Earth.jpg

Americkí Katolíci sa viac obávajú klimatických zmien než prenasledovania kresťanov

257
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Americkí Katolíci sa viac obávajú klimatických zmien než prenasledovania kresťanov, vyplýva z nového prieskumu.

Zatiaľ čo 9 z 10 amerických Katolíkov sa domnieva, že prenasledovanie kresťanov na celom svete je trochu alebo veľmi vážne (51% resp. 40%), len polovica (49%) uviedla, že ich to veľmi znepokojuje. Takmer 1 z 5 respondentov uviedol, že ho to vôbec neznepokojuje (18%).

Keď boli americkí Katolíci požiadaní, aby zoradili svoje obavy v súvislosti s globálnymi problémami, tak podľa prieskumu umiestnili kresťanské prenasledovanie ako posledný problém svojho záujmu.

Obchodovanie s ľuďmi bolo najdôležitejšou globálnou témou, ktorá amerických Katolíkov znepokojovala v 72% prípadov, nasledovala chudoba (68%), klimatické zmeny (55%), utečenecká kríza (51%) a potom prenasledovanie kresťanov (49%).

Prenasledovanie kresťanov je v prieskume úrovni znepokojenia Katolíkov tesne za klimatickými zmenami (49% veľmi, 33% trochu a 55% veľmi, 28% trochu).

Ako však informuje portál Christianity Today, z piatich skúmaných problémov práve tento problém znepokojoval najmenej Katolíkov. Rovnako to bolo aj pri podiele tých, ktorí sa o dané problémy nezaujímajú: prenasledovanie kresťanov (18%), zmena klímy (16%), utečenci (14%), obchodovanie s ľuďmi (7%) a chudoba (6%).

Celoštátny prieskum na vzorke 1000 dospelých Katolíkov bol realizovaný od 16. do 24. januára americkou pobočkou nadácie Aid to the Church in Need a prieskumnou agentúrou McLaughlin & Associates. 

Aid to the Church in Need (CAN) je pápežská charita Katolíckej cirkvi, ktorá podporuje Katolíkov a iných kresťanov na miestach, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v pastoračnej núdzi, ako uvádza webstránka organizácie.

"Národný katolícky prieskum - zistenia o kresťanskom prenasledovaní po celom svete" zisťoval americké katolícke vnímanie kresťanského prenasledovania po celom svete.

Prieskum sa pozrel na úroveň povedomia amerických Katolíkov ohľadne prenasledovania kresťanov. Zaujímal ho tiež ich názor, v ktorých krajinách je toto prenasledovanie najintenzívnejšie a pýtal sa aj na konkrétne opatrenia a politiky, ktoré by chceli, aby USA a ostatné západné vlády prijali.

Prieskum zisťoval aj ich pocity na to, ako je v otázke kresťanského prenasledovania angažovaný pápež, ich biskupi a ich farnosti a aké kroky by vedeli a mohli podniknúť.

Podľa prieskumu približne polovica amerických Katolíkov tvrdí, že pápež František je "veľmi angažovaný" v otázke prenasledovania kresťanov, zatiaľ čo len 27% si myslí, že ich miestny biskup je zaangažovaný a len 24% sa domnieva, že ich farnosť sa zaoberá touto otázkou .

Naproti tomu 8% amerických Katolíkov tvrdí, že pápež František sa "neangažuje" v otázke prenasledovania kresťanov, zatiaľ čo 13% uviedlo, že ich miestny biskup sa neangažuje a 17% amerických katolíkov cíti, že sa ich farnosti neangažujú.

Značný počet amerických Katolíkov si nie je istý úrovňou angažovanosti Katolíckej cirkvi v otázke prenasledovania kresťanov, ako uvádza prieskum. 10% uviedlo, že nepozná úroveň angažovanosti pápeža, 21% si nie je istá úrovňou angažovanosti ich biskupa a 18% nepozná úroveň angažovanosti svojej farnosti.

"Prieskum pomerne jasne ukazuje, že je potrebné zvýšiť úroveň angažovanosti Americkej katolíckej cirkvi, pokiaľ ide o globálne prenasledovanie kresťanov - ako na úrovni členskej základni, tak i na úrovniach vedenia," povedal George J. Marlin, predseda americkej pobočky nadácie Aid to the Church in Need.

John Allen z Crux vo svojej správe o prieskume tiež uviedol, že výsledky "odhaľujú relatívne nízku úroveň naliehavosti medzi americkými Katolíkmi o potrebe pomôcť prenasledovaným kresťanom."

Pápež František obhajoval podporu prenasledovaných kresťanov, žiadal o modlitbu za tých, ktorí trpia prenasledovaním a nedávno sa stretol s obeťami kresťanského prenasledovania.

Františkova podpora obrany voči klimatickým zmenám - téme, ktorá zostáva predmetom sporu - získala značné spravodajské pokrytie médiami, ktoré sú v prospech veľkých klimatických zmien, a tiež je to tak vzhľadom na mnohé pápežove vyhlásenia k tejto téme, početné konferencie o zmene klímy vedené Vatikánom počas jeho pápežstva a jeho ekologickú encykliku Laudato Si z roku 2015.

Marlin vo vzťahu k výsledkom prieskumu ACN o vnímaní kresťanského prenasledovania očami amerických Katolíkov povedal, že je potrebné lepšie informovať a zapojiť katolícke publikum.

"Je tu povinnosť udržať pozornosť tejto téme a ukázať vážnosť a všade prítomnosť kresťanského prenasledovania po celom svete," povedal Marlin.

 

DISKUSIA k článku