Predmanželský sex je ťažkým hriechom: musíme trvať na pokání

17,086
Kultúra života

Msgr. Charles Pope

 

Žijeme v dobe, v ktorej mnohí nazývajú dobrým alebo hovoria, že „o nič nejde“ o tom, o čom Boh hovorí, že je hriešne. To platí najmä v oblasti sexuality, kde mnohí z našej spoločnosti nielen tolerujú, ale aj oslavujú sexuálne praktiky, ktoré Písmo nazýva závažnými a hriešnymi a ktoré povedú do pekla, ak sa z nich nezačne konať pokánie. Skutky smilstva (predmanželský sex a homosexuálne správanie) nemôže považovať za prijateľné žiadny katolík alebo osoba, ktorá úprimne prijíma Písmo ako Božie Slovo. A dokonca aj tí, ktorí nezdieľajú našu vieru, môžu jasne rozpoznať, aké veľké škody spôsobujú skutky smilstva a homosexuálne skutky: šíria závažné ochorenia, škodia manželstvu a rodine, vedú k potratu alebo odsudzujú deti, ktoré potrat prežijú na život jedine s matkou. Takýmto deťom potom chýbajú otcovia a nemajú tak to najoptimálnejšie prostredie, aké im patrí.

Dnes sa chcem zamerať na hrozný a smrteľný hriech smilstva a predniesť proti nemu jasné biblické učenie. Neskôr urobím to isté s homosexuálnymi skutkami. Je smutné, že mnoho katolíkov tvrdí, že sa o týchto otázkach na ich kazateľniciach a v ich triedach mlčí. Dúfam, že tento príspevok odprezentuje zvučnú a hlasnú výzvu Písma, ktoré vyzýva k čistote. Tá v nás ohľadom hriešnosti sexu pred manželstvom nenecháva vôbec žiadnu pochybnosť. Písmo je jasné: smilníci nezdedia Božie kráľovstvo. To znamená, že smilstvo je smrteľný hriech a tí, ktorí sa z neho nebudú kajať, pôjdu do pekla.

Aplikujme obvyklé podmienky na to, aby bol nejaký hriech smrteľným hriechom (vážnosť veci (tým smilstvo je), dostatočné vedomie a plný súhlas vôle). Nemali by sme ľahko prísť k záveru, že tieto podmienky sú všetky splnené len zriedka. Stretol som sa s mnohými pármi, ktoré sa pripravujú na manželstvo, sú sexuálne aktívne a žiaden z nich nebol prekvapený, že som ich za to káral. Vedeli, že to je zlé. Boží hlas sa v ich svedomí ešte stále ozýval. A pokiaľ ide o súhlas vôle, je možné pripustiť, že niektorí občas padnú v slabej chvíľke. Ale žiť v smilstve a nevykonať žiadne opatrenia (aby sa mu predišlo), to nie je „slabosť“; to je hriešne zanedbanie opatrnosti a zdravého rozumu.

Sme v hriechom zmätenom kultúrnom prostredí, v ktorom mnohí buď oslavujú alebo konajú len málo, aby sa zabránilo tomu, čo Boh volá veľmi vážnym hriechom. Cirkev nemôže byť nejasná a kazateľnice a triedy o tom často mlčia. Takéto mlčanie viedlo k tomu, že i samotní rodičia mlčia. A mlčanie sa berie ako schvaľovanie.

Smilstvo nemožno schváliť. Je hriešne a u zatvrdilých hriešnikov môže ľahko spôsobiť to, že sa [kvôli nemu] nedostanú do neba. Naša láska k dušiam nás musí donútiť, aby sme boli jasní ohľadom ťažkej hriešnosti predmanželského sexu a spolužitia.

Obráťme svoju pozornosť na biblický text.

Nasledujú citácie z pasáží Nového zákona jasne odsudzujú smilstvo a iné nečisté skutky. Opäť platí, že smilstvo je najčastejším biblickým slovom pre predmanželský sex. Závažnosť a jasnosť takýchto odsúdení je užitočná preto, že nám pomáha zobrať tieto veci vážne a vyhýbať sa im. Takéto odsúdenie by sa však nemalo vnímať oddelene od Božieho milosrdenstva. Boh nikdy nesklame a odpustí tým, ktorí k Nemu idú s pokorným a skrúšeným srdcom. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika a je voči nemu plný milosrdenstva a súcitu. Ale k tejto milosti sa človek musí dostať skrze pokánie.

Mysliac na to si prečítajte nasledujúce pasáže Nového zákona, ktoré odsudzujú smilstvo a iné formy sexuálnej nečistoty:

O TOM, ŽE EXISTUJE VŠEOBECNÉ NARIADENIE OHĽADOM ČISTOTY:

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. (Ef 5,3-7).

O TOM, ŽE ZATVRDILÍ SMILNÍCI SÚ VYLÚČENÍ Z BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA:

1 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“ (Zjv 21, 5 -8)

2 Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda. (Zjv 22, 14-16).

3 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. (Ef 5,5).

4 O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. (Gal 5,21)

O TOM, ŽE TELESNÉ HRIECHY NIČIA DUCHA, KTORÝ JE V NÁS:

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. (Gal 5, 16-21)

O TOM, ŽE DOKONCA AJ NAŠE MYSLENIE JE POVOLANÉ K ČISTOTE:

1 Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. (Mt 5, 27 - 30)

2 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje. (Mt 15,19-20).

3 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. (Mk 7,21-23)

O TOM, ŽE SEXUÁLNA NEČISTOTA JE FORMOU MODLOSLUŽBY A SVETSKOSTI:

Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. (Kol 3, 5-6).

O TOM, ŽE MOJE TELO MI NEPATRÍ A ŽE SI S NÍM NEMOŽNO ROBIŤ, ČO SA MI ZACHCE:

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1Kor 6,9-11.15-20).

O TOM, ŽE POVOLANIE K ČISTOTE NIE JE IBA ĽUDSKÝM NÁZOROM, ALE BOHOM VYHLÁSENOU PRAVDOU. SEXUÁLNY HRIECH JE TEDA FORMOU NESPRAVODLIVOSTI:

Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. (1Sol 4, 1-8)

SMILSTVO A INÉ SEXUÁLNE HRIECHY SA POČITAJÚ MEDZI ZÁVAŽNEJŠIE HRIECHY:

Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. (1Tim 1, 8-11)

SMILSTVO A CUDZOLOŽSTVO POTUPUJE MANŽELSTVO:

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Hebr 13, 4)

Preto sa nenechajte oklamať: smilstvo je ťažký hriech. Je to smrteľný hriech. Je to hriech, ktorý vylučuje z neba toho, kto z neho nerobí pokánie. Uráža Boha, poškodzuje deti a rodinu, šíri choroby, podporuje potrat, je nespravodlivosťou voči deťom a spoločnosti, zneucťuje manželstvo a zasluhuje si veľký trest, tak ako to vyhlasuje Božie slovo.

Neprestávajte dúfať v Božie milosrdenstvo, robte však pokánie. Milosrdenstvo možno dostať iba vďaka pokániu. Treba však povedať ešte niečo. Smilniť je zlé – naozaj veľmi zlé. Čiňte pokánie. A to hneď a bez odkladania.

DISKUSIA k článku