho bratstva, ktorý má evokovať iný Stan pohostinnosti, v ktorom staroveký patriarcha Abrahám pohostil troch tajomných anjelov (Gn 18), predzvesť Trojjediného Boha, v plnosti zjaveného Abrahámovmu potomstvu vierou v Ježiša Krista. Táto stavba, zložená zo synagógy, mešity a kostola sa preto nazýva Dom abrahámovskej rodiny, a ako chrám sa pochopiteľne nazýva Chrámom, zasväteným Úbožiakovi.

Projekt Sira Davida predpokladá, že by sa tri odlišné miesta kultu mali zjednotiť unikátnymi základmi a umiestniť do záhrady, evokujúcej Nový Raj, pripomínajúci v gnosticizme a slobodomurárstve kľúč k raju Prvotného stvorenia. Pápežovi Bergogliovi bolo vysvetlené, že táto "stavba ... bude slúžiť ako miesto individuálneho kultu, ale aj na dialógy a medzináboženské výmeny názorov. V skutočnosti sa plánuje aj štvrtá budova, domov pre Centrum pre štúdium a výskum ľudského bratstva", ktorého predmetom činnosti podľa dokumentu z Abú Dabí bude "spoznávať tieto tri náboženstvá". Bude tu prebiehať aj ceremónia odovzdávania Human Brotherhood Award (ocenenie ľudského bratstva).

Stavba Domu abrahámovskej rodiny sa javí ako iniciatíva podobná Babylonu, zosnovaná nepriateľmi Boha, Katolíckej cirkvi a jediného pravého náboženstva, schopného zachrániť a spasiť človeka a všetko stvorenie pred skazou - teraz, navždy a definitívne. Základy tohto "Domu", určeného k uvoľneniu cesty kolapsu, sa dvíhajú tam, kde sa rukami samotných staviteľov neuveriteľným spôsobom odstraňuje Jediný pravý uhoľný kameň: Ježiš Kristus, Spasiteľ a Pán, na ktorom stojí Boží dom. Ako aj apoštol Pavol varuje: Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. "Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus" (1 Kor 3, 10).   

V záhrade v Abú Dabí teda vyrastá Chrám svetového synkretického nového náboženstva, aj s jeho protikresťanskými dogmami. Ani ten najodvážnejší zo slobodomurárov by si čosi také nedokázal predstaviť!

Pápež Bergoglio teda pokračuje v ďalšom zavádzaní apostázy Abú Dabí, ovocia panteistického a agnostického neomodernizmu, ktorý utláča Rímsko-katolícku cirkev, klíčiaceho z koncilového dokumentu Nostra Aetate. Musíme uznať: otrávené ovocie "koncilovej jari" povstáva pred očami všetkých, ktorí nedovolia, aby ich zaslepila dominantná Lož.

 

Pius XI varoval vtedy aj nás. Náuka spred Druhého Vatikánskeho koncilu bola "odmietnutá" ako netolerantná a zastaralá. Porovnanie medzi predkoncilovým Magistériom a novou náukou Nostra Aetate a Dignitatis humanae, spomeňme aspoň tieto, poukazuje na hroznú nespojitosť, ktorá sa musí priznať a podľa možnosti okamžite opraviť. Adjuvant Deo ...    

Počúvajme slová najvyššieho pontifika Pia XI z dôb, keď ešte pápeži zvykli hovoriť jazykom Pravdy, tepaným ohňom do diamantu:

"Z akého dôvodu tak často tieto osoby uzatvárajú zmluvy a organizujú stretnutia, na ktorých je prítomných veľa poslucháčov a kde sa každý bez rozdielu môže zapojiť do diskusie, či už neveriaci akéhokoľvek druhu a kresťania takí, čo žiaľbohu odpadli od Krista alebo ktorí tvrdošijne a vytrvalo popierajú jeho božskú prirodzenosť a poslanie. Niečo také nikdy nesmie schváliť katolík, pretože tieto snahy sú založené na falošných názoroch, ktoré sa týkajú všetkých náboženstiev, či už sú viac či menej dobré a hodné chvály. Všetky totiž rozličným spôsobom síce poukazujú na rozum, vrodený nám všetkým; ktorý však práve nás, katolíkov, privádza k Bohu a k poslušnosti Jeho zákonu. Tí, čo sa pridŕžajú spomínaných názorov sú nielen v omyle a klamstve, ale žijú v deformovanom názore na pravé náboženstvo, ktoré popierajú a po troške sa tak obracajú k naturalizmu a ateizmu, ako to nazývajú. Z toho jasne vyplýva, že ten, kto podporuje tých, čo sa pridŕžajú takýchto teórií a snažia sa ich realizovať, v konečnom dôsledku opúšťajú Bohom zjavené náboženstvo (Mortalium Animos, 2)."  

   

A tiež slová Dom Prosper-Louis-Pascal Guérangera v jeho Kresťanskom význame súčasných dejín:

"Viac než kedykoľvek predtým ... Cirkev potrebuje silné a súdržné dogmy. Uprostred zániku ... sú kompromisy čoraz jalovejšie a každý z nich kúsok po kúsku uberá z pravdy. ... Ukážte sa teda ... kým v konečnom dôsledku ste, presvedčení katolíci ...! Existuje milosť, prepojená s riadnym a kompletným vyznaním viery. Toto vyznanie, hovoria apoštoli, je spásou pre tých, ktorí ho praktizujú a skúsenosť dokazuje, že je aj spásou pre tých, čo mu rozumejú."

   

Emeritný pápež Benedikt XVI opäť prerušil svoje mlčanie prosbou, plnou bolesti, za Cirkev v jej veľkých problémoch:

"Aj dnes je naša viera ohrozovaná redukčnými zmenami, ktorým by ju svetový trend rád podrobil, aby jej mohol vziať jej veľkosť. Pane, pomôž nám v tejto našej dobe byť a zostať pravými katolíkmi - žiť a zomrieť vo veľkosti Tvojej pravdy a Tvojho božstva. Daruj nám vždy odvážnych biskupov, ktorí nás povedú k jednote vo viere a so svätými všetkých čias a ukážu nám ako adekvátne konať v službe zmierenia, ku ktorej sú naši biskupi povolaní mimoriadnym spôsobom. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami!"

 

Carlo Maria Viganò

 

DISKUSIA k článku