Pro-life lídri vydávajú Všeobecnú deklaráciu na prebudenie upadajúcej civilizácie

1,315
Kultúra života

Vyzývame všetkých ľudí dobre vôle, aby vypočuli volanie Bohorodičky a zapojili sa s veľkou láskou a oddanosťou do obrany civilizácie života a lásky, ktorá je v súčasnosti veľmi vážne ohrozená.

Tak znie úryvok katolíckych a ortodoxných pro-life organizácií z celého sveta vo Všeobecnej deklarácií o ochrane civilizácie života - Mexiko 2016. Predniesli ju na Nedeľu Božieho milosrdenstva, patriacu do Jubilejného roka milosrdenstva. Táto deklarácia je dôležitým svedectvom o potrebe ochrany civilizácie života a zároveň vyjadrením viery v Bohorodičku, ktorá oroduje za všetkých veriacich snažiacich sa poraziť kultúru smrti.

Keďže naďalej bojujeme za život a rodinu, musíme úplne vložiť našu dôveru do Božieho Milosrdenstva,“ povedal Lech Kowalewski, ktorý sa podieľal na tvorbe deklarácie. „Jediná podstatná zmena v kultúrach, kde kraľovala kultúra smrti, prišla vtedy, keď sa ľudia obrátili na Matku Božiu (Theotokos) a žiadali o jej pomoc a príhovor u jej Syna.“

 
Putujúca ikona v Lurdoch vo Francúzsku

Kowalewski spomína konkrétne príklady z histórie, o ktorých sa zmieňuje aj v deklarácii - pád komunizmu v Poľsku po návšteve svätého pápeža Jána Pavla II. a obrátenie barbarských pohanských kultúr v Mexiku po zjavení Panny Márie v Guadalupe. Odborové hnutie Solidarita v Poľsku pravidelne žiadalo o orodovanie Matky Božej Čenstochovskej za poľský národ počas mierovej a úspešnej vzbure proti komunistickej okupácii. Zjavenie sa Panny Márie jednoduchému chlapcovi Juanovi Diegovi pred piatimi storočiami a jej zázračný obraz, boli dôležitým míľnikom v pokresťančení miliónov ľudí v Mexiku.

„Preto sme sa Ewou pred niekoľkými rokmi spojili s kamarátmi z celého sveta a spoločne sme prišli s myšlienkou vytvoriť kampaň Od oceánu k oceánu na úmysel ochrany života,” dodáva Kowalewski. „V Starom zákone si Izraeliti niesli Archu zmluvy so sebou do boja. Obraz Matky Božej je teraz pre kresťanov nová Archa zmluvy. V dnešnej dobe plnej morálneho a spoločenského úpadku je potrebný nový zázrak a ako vidíme, naša Matka odovzdala všetkých veriacich do rúk svojho Syna, Ježiša Krista.”

Púť Od oceána k oceánu, počas ktorej nesú veriaci ikonu Matky Božej Čenstochovskej neprieč krajinám, momentálne pokračuje v Mexiku, kde skupina veriacich navštívila od novembra 2014 stoštyridsať komunít. Odkedy skupina opustila Vladivostok v Rusku v roku 2012, precestovala slávna ikona Matky Božej Čenstochovskej viac ako 200 000 kilometrov a zavítala do dvadsiatich siedmich krajín, kde ju videlo viac ako päť miliónov ľudí. 

 

 Ikona Matky Božej Čenstochovskej vo Fatime v Portugalsku. Sprevádzal ju nezvyčajne veľký zástup ľudí.

„Bolo pre nás obrovským požehnaním vidieť, ako naši mexickí bratia a sestry zjednotení vo viere prijímajú Matku Božiu Čenstochovskú cez ikonu, keďže zázračná ikona Panny Márie Guadalupskej má veľmi dôležité postavenie v mexickej kultúre,” povedala Ewa Kowalevska, ktorá sa podieľala na tvorbe Všeobecnej deklarácie spolu s jej manželom a Beatriz Gonzalezovou, koordinátorkou kampane v Mexiku. „Keď sme pred štyrmi rokmi začínali s kampaňou vo Vladivostoku, ešte sme nevedeli, ktoré krajiny ikona navštívi a aké pozitívne ohlasy v nich vyvolá.

Všeobecnú deklaráciu uviedli v Mexiku. Víctor René Rodríguez Gómez, biskup spravujúci Valle del Chalco, ju prečítal počas svätej omše na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Ikonu Matky Božej Čenstochovskej priniesli do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Tenago del Aire, ktoré je v rovnakej diecéze. Na tomto mieste začínala kampaň Od oceánu k oceánu, ktorá ďalej pokračovala naprieč Mexikom. Deklaráciu predstavili aj 2. apríla v Čenstochovej v kláštore, kde je umiestnená pôvodná ikona.

„Veľmi veľa ľudí stratilo nádej kvôli obrovskému počtu vykonaných potratov, prijatiu eutanázie, terorizmu a iným útokom na zraniteľné životy v modernej spoločnosti,” dodala Kowalewska. „Beznádej však nie je riešenie. Napriek toľkému chaosu máme nádej od Pána, ktorý porazil hriech a smrť. Jeho Matka nás znova vyzýva, aby sme sa obrátili k jej Synovi, ak chceme zvíťaziť nad touto kultúrou smrti.”

 

Posledná zastávka na púti s ikonou po Európe predtým, ako zavítala do Ameriky v roku 2013. Z tohto miesta v Nazare v Portugalsku odchádza veľa misionárov do nového sveta. Sú tu prítomní katolícki a ortodoxní kňazi.

Deklarácia bude zverejnená v poľskom, anglickom, španielskom, ruskom, talianskom, českom, slovenskom jazyku, ako aj v ďalších jazykoch.

Keď sa Kowalskeho pýtali, čo by chceli dosiahnuť prostredníctvom Všeobecnej deklarácie, poukázal na predchádzajúce víťazstvá v boji za život a vieru, kedy Cirkev vložila celú svoju nádej do Boha a prosila za orodovanie u Matky Ježiša.
 

 

Ikona Matky Božej Čenstochovskej vo Washingtone, DC z pochodu za život v marci 2014.

„Božie plány sú oveľa lepšie, krajšie a nevyspytateľnejšie, ako tie naše. Boh nám znova a znova ukazuje, že Jeho milosrdenstvo je nekonečné a tí, ktorí sa budú kajať a obrátia sa k Nemu, dosiahnu víťazstvo aj v najtemnejšom období. Prostredníctvom Ježišovej Matky sa Boh veľakrát snažil dostať do sŕdc pyšných ľudí, ktorí zúfajú, ale uznávajú v láske Jeho Matky nádej na spásu. Stále máme nádej. Nehovorme Bohu, čo má urobiť, ale snažme sa Ho čo najlepšie vypočuť a nasledovať bez strachu. História a viera sú nám jasným príkladom, že On je naša jediná nádej. Musíme sa správať tak, ako tomu veríme.”

Viac informácii ku Všeobecnej deklarácií o ochrane civilizácie života - Mexiko 2016 a kampani Od oceánu k oceánu nájdete na internetovej stránke www.fromoceantoocean.com

Nasleduje celý text zo Všeobecnej deklarácie o ochrane civilizácie života - Mexiko 2016:

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA

O OCHRANE

CIVILIZÁCIE ŽIVOTA – MEXIKO 2016

Zo Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Tenango del Aire v Mexiku na Nedeľu Božieho milosrdenstva, v Jubilejnom roku milosrdenstva a v Deň svätosti života spojeného so slávnosťou Zvestovania Pána

My, ochrancovia života, zhromaždení v medzinárodnom zoskupení Od oceánu k oceánu, ktorí vedieme historickú púť Matky Božej Čenstochovskej po celom svete na úmysel ochrany života:

Odpovedáme na volanie Márie, Matky Krista, k ochrane civilizácie života a lásky v súčasnom svete;

Stojíme v prítomnosti Bohorodičky pred jej živým guadalupským obrazom na vrchu Tepeyac v Mexiku a pred Čenstochovskou ikonou, ktorá putuje po Mexiku a Latinskej Amerike s obrazom milosrdného Krista, ktorý na slová Pána namaľovala svätá Faustína;

Dôverujeme Márii, Patrónke ochrany života, že tak ako sa zjavila v Mexiku, aby vyslobodila ľudí z pút kultúry smrti, aj dnes ochráni ohrozenú civilizáciu života a lásky; a

Ďakujeme Bohu za prítomnosť Márie, ktorá v 27 krajinách na troch kontinentoch prešla viac ako 165 000 kilometrov, prebudila svedomie ľudí a ukázala nám, že jediná cesta k záchrane dnešného sveta je prostredníctvom Ježiša Krista.

Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby vypočuli volanie Bohorodičky a zapojili sa s veľkou láskou a oddanosťou do obrany civilizácie života a lásky, ktorá je v súčasnosti veľmi vážne ohrozená.

S Tebou, Mária, ochránime naše rodiny, naše deti a našu vieru. Budeme sa stavať za Kristovu Cirkev, mier vo svete a našu budúcnosť!

Najsvätejšia Matka, Mária,

Ďakujeme Ti za Tvoju púť po svete na ochranu civilizácie života a lásky. V ikone Matky Božej Čenstochovskej si od roku 2012 zavítala do 27 krajín na troch kontinentoch, čo je štvornásobná vzdialenosť cesty okolo sveta. Rozdávala si milosť a lásku ukazujúc svetu, že viera v ľudských srdciach je stále živá!

Teraz v Mexiku si navštívila stoštyridsať miest. Prežívame tu tajomstvo Tvojho zjavenia. Prinášame Ťa do našich domovov, rodín a svätýň, ale Ty z nás robíš skutočných "obrancov života". Nevzdávajte sa!, ako nás vyzval sv. Ján Pavol II. v novom miléniu: „Duc in Altum!” „Zatiahni na hlbinu!”

Plavba v tmavých vodách a rozvodnených potokoch je náročná, preto sme vďační, že Ty, naša svätá Panna Mária, stojíš po našom boku. Si pre nás žiarivým úsvitom a spoľahlivou sprievodkyňou našich krokov.

Na Vrchu Tapeyac v Guadalupe si povedala sv. Juanovi Diegovi počas zjavenia nasledovné slová: „Či tu nie som ja, tvoja Matka? Či sa o teba nestarám? (...) Neboj sa (...)

My máme tiež prísľub tvojho Syna: Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.  (Mt 28,20)

Napriek veľkému nepokoju, bolesti a trápeniam nám dávaš silu. Nauč nás žiť ako milujúce sa rodiny podľa vzoru Svätej Rodiny. Posilni našu dôveru a zjednotenie sa s tvojim Božským Synom. Veľmi potrebujeme Božie milosrdenstvo a Jeho spásu.

Matka milosrdenstva, daj nám sily. Dnešný svet potrebuje nádherné svedectvá o svätosti a nedotknuteľnosti každého ľudského života, hlavne najbezbrannejších a najzraniteľnejších detí v lonách matiek. V dobe, v ktorej sa celosvetovo útočí na pravú povahu manželstva a rodiny, musíme aktívne preukazovať zázrak sviatosti manželstva, ktoré je "kolískou života" a základom "domácej Cirkvi".

S Tebou môžeme vzdorovať zúfalstvu a kultúre smrti, ktoré pochádzajú od Božieho nepriateľa. Povzbuď nás, aby sme sa ponorili do ružencovej modlitby. Pomôž nám vyprosovať si Božie milosrdenstvo. Nech voláme s veľkou radosťou: „Ježišu, dôverujem Ti!” a vyslovujeme krásne slová ruženca k Božiemu milosrdenstvu: „Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!”

Ďakujeme Ti, Matka!

DISKUSIA k článku