REKORD! Až 105 organizácií žiada ZASTAVENIE ratifikácie Istanbulského dohovoru!

4,788
Kultúra života

Vládny návrh na prepašovanie gender ideológie do legislatívy sa pokúšajú zastaviť ľudia z fóra pre verejne otázky

FVO plne podporuje deklarovaný cieľ dokumentu, ktorým je potláčanie násilia voči ženám. Dokument však vo viacerých článkoch, ktoré sú v rozpore s cieľmi dohovoru, podporuje viaceré aspekty rodovej ideológie, voči čomu rozhodne protestujeme. Našu odbornú analýzu dohovoru a dôvody, prečo by sa jeho ratifikácia mala na Slovensku zastaviť sme zaslali prezidentovi SR, predstaviteľom Národnej rady SR a členom vlády SR. Vyzývame ich, aby konali zodpovedne a mysleli na dôsledky pre  ľudí na Slovensku. Fórum pre verejné otázky (FVO) požiadalo listom všetkých vedúcich ústavných činiteľov, aby sa zasadili o zastavenie ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní nasilu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej len „Istanbulský dohovor“). Odborné stanovisko FVO podporilo 105 inštitúcií  z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku.

Okrem toho FVO požiadalo pána prezidenta o osobné stretnutie. Zástupcovia FVO sú pripravení stretnúť sa s príslušnými členmi vlády, osobitne predsedom vlády a ministrom spravodlivosti, aby s nimi prerokovali túto požiadavku.

FVO zastáva názor, že hlas verejnosti by mal byť vypočutý a sme pripravení aktívne napomôcť verejnej diskusii o dôsledkoch prijatia Istanbulského dohovoru na Slovensku. Sme presvedčení, že občania Slovenska si otvorenú a férovú diskusiu o dôsledkoch prijatia Istanbulského dohovoru zaslúžia.

Celé znenie listu a zoznam 105 podporujúcich organizácii a cirkví.

 

P.č.

Názov inštitúcie, adresa, štatutárny zástupca

1.

Ano pre život, n.o., ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice, Anna Verešová

2.

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, Jána Kalinčiaka 1,010 01 Žilina, Dušan Kamenár

3.

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, Jána Kalinčiaka 1,010 01 Žilina, Dušan Kamenár

4.

AKONT s. r. o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, Hana Durčeková

5.

ASPRO - Agentúra pre spracovanie projektov z fondov EU, s.r.o., Jarná 17, 040 01 Košice, Ing. Juraj Cervák

6.

Biksadský&Partners, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, konateľ: JUDr. Pavol Biksadský

7.

BIOMASA, združenie právnických osôb, 023 34 Kysucky Lieskovec 743, RNDr. Ladislav Židek

8.

Calvary, Puškinova 1, 81104 Bratislava, MUDr. Tomáš Veselovský, Mgr. Pavol Marton

9.

CBR Europe - Centrum pre bioeticku reformu, P.O. Box 1, 054 01 Levoča, Jana Tutková

10.

Centrum obnovy rodiny, n.o., Bazovského 6, 841 01 Bratislava, Marián Kolník

11.

Centrum pomoci pre rodinu , Stefanikova 46, Trnava, Mgr. Kristína Kónigová

12.

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o., ul. 1. mája 18, 010 01 Žilina, Mgr. Zuzana Dobešová

13.

Centrum pre rodinu - Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok, Martina Sipošová

14.

Centrum pre rodinu - Sigord, Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce, Peter Jakub

15.

Centrum pre rodinu, Kapitulská 20, 811 01 Bratislava 1, ThLic. Marián Valábek

16.

Centrum prípravy na manželstvo, Jána Kalinčiaka 1,010 01 Žilina, Roman Seko

17.

Cirkev bratská v SR, Partizánska 6, Bratislava, Dr. Ján Henžel, predseda RCB

18.

CVC Božej tváre, Jilemnického 59, 036 01 Martin, Mgr. Jana Petrášová

19.

Deti svätej Alžbety Aliancia za život, Kováčska 48, 042 03 Košice, Dušan Skurla

20.

Diakoni a Hnutia Svetlo-Zivot na Slovensku, Slávičial4, 080 01 Prešov, Mgr. Ing. Peter Komanický

21.

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, Mgr. Marek Iskra,

22.

Diecézny školský úrad, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, Ing. Mgr. Jana Brázdilová

23.

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, Monika Wassermannová

24.

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Mgr. Lýdia Ondrej kovová

25.

Duchovná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, Mgr. Gerhard Glazer-Opitz

26.

Duchovná správa UNM, Kollárová 2, 036 59 Martin, Juraj Jendrejovský

27.

ELEP, J.Hajdóczyho 96, 917 01 Trnava, Ľubomír Sarkôzy

28.

Familiae Locum - Rodinkovo n.o., Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Peter Ľupták

29.

Fórum angažovaných křesťanů CRaSR, Trnava, Mojmír Kovář, Václav Lamr, hovorca

30.

Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava, RNDr. Ing. Marcela Dobešová

31.

Gianna, n. o., Republiky 6, 010 01 Žilina, MUDr. Ivan Wallenfels

32.

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné, Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné, Martin Zlacký

33.

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Lukov, Lukov 31, 086 05 Lukov, Juraj Danko ml.

34.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, Mons. Ján Babjak S J, prešovský arcibiskup a metropolita

35.

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Cičave, Cičava 74, Mgr. Martin Mekel

36.

Hnutie fokoláre m., Cablkova 8, 821 04 Bratislava, MUDr. Martin Uher

37.

Hnutie fokoláre, Kozia 12, 811 03, Bratislava I, Ing. Elena Vladová

38.

Hnutie Kresťanských rodín na Slovensku, Francisciho 3, Bratislava, Ing. Vladimír Durikovič

 

39.

Hnutie Modlitby matiek, Fedinova 5, 851 01 Bratislava, Ing. Jana Pajanová

40.

Horúci tím, 093 01 Cičava 74, Mgr. Martin Mekel

41.

Christin, Považanova 4, 841 02 Bratislava, Tomáš Kuzár

42.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, Bratislava, Ing. Iva Vranská Roj ková,

43.

Inštitút Krista Veľkňaza,o.z., 059 73 Zakovce 30, PhDr. Ing. Pavol Vilček

44.

Inštitút Krista Veľkňaza, n.o., 059 73 Zakovce 30, Mgr. Peter Vilček

45.

Inštitút Leva XIII., Blumentálska 7, Bratislava, Ing. Robert Mátéffy,

46.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Sadová 206, 900 41 Rovinka, Patrik Daniška

47.

Inštitút rodiny Košice, Alžbetina 14, 040 01 Košice, Anton Matuševský

48.

Katolícka jednota Slovenska - Ústredie, Novosadská č. 4, 917 01 Trnava, RNDr. Katarína Holubánska

49.

Katolícka zdravotnícka únia, Gorkého 10, 036 01 Martin, Dr. Lukáš Murajda

50.

Katolícke hnutie žien Slovenska, Kozičova 2, 841 10, Bratislava, Mária Demeterová,

51.

Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 09 Žilina, Ing. Stefan Súkeník

52.

Kláštor kapucínov Bratislava, Župné námestie 10, zast. Branislavom Fabom OFMcap.

53.

Koinonia Ján Krstiteľ, Sklené 327, 03847 Sklené, Vladimír Beregi.

54.

Komunita Nehemias, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, Mgr. Bronislava Kurdelová

55.

Kongregácia školských sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina, S. Magdaléna Sumilasová

56.

Laura, združenie mladých, Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, Monika Wassermannová

57.

LifeNews Slovakia, Bratislava, Mgr. Jana Duricová

58.

Liga pár páru v Slovenskej republike, Slovenskej armády 15, 95301 Zlaté Moravce, Ing. Jozef Predáč,

59.

LUC, vydavateľské družstvo Bratislava, Špitálská 7, 813 59 Bratislava, Ing. Ignác Kolek

60.

Miles Jesu na Slovensku, stredisko Bratislava, Brestová 435/4, 900 43 Hamuliakovo, Markéta Matoušková

61.

Mosty 25+, Tupolevova 5, 851 01 Bratislava, Pavel Majerčák

62.

MVO-služby s.r.o., ul. 1. mája 18, 010 01 Žilina, Ing. Oľga Streďanská

63.

Národný koordinátor projektu, "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, Mgr. Edita Kovářová, Metodicko-pedagogické centrum, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

64.

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Františkánska 2, 917 01 Trnava, Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

65.

Občania za kresťanské hodnoty a tradície, Ul. Struhy 1301, 02302 Krásno nad Kysucou, Anton Hajný predseda správnej rady

66.

Občianske združenie manželské stretnutia, Novomeského 10, 911 08 Trenčín, Mgr. Ján Vojtek

67.

Otcovia.sk, Krížová 1, 914 01 Trenčianska Teplá, Ing. Jozef Durček,

68.

Pastor Bonus, Pri kríži 18, 841 02 Bratislava, Marek Nikolov

69.

Petra, n.o., Hlavná 1, 081 35 Prešov, Ing. Ján Pačesa,

70.

Priatelia Quo Vadis, Veterná 1, 811 01 Bratislava, Monika Hricáková,

71.

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej, Litmanová 10, 065 31 Jarabina, Mgr. Rastislav Janičko

72.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Jókaiho 34, 945 01 Komárno, Mgr. László Fazekas, Mgr. Vince Fekete

73.

Renovatio-Nova,n.o., Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, Ing. Ján Gyulay

74.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hontianske Trsťany, Hontianske Trsťany 54, 935 86, Mgr. Andrej Karcagi

75.

S láskou k človeku, ul. Fr. Hečku 1449, 020 01 Púchov, MUDr. Jozef Daško

76.

Semitas s.r.o., SNP 287/5, 087 01 Giraltovce, Ing. Daniel Macák

77.

Slovenská spoločnosť pre rodinu, Bazovského 6, 841 01 Bratislava 4, Anna Záborská

78.

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE), Čerešňová 5, 811 04 Bratislava, doc. PhDr. EvaNaništová, CSc.

79.

Slovo pre ženy, Gallayova 27, 841 02 Bratislava, Mgr. Alena Ješková,

80.

Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves, PhDr. Ing. Pavol Vilček

81.

SPOĽACH, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, Mgr. Ľubica Holosová

82.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova 20,821 08 Bratislava, Juraj Súst

83.

Spoločenstvo Otcov dom,n.o., Krahule 91, 967 01 Kremnica, Mgr. Jozef Durajka

84.

Spoločnosť Ježišova, Panská 11, P.O.Box 173, 814 99 Bratislava, P. Jozef Suppa S J

85.

Spoločnosť VerbaLex,s.r.o., Zochova 22, 811 03 Bratislava, Mgr. Drahoslava Kovářová

86.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, 821 03 Bratislava, Tomášikova 8A, Mgr. Ing. Libuša Miháliková

87.

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, Hlaváčikova 26, 841 05 Bratislava, Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

88.

Svetové hnutie matiek, Hroboňova 5, 811 04 Bratislava, MUDr. Anna Kováčová,

89.

TATRA fórum, n.o., Tatranská Javorina, časť: Lysá Poľana, 059 56 Tatranská Javorina, Jozef Trišč

90.

TeenSTAR program Slovensko, Ľ.Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad, MUDr. Zuzana Lauková

91.

Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec, štatutár: Eva Stánková

92.

Tobi, Prestavlky 107, 966 01, Hliník nad Hronom, Magdaléna Poloňová

93.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, RNDr. Igor Tunyi, DrSc.

94.

VerbaLex, s.r.o., Zochova 22, 811 03 Bratislava, Mgr. Drahoslava Kovářová

95.

Viera a svetlo, Bujnákova 3, 841 01 Bratislava, Ján Kudlačák

96.

Vyrovnávanie šancí, Sabinovská 18, 080 01 Prešov, Mgr. Edita Kovářová

97.

Zaostri na rodinu - združenie na podporu tradičnej rodiny, Starohorská 68, 974 11 Banská Bystrica, Mgr. Juraj Hajkovský

98.

Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, 917 01 Trnava, Ing. Blažena Král ovi čová

99.

Združenie katolíckych škôl Slovenska, ZKSS: Karloveská 32, 841 04 Bratislava, Mgr. Ján Horecký

100.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, doc. RNDr., Jozef Mikloško, DrSc.

101.

Združenie Máriina doba, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava, Alžbeta Vojtková

102.

Združenie pre ochranu rodiny, Cesta k Paľovej búde 12, 010 01 Žilina, Ing. Jozef Dupkala

103.

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Ing. Anton Horváth

104.

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt, Kvačalova 23, 821 08, Bratislava, Ing. Peter Prokeš

105.

ZUPOL s.r.o., Orgovánová 14, 040 11 Košice, Ing. Zuzana Polohová

 

DISKUSIA k článku