Rozhovor s psychiatričkou o diskusii k stratégii o ľudských právach

2,033
Kultúra života
 
Bratislava 10. septembra (TK KBS) Návrh celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR vyvolal v uplynulých dňoch mobilizáciu zástupcov viacerých pro-life organizácií. TK KBS pri tejto príležitosti hovorí s detskou psychiatričkou a zástupkyňou Slovenska v Svetovom hnutí matiek cez Donum Vitae Annou Kováčovou. 
 
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odporučila svojmu predsedovi, aby požiadal premiéra Roberta Fica o posun termínu predloženia materiálu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Čo znamená toto rozhodnutie pre zástupcov kresťanských mimovládnach organizácií? 
 
Organizácie, ktoré sa zapojili, vyhrali prvú bitku, ale nie vojnu. Poslednou kvapkou, ktorá spôsobila, že pohár pretiekol a vyvolal spoločnú mobilizáciu už desiatky rokov pracujúcich pro-life a iných NVO k spoločnému protestu, bol pokus dostať na trh tabletu RU 486 cez feministické loby. Rovnako, vývoj k tzv. „moderným ľudským právam“, pokusy o nadštandardné práva pre homosexuálov, vnucovanie sexuálnej výchovy bez vedomia rodičov na školy, a pod. vyburcovali celú verejnosť. Od konca júna bola možnosť pripomienkovať Stratégiu, ktorú už vopred pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí. Viac ako dvadsať organizácií spontánne zareagovalo pripomienkami - každá zo svojho pohľadu – a zostavilo dokument, ktorý bol počas rokovania Rady vlády odovzdalný ministrovi Lajčákovi. Bolo to po prvý raz, čo vláda dala možnosť mimovládnym organizáciam vysloviť názor a verejnú kritiku rozhodnutí štátnych orgánov. Pripomienky do Stratégie zapracované neboli, ale minister bol nútený vziať do úvahy búrlivú reakciu verejnosti a odmietol schválenie pripravenej verzie ako východiska. Urobil tak napriek veľkému tlaku lobistov, ktorí nástojili na tzv. nutnosti prijať túto stratégiu ako na „našu povinnosť“ vzhľadom na záväzky k EÚ. Je to však zavádzanie, pretože zmluvy nás viažu len v politike úsilia o spravodlivé zaobchádzanie medzi mužmi a ženami (k politickým opatreniam vedúcim k rovnému zaobchádzaniu), a nie k prijatiu rodovej ideológie. Vzhľadom na tlak verejnosti minister predstavil predĺžený harmonogram prác na Stratégii až do júna 2014.
 
Ako sa ďalej vyvíja situácia po rozhodnutí Rady posunúť termín predloženia Stratégie? 
 
Stanovené pracovné skupiny (napr. práva detí, seniorov, migrantov....atď.) majú byť vytvorené predovšetkým odborníkmi z daných oblastí. Treba i definovať, čo je podstatou a východiskom ľudských práv. Všetci sa zhodneme na tom, že je nutné vziať do úvahy „nediskutovateľnosť“ práv každého jedného človeka. Vychádzať sa má napr. z existujúcich dokumentov ako Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne ako reakcia na jej neprávosti. Pre kresťanské NVO určite nastal čas aktívne sa zapojiť do jednotlivých výborov podľa stanoveného harmonogramu. Mali by sme sem vnášať vlastné, teda evanjeliové pohľady, ktoré sú zároveň stanoviskom zdravého rozumu. Učiť i druhých rozlišovať pravdu od lži, dobro od zla, podstatné od nepodstatného. Čas pripomínať nemennosť mravného imperatívu v nás, i potrebu chrániť každú jednu zraniteľnú skupinu na princípe ľudskej dôstojnosti. O túto spravodlivosť máme bojovať „spravodlivo“, v rovnom pomere, s rovnakým zanietením v záujme rovnosti príležitostí pre každého jedného človeka alebo ohrozenú skupinu. 
 
Čo sa chystáte ďalej v tejto súvislosti robiť? 
 
Je tu široké pole pôsobnosti. Ako detská psychiatrička a zástupkyňa Slovenska vo Svetovom hnutí matiek (MMM) cez Donum Vitae sa chystám zapojiť do pracovnej skupiny pre práva dieťaťa. Pripravila som dokument z posledného zasadnutia MMM v Bruseli, kde sme prejednávali témy práv matiek a dieťaťa. Naše zastupiteľky na 23. zasadnutí Rady pre ľudské práva v Ženene dôrazne interpelovali, aby sa Rada pre ľudské práva zaoberala stúpajúcim počtom žien, náhradných matiek, tzv. surogátnych matiek (nosičiek), ktoré sa stávajú tehotnými, aby vynosili a porodili dieťa na žiadosť iných rodičov. Ide tu o otázky práv žien, obchodu s ľudmi a extrémnej chudoby žien. Budem argumentovať ako doteraz potrebou definovať štatút nenarodeného dieťaťa, o čo ide aj v celoeurópskej petícii Jeden z nás. Po tieto dni sa blížime k zozbieranému miliónu podpisov občanov Európy. Ak embryu nepriznáme dôstojnosť ľudskej osoby, stáva sa tovarom. Ak nešírime biologické poznatky a bioetické princípy stavovené v inštrukcii Kongregácie pre vieru Donum Vitae z roku 1987, smerujeme k obludným úchylnostiam. 
 
Do odbornej práce sa chystajú zapojiť aj ostatné MVO. Predovšetkým trvajú na demokratických spôsoboch diskusie a otvorenosti výborov a pracovných skupín pre iné (neideologické prúdy). A že veríme, že sa aj vnútri Cirkvi rozvinie široký dialóg o taktike rodovej či LGBTI loby, pred ktorými nedávno varoval aj pápež František.
 

DISKUSIA k článku