teplomer

 

Untitled_design_4.jpg

Je zvláštne, že Katolíci uctievajú relikvie? Tu nájdete vysvetlenie

491
Milko Kostovič
AltKAT

"Máme veľa častí, ale všetci sme jedno telo", spieva sa v refréne jednej populárnej cirkevnej hymny z 80. rokov, založenej na slovách z 1. listu Korinťanom 12:12. 

Aj keď sme jedno telo v Kristovi, tak ak sa stanete katolíckym svätcom, môže sa stať, že časti vášho tela budú putovať po svete. 

Zoberme si napríklad sv. Katarínu Siensku. 

Mladá a preslávená dominikánka tretieho rádu viedla intenzívny život modlitby a pokánia a hovorí sa, že v 14. storočí sama ukončila Avignonský exil nástupcov Petra.

Keď zomrela v Ríme, jej rodné mesto Siena chcelo jej telo. Uvedomujúc si, že by ich asi chytili, ak by zobrali celú mŕtvolu, zlodeji sa rozhodli, že by bolo bezpečnejšie, ak by vzali iba hlavu.

Keď boli na úteku z Ríma zastavení hliadkami, vyslovili rýchlu modlitbu a žiadali o pomoc sv. Katarínu. Hliadky otvorili tašku a nenašli mŕtvu hlavu sv. Kataríny, ale tašku plnú okvetných lístkov. Akonáhle sa zlodeji vrátili späť do Sieny, jej hlava sa znova zhmotnila, čo je jedným z mnohých zázrakov, ktoré sa jej pripisujú. 

Hlava sv. Kataríny Sienskej bola umiestnená v relikviári baziliky sv. Dominika v Siene, kde ju možno dnes uctievať spolu s jej palcom. Jej telo zostáva v Ríme, noha je uctievaná v Benátkach.

Od Turínskeho plátna cez prst sv. Tomáša až po zázračnú krv sv. Januárisa alebo mozog sv. Jána Bosca si Katolícka cirkev uchováva a uctieva mnoho zvláštnych, ale napriek tomu svätých artefaktov známych ako relikvie, od Ježiša a svätých. 

Pre laikov sa tradícia uctievania relikvií (najmä telesného presviedčania) môže zdať ako mimoriadne morbídná prax.

Ale korene tejto tradície sú staršie než Ježiš a prax je založená na Písme a storočiach cirkevného učenia.

Hoci sa jedná o jednu z najzaujímavejších tradícií Cirkvi, môže to byť aj jedna z najviac nepochopených.

Otec Carlos Martins je Custos Reliquiarum, ktorý je cirkevne vymenovaný za Vikára relikvii s autoritou vydávať relikvie.

Martins je členom organizácie Spoločníkov kríža a zároveň predsedá Pokladom cirkvi, kňazského úradu, ktorého cieľom je poskytnúť ľuďom skúsenosť so živým Bohom prostredníctvom stretnutia s relikviami svätcov vo forme expozície. Úrad na pozvanie vystavuje relikvie naprieč Severnou Amerikou. 

V nasledujúcom rozhovore s CNA o. Martins odpovedá na otázky a rozptyľuje niektoré bežné nedorozumenia v otázke tradície relikvií. 

Predovšetkým čo je to relikvia? 

Relikvie sú fyzické objekty, ktoré majú priamu súvislosť so svätými alebo s Naším Pánom. Obvykle sú rozdelené do troch tried:

Relikvie prvej triedy sú telá alebo časti tiel svätých, ako sú kúsky kostí alebo tela.

Relikvie druhej triedy sú niečo, čo svätý osobne vlastnil, napríklad košeľu alebo knihu (alebo fragmenty týchto predmetov).

Relikvie tretej triedy sú tie veci, ktorých sa svätý dotkol alebo sa dotkli relikvie prvej, druhej alebo tretej triedy. 

Slovo relikvie znamená "fragment" alebo "pozostatok veci, ktorá existovala, no dnes už nie". V obchodoch so starožitnosťami tak nachádzame "relikvie občianskej vojny" alebo  "relikvie z francúzskej revolúcie." Samozrejme, nehovoríme o takýchto relikviách, ale skôr o posvätných relikviách.

Odkiaľ pochádza katolícka tradícia uctievania svätých relikvií?

Písmo učí, že Boh koná prostredníctvom relikvií, najmä pokiaľ ide o liečenie. V skutočnosti, keď zisťujeme, čo Písmo hovorí o svätých relikviách, zostáva nám myšlienka, že liečenie je to, čo "vykonávajú" relikvie. 

Keď sa mŕtvola človeka dotkla kostí proroka Elizea, mŕtvy ožil a stal si na nohy (2Kr 13:21). 

Žena bola vyliečená z krvotoku, keď sa jednoducho dotkla Ježišovho odevu (Matúš 9: 20-22). 

Znamenia a divy apoštolov boli také veľké, že ešte aj na ulice ľudia vynášali chorých, aby na nich padla aspoň Petrova tôňa (Sk 5:12-15). 

Keď sa šatky a zástery, ktorých sa dotkol Peter, donášali na chorých, neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali (Sk 19:11-12). 

V každom z týchto prípadov Boh priniesol uzdravenie pomocou materiálneho objektu. Spôsobom uzdravenia bolo dotknutie sa toho objektu. Je veľmi dôležité poznamenať, že príčinou uzdravenia je Boh; relikvie sú prostriedkom, prostredníctvom ktorého koná. Inými slovami, relikvie nie sú magické. Neobsahujú moc, ktorá je ich vlastná; moc oddelená od Boha.

Každé dobro, ktoré sa prejavuje prostredníctvom relikvií, je Božím činom. Ale skutočnosť, že Boh sa rozhodne použiť relikvie svätých na prácu pri uzdravovaní a zázrakoch, nám hovorí, že chce pritiahnuť našu pozornosť k svätým ako ku vzorom a orodovníkom (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 828)- 

Kedy začalo uctievanie relikvií? 

Bolo prítomné od najstarších dní kresťanstva, počas samotnej apoštolskej doby. Nasleduje správa zo Smyrny (dnešný Izmir, Turecko), keď bol miestny biskup, sv. Polykarp upálený zaživa: 

"Zbožňujeme Krista, pretože je Syn Boží, no mučeníkov milujeme ako učeníkov a imitátorov Pána. Takže sme pochovali Polykarpove zostatky, ktoré sú pre nás cennejšie ako najdrahšie diamanty a ktoré si vážime viac ako zlato."
(Skutky sv. Polykarpa, približne 156. n.l) 

Polykarp bol významný človek. Obrátil ho apoštol Ján, ktorý ho pokrstil a následne ho ustanovil za biskupa. Tu vidíme, že Cirkev od svojho začiatku praktizovala oddanosť voči zostatkom mučeníkov. 

Aký je duchovný význam relikvií?

Myslím si, že najlepšie to vystihol sv. Hieronym:

"My sa neklaniame, my neadorujeme, ani zo strachu sa neskláňame pred stvoreniami viac než pred samotným Stvoriteľom, ale uctievame ostatky mučeníkov v poriadku adorácie Toho, ktorému títo mučeníci patria." (Ad Riparium, i, PL, XXII, 907) 

Uctievame relikvie len kvôli uctievaniu Boha. 

Keď zbierame relikvie z tela svätca, ktoré časti tela používame? 

Každá časť tela svätca je posvätná a môže byť umiestnená v relikviári. Môže sa použiť akákoľvek kosť. Okrem toho sa využíva aj mäso, vlasy a niekedy aj krv. Niekedy sa z hrobky všetko rozptýli. Niekedy sa hrobka zachová. 

V ktorom bode kanonizačného procesu sú veci alebo časti tela považované za oficiálne relikvie Cirkvi? 

Pred blahoslavením sa uskutočňuje formálny obrad, v ktorom sú relikvie identifikované a premiestnené (oficiálny výraz "preložené") do kostola, kaplnky oratória. Jednoducho povedané, hrob sa exhumuje a vyberú sa smrteľné ostatky. 

Len Cirkev má právnu moc formálne uznať svätosť osoby. Keď to Cirkev robí - prostredníctvom blahorečenia a kanonizácie - ich relikvie získavajú kanonické uznanie ako posvätné relikvie.

Existuje významný rozdiel medzi blahorečením a kanonizáciou. Blahorečenie je vyhlásenie Cirkvi, že existujú silné dôkazy o tom, že daná osoba je medzi požehnanými v nebi. Napriek tomu blahorečenie povoľuje iba miestnu oddanosť. To znamená oddanosť v krajine, v ktorej jednotlivec žil a zomrel. Keď bola napríklad blahoslavená matka Tereza, iba v Indii a v jej rodnom Albánsku bola povolená jej oddanosť. Jej omšu nemožno sláviť napr. v USA, a ani jej relikvie nemožno umiestniť v rámci oltárov. 

Zatiaľ čo blahorečenie umožňuje miestnu oddanosť, kanonizácia, na druhej strane vyžaduje univerzálnu oddanosť. Kanonizovaným osobám tak udeľujú právo na oddanosť v rámci univerzálnej Cirkvi. 

Cirkev umožňuje, aby časti tela svätca boli rozdelené na relikvie, no zakazuje rozptýlenie popola zosnulých, ktorí sú spopolnení. Prečo je tomu tak? 

Každý človek má právo na pohreb. To znamená, že komunita má povinnosť pochovať mŕtvych.

Každá ľudská spoločnosť a kultúra si ctila túto povinnosť. Mŕtvi boli vždy pochovávaní a archeológia nikdy nenašla ľudskú komunitu, ktorá by to nepraktizovala. Dalo by sa správne povedať, že pochovávanie mŕtvych tvorí súčasť našej kultúrnej DNA.

Teologický pojem pre tento inštinkt je prirodzený zákon. Príroda vryla zákon do ľudského srdca, ktorý sa prejavuje v praxi pochovávania mŕtvych ako konečného činu lásky a oddanosti, alebo prinajmenšom aktu úcty a slušnosti. 

Nemalo by byť preto prekvapením, že Cirkev uvádza pochovávanie mŕtvych ako jeden z telesných skutkov milosrdenstva. Milosrdenstvo neničí prírodu, ale ju ju zdokonaľuje. 

V pochovávaní existuje flexibilita. Pozostatky môžu byť pochované v zemi, v mori alebo nad zemou, napríklad v jaskyni alebo kolumbáriu. Ide o to, že pohreb sa vyskytuje na jednom mieste, takže je možné povedať, že osoba "zastáva" posledné miesto odpočinku. Túži po tom ľudské srdce. Vidíme ľudí, ktorí prichádzajú na hroby a hovoria k nim, akoby hovorili so zosnulým. A robia to inak, akoby by sa s mŕtvym rozprávali doma. Pri hrobe rozprávajú s mŕtvym, akoby bol na mieste. 

Z tohto dôvodu Cirkev okrem iného učí, že je pod ľudskú dôstojnosť, aby boli telesné pozostatky "rozptýlené", no je to zároveň mimo ľudského cítenia. Ľudia potrebujú miesto, kde sa stretnú s mŕtvymi v ich telesnosti.

Avšak svätí, ako členovia Kristovho tela, majú právo, aby boli ich pozostatky uctievané. A toto právo, plynúce z ich dôstojnosti členov Kristovho tela, prekonáva ich právo mať svoje pozostatky v hrobe. 

Ako sa správne zachovávajú relikvie? Môžu laickí Katolíci uchovávať relikvie prvej triedy vo svojich domoch? 

Relikvie sú veľmi vzácne. Nie sú niečím, čo bolo súčasne živé a teraz je mŕtve. V prípade prvotriednych relikvií hovoríme o tele, ktoré čaká na všeobecné vzkriesenie, kde sa duša svätca zjednotí so svojimi telesnými pozostatkami.

A preto spôsob, akým uchovávame relikvie, má mimoriadnu dôležitosť. V ideálnom prípade by mali byť relikvie uchované v cirkvi alebo kaplnke, kde môžu byť sprístupnené na verejné uctievanie. 

Najvyššiu poctu, akú Cirkev môže relikviám udeliť, je umiestniť ich v rámci oltára, kde sa nad nimi môže celebrovať omša. Táto prax pochádza z ranej Cirkvi. V skutočnosti boli hrobky mučeníkov najcennejšími oltármi pre liturgiu. 

Ako alternatíva k ich umiestneniu v rámci oltárov existuje ich inštalácia v zbožnom výklenku, kde ich ľudia môžu uctievať. Takéto svätyne sú dôležité, pretože umožňujú ľuďom hlbší zážitok intimity so svätým.

Cirkev nezakazuje vlastnenie relikvií laikmi. Môžu ich dokonca mať u seba doma. Avšak kvôli mnohým zneužívaniam, ktoré sa týkajú relikvií, Cirkev už nebude vydávať relikvie jednotlivcom - ani duchovenstvu.

Medzi zneužívania relikvií zaraďujeme neposkytnutie im riadnej oddanosti (zanedbávanie), nedbalé zaobchádzanie a v niektorých prípadoch aj predávanie. Zneužívaní sa nemuseli nevyhnutne dopustiť osoby, ktorým Cirkev pôvodne odkázala relikvie. Keď však tieto osoby zomreli a relikvie boli prenášané dedičstvom, boli často veľmi exponované. So zatmením kresťanskej kultúry v západnom svete, viera už nemôže byť považovaná za samozrejmosť, dokonca ani medzi deťmi najzbožnejších ľudí. 

Cirkev preto vydáva relikvie, kvôli ich ochrane, iba Cirkvám, kaplnkám a oratóriám. 

Ako dôležitá je pravosť relikvií? Ako pristupuje Cirkev k určovaniu autenticity veľmi starých relikvií pochádzajúcich z raných čias Cirkvi? 

Pravosť je kriticky dôležitá. 

Ale v prípade starších svätcov je určenie identity oveľa jednoduchšie, než si myslíte. Bolo tradíciou stavať kostol nad hrobom svätého. To je dôvod, prečo stojí Bazilika sv. Petra alebo Bazilika sv. Pavla za Hradbami, tam kde stojí. Oba zahŕňajú hrobku svätca, ktorá sa nachádza priamo pod oltárom.

Moderná archeológia iba potvrdila to, v čo verila staroveká tradícia. 

 

DISKUSIA k článku