Satanistická čierna omša dokazuje, že katolícka viera má pravdu

9,394
Kultúra smrti

V poslednej dobe sa v médiách vyskytlo niekoľko príbehov o malých satanistických skupinách, ktoré verejne vykonávali „čierne omše“.

Tieto obrady sú založené na katolíckej omši, ale smerujú k satanovi a často znesväcujú Eucharistiu.

Takýto spôsob predstavuje zlo a nemal by sa brať na ľahkú váhu. Napadalo mi však, že tieto čierne omše poskytujú dobrý dôvod, prečo má katolícka viera pravdu.

Eucharistia je stelesnením Ježiša alebo predstavuje zlo

Eucharistia predstavuje prítomnosť Ježiša alebo je len chlebom a vínom.

Ak je Ježiš prítomný svojím telom a krvou v Eucharistii, mal by každý počas omše chváliť nášho Pána. Ak je Eucharistia stelesnením Ježiša, nemal by byť žiadny protestantizmus, mormónstvo, islamské náboženstvo alebo ateizmus. Ak však Eaucharistia nepredstavuje Ježiša, tak potom všetci nasledovatelia Ježiša Krista počas dvetisíc rokov boli v skutočnosti modloslužobníci.V takomto prípade by nemal byť nikto katolíkom.

Jedná sa o nasledovné sporné otázky. Každý, kto spoznal Ježiša Nazaretského, si položil zásadnú otázku: je toto Boh v nejakom mystickom prestrojení alebo nie? Prví kresťania nazývali takúto dilemu„aut Deus aut malus homo“(„Buď Boh alebo zlý človek“). Každý, kto prichádza do styku s Eucharistiou, je konfrontovaný s rovnakou otázkou: je to buď Boh alebo modlárstvo?

Ak je Eucharistia pohanským modlárstvom, je to samozrejme diabol. V prvom liste Korinťanom sa píše o pohanoch nasledovné: „Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu.“

Celý svet sa zmieta medzi týmito dvoma zložitými otázkami: Je Eucharistia Ježišom alebo modlou? Je obeta z omše ponúkaná Bohu alebo zlým duchom?

Satan nenávidí Eucharistiu

Satanistická čierna omša predstavuje rituál, ktorý je obrátením Svätej obety a zároveň ju zosmiešňuje. Existujú dva typy satanistov: „Satanisti LaVey“ a „teologickí satanisti.” Satanisti LaVey sú ateistami, ktorí neveria v Satana a používajú „satanizmus“ ako prostriedok na zastrašovanie a provokovanie kresťanov (na rozdiel od „teologických satanistov“, ktorí veria v Satana a uctievajú ho. Či už sa vyznávači satanizmu tvária, že robia okultné veci alebo to myslia vážne, niet pochýb o tom, že sa dostávajú do naozaj temných duchovných síl a tu sa Satan vyžíva.

Treba zdôrazniť, že keď obidva typy satanistov chcú zosmiešniť náboženský obrad, môžete sa staviť, že sa zamerajú na obetu svätej omše. Ako často počujete o bohoslužbách moslimov, hinduistov, židov (alebo dokonca protestantov) vystaveným takému intenzívnemu výsmechu Satana?

Zameranie sa Satana na svätú omšu nie je nič nové. Už v štvrtom storočí sv. Epifanios zo Salamíny opísal sektu gnostikov, ktorí si robili zvrátený výsmech zo sv. omše. Nebudem zachádzať do detailov, no ich obrad bol celkom zvrhlý, a preto sekta dostala pomenovanie „barboriáni“ („oplzlá sekta“).

Satan nevyháňa Satana

Preto je Eucharistia buď stelesnením Ježiša alebo predstavuje zlo (pretože keďže nie je Ježišom, je modlárstvom) a keďže diabol nenávidí Eucharistiu, „zlo“ môžeme vyčiarknuť z nášho zoznamu.

Ďalší dôkaz nájdeme v Biblii v Mt 12,22-28:

Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“ Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený - akože potom obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Tento úryvok je dôležitý. Ukazuje, že napríklad katolícki exorcisti využívajú Božieho Ducha, keď vyháňajú zlých duchov. Môže to tiež znamenať, že ak Satan nenávidí sv. omšu, môžeme si byť istí, že omša nepredstavuje zlo.

Samozrejme, že ak v sv. omši nie sú prítomní zlí duchovia a ak nie je modlárstvom, zostáva nám len jedna možnosť: Eucharistia predstavuje Ježiša Krista a Ježiš predkladá Svätú Obeť Otcovi. To (podľa mňa, samo o sebe) stačí ako tvrdenie, ktoré vyvracia satanské zneuctenie sv. omše.

Cieľ Satana

Ak by ste o katolíctve vedeli čo i len jedinú vec a tou by bolo, že omša, kľúčová forma bohoslužby, je cieľom Satanovej zloby, mali by ste dobrý dôvod na to, aby ste verili, že katolicizmus je pravým náboženstvom.  

Spolu so všetkými ostatnými dôkazmi dosvedčujúcimi, že Ježiš je zhmotnený v Eucharistii, že omša je obetou, ktorú nám dal Boh, a že katolícka cirkev je cirkvou, ktorú založil Kristus, Satan je len ďalším (nič netušiacim) svedkom o pravde Ježiša Krista a Jeho Cirkvi.

DISKUSIA k článku