ODPORÚČAME! de Mattei: Aby sme zachránili Cirkev, musíme zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

1,854
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Známy európsky katolícky historik Dr. Roberto de Mattei hovorí, že zasvätenie Ruska Matke Božej, ako to požadovala pred 100 rokmi vo Fatime, dnes potrebujeme ešte viac, než kedykoľvek predtým.

Dokazuje, že zasvätenie je potrebné nielen pre záchranu sveta od toho, čo Panna Mária nazýva „chybami Ruska“, ale aj na záchranu a ochranu Katolíckej cirkvi pred chybami „relativizmu“, ktorý ju v súčasnosti agresívne napáda zvnútra, a to aj z najvyšších miest.

„Chyby komunizmu zaplavujú nielen celý svet, ale prenikajú do Božieho chrámu, ako satanov dym, ktorý zahaľuje a dusí mystické Kristovo Telo, ktorým je Cirkev“, povedal de Mattei, ktorý je profesorom na Európskej univerzite v Ríme a zakladateľom nadácie Lepanto, počas svojej prednášky, ktorá sa konala 27. marca tohto roku v Cosmos Club vo Washingtone, DC.

Stretnutie sponzorovala Americká spoločnosť pre obranu tradície, rodiny a vlastníctva (TFP), v spolupráci s The Paulus Institute pre propagovanie posvätnej liturgie a s nadáciou Lepanto.

„Panna Mária hovorí, že na to, aby sme sa vyhli veľkému trestu, je potrebné splniť nasledovné podmienky: verejne a slávnostne zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu, čo má urobiť pápež spolu so všetkými biskupmi sveta, a každý mesiac na prvú sobotu pristúpiť k svätému prijímaniu na nápravu a odčinenie urážok jej Nepoškvrneného Srdca“, pokračuje de Mattei.

13. mája 2017 uplynie 100 rokov od prvého zjavenia sa Panny Márie trom pastierikom neďaleko Fatimy v Portugalsku. Počas šiestich zjavení, vždy raz za mesiac, až do októbra 1917, hovorila Panna Mária trom deťom o tom, ako Rusko podľahne zlu, a ako potom „rozoseje svoje chyby a omyly po celom svete“, ak sa krajina nezasvätí jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Miestny biskup prehlásil v roku 1930 Fatimské zjavenia za „hodnoverné“. Stali sa verejne známymi a uctilo si ich už šesť pápežov. Pápež František  uznal začiatkom tohto roka posledný zázrak, ktorý je potrebný pre kanonizáciu dvoch vizionárov – Francesca a Jacintu Marto. Svätý Otec navštívi Fatimu 12. – 13. mája a zúčastní sa osláv storočnice zjavení.

Zasvätenie Ruska zostáva ´neúplné´

Aj napriek tomu, že od roku 1917 sa už uskutočnilo niekoľko rozličných zasvätení sveta Matke Božej, kritici hovoria, že špecifické zasvätenie Ruska, o aké žiadala Panna Mária vo Fatime, sa ešte neuskutočnilo.

Rusko ešte dodnes nie je zasvätené“, hovorí de Mattei. Zasvätenie sv. Jánom Pavlom II v marci 1984 a pápežom Benediktom XVI v máji 2010 pokladá za „čiastočné“ a „neúplné“.

Posledná vizionárka, sestra Lucia dos Santos, v roku 2001 údajne povedala arcibiskupovi Tarcisiovi Bertone, vtedajšiemu sekretárovi Kongregácie pre náuku viery, že zasvätenie pápežom Jánom Pavlom II v roku 1984 „nebo prijalo“. Kritici však tvrdia, že aj keď zasvätenie možno bolo „prijaté“, to ešte neznamená, že splnilo všetky špecifiká, o ktoré žiadala Panna Mária.

Jedným z kritikov je aj (už zosnulý) otec Gabriele Amorth, bývalý hlavný rímsky exorcista, ktorý sa zasvätenia v roku 1984 zúčastnil. Otec Amorth sa v interview pre LifeSiteNews v roku 2015, rok predtým ako zomrel, vyjadril, že zasvätenie tak, ako ho žiada Panna Mária, sa ešte neudialo.

„Zasvätenie sa ešte neuskutočnilo“, hovorí otec Amorth, a pokračuje: „25. marca som bol tam, na námestí svätého Petra. Bol som v prvom rade; keby som vystrel ruku, dotknem sa Svätého Otca. Ján Pavol II chcel zasvätiť Rusko, avšak jeho suita, ktorá sa obávala protestu ortodoxnej cirkvi, si to neželala.

Keď Svätý Otec už kľačal a zasväcoval svet, dodal jednu vetu – oficiálne verzie ju však neobsahujú – ktorá znela „ ... zasväcujem ´najmä tie národy, ktoré si si Ty sama želala zasvätiť.´“ Nepriamo to teda zahŕňa aj Rusko. Špecifické zasvätenie Ruska sa však ešte neuskutočnilo. Ešte vždy sa to dá. Určite sa to stane.“

Aj kazašský biskup Athanasius Schneider je presvedčený, že k zasväteniu ešte nedošlo.

V interview z roku 2016 pre Rorate Caeli povedal, že katolíci sa „musia modliť, aby pápež zasvätil výlučne Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Ona potom zvíťazí – ako sa už Cirkev od nepamäti modlí: ´Raduj sa ó, Panna Mária, lebo si zničila všetky bludy celého sveta.´“

Aj katolícky právnik a komentátor Christopher Ferrara argumentuje, že Rusko ešte stále nebolo zasvätené tak, ako si to žiada Panna Mária.

V článku z roku 2006 vo Fatima Crusader poukazuje na skutočnosť, že Rusko nebolo pri zasvätení v roku 1984 menovite spomenuté, ba čo viac, Rusko sa ešte neobrátilo, čo je dôkaz toho, že jeho zasvätenie sa ešte neuskutočnilo. Ďalej píše, že od roku 1984 „v Rusku nebolo žiadne obrátenie (na katolícku vieru). Nedošlo však ani k mravnému obráteniu, ani k politickému, ani k ´obráteniu k pokoju´.

Tieto fakty hovoria viac než jasne v prospech predpokladu, že Panna Mária si výslovne žiadala zasvätenie Ruska, nie celého sveta, a že Rusko ako také ešte zasvätené nebolo. Teraz čelíme tomu, pred čím nás Fatimská Panna Mária varovala ako pred následkami neuposlúchnutia Jej žiadosti – utrpeniu Cirkvi a záhube mnohých národov“, dodáva Ferrara.

Omyly a chyby Ruska

De Mattei povedal, že Rusko „nechybuje“ predovšetkým svojím komunistickým režimom, ktorý je proti Bohu a ktorý sľubuje robotníkom raj, no v konečnom dôsledku milióny z nich vyhladuje na smrť a zvyšok skončí v gulagoch (sic! editor). Najväčšou chybou je „ideológia, ktorá odporuje prirodzenému a kresťanskému poriadku tým, že popiera Boha, náboženstvo, rodinu, súkromné vlastníctvo“.

Súčasťou počiatočnej komunistickej agendy zahŕňal aj pokračovanie revolúcie proti manželstvu, rodine a tradičnej sexuálnej morálke (je zaujímavé, že práve tomuto dával režim odzačiatku v ZSSR a napr. aj v Maďarskej republike rád v 1919, veľkú prioritu. editor). Patrí sem legalizácia rozvodu, potratu a homosexuality. Obyvateľstvo, hnané besnou sexuálnou náruživosťou a nie rozumom, sa vždy ľahšie destabilizuje a manipuluje pre potrebné účely.

Podľa bývalého ruského profesora sociológie Pirtrima Sorokina „voľná láska je oslavovaná oficiálnou teóriou ´pohára vody´. Ak je niekto smädný, tak podľa Strany je bezpredmetné, aký pohár na uhasenie smädu použije; analogicky – nie je dôležité, akým spôsobom človek uspokojí svoju sexuálnu túžbu.“

Rusko bolo prvou krajinou, v ktorej sa v roku 1919 legalizoval potrat (mysleli na túto tému, hoci občiansku vojnu ešte stále nevyhrali úplne, až asi v 1924. Editor). Do roku 1965 bolo potratených trikrát viac detí, než sa narodilo živých (5,5 milióna potratov na 1,9 živo narodených detí). Rusko v línii potratovosti pokračuje a patrí medzi krajiny s najvyšším počtom potratov na svete.

Panna Mária povedala deťom, že „oveľa viac duší príde do pekla pre hriechy tela, než z akéhokoľvek iného dôvodu“.

De Mattei povedal, že s pádom komunizmu pred niekoľkými desaťročiami, sa chyby a omyly Ruska začali nezadržateľne, ako mor, šíriť celou Európou a Západom, pričom bezohľadne napádajú a útočia na život, manželstvo a rodinu.

„Relativizmus, ktorý sa dnes vyznáva a žije na Západe, má korene v teóriách materializmu a marxistického evolucionalizmu; inými slovami, pramení z popierania akejkoľvek duchovnej reality a akéhokoľvek stabilného a trvalého prvku v človeku a v spoločnosti.dodáva a pokračuje: „Takýto relativizmus nalieha na poskytovanie „sexuálnej slobody“, ktorá zahŕňa potrat, homosexuálne „manželstvo“ a teraz aj „mimomanželské zväzky“.

„Rozpad komunizmu spôsobuje zahnívanie Západu“, tvrdí de Mattei.

Chyby a omyly Ruska poškvrňujú Cirkev

„Chyby a omyly Ruska neotrávili svojím jedom iba svet. Relativizmus si našiel svoju cestu aj do Katolíckej cirkvi“, hovorí de Mattei.

Ako príklad uvádza nejednoznačnú náuku pápeža Františka o manželstve a o rodine v jeho exhortácii Amoris Laetitia z roku 2016. Túto náuku používajú „odpadlíci“ Cirkvi ako manuál pre pokrokovú pastoráciu, ktorý tým, čo objektívne žijú v ťažkom hriechu, ako je cudzoložstvo a smilstvo, dovoľuje prijímať sväté prijímanie. Veľa ľudí vníma toto nové učenie ako kladné prikývnutie tým, ktorí žijú v cudzoložstve; ako modernú interpretáciu Božieho milosrdenstva, podľa ktorej páry, žijúce v sexuálnom hriechu, môžu zotrvávať vo svojom stave, a zároveň byť verné Bohu.

„Komu by kedy napadlo, že pápežský dokument (...) raz odsúhlasí cudzoložstvo? Boží a prirodzený zákon nepripúšťajú výnimky. Tí, čo z výnimky urobia teóriu, zničia pravidlo“, povedal de Mattei.

dubii sa profesor vyjadril, že požiadavky štyroch kardinálov, zo septembra minulého roka, o objasnenie toho, či sa Amoris podriaďuje alebo nepodriaďuje morálnej náuke Cirkvi, len dokazujú nebezpečenstvo, v ktorom sa Cirkev ocitla.

V jednej z ´dubia´ otázok, ktoré kardináli naformulovali pápežovi, čítame:

„Je aj po Amoris Laetitia stále možné tvrdiť, že sa osoba, ktorá dlhodobo žije v rozpore s prikázaniami Božieho zákona, ako je aj to, ktoré zakazuje cudzoložstvo, objektívne nachádza v stave opakovaného ťažkého hriechu?“

De Mattei poznamenáva: „Už len samotný fakt, že sa pápežovi a Kongregácii pre náuku viery predkladá pochybnosť tohto druhu, svedčí o závažnosti a hĺbke krízy, do ktorej sa Cirkev dostala.“ 

Ďalej hovorí, že „chyby a omyly“ Ruska sa do Cirkvi nepozorovane votreli najmä vďaka naliehaniu niektorých vedúcich predstaviteľov Cirkvi na to, aby sa zvrátilo prvenstvo dogmy nad praxou.

„Kardinál Kasper, ako aj ďalší kňazi a teológovia, tvrdia, že Cirkev musí posolstvo evanjelia prispôsobiť praxi danej doby. Nadradenosť praxe nad dogmou je však podstatou marxizmu – leninizmu (chyba komunizmu v Rusku).“dodáva de Mattei, a pokračuje: „Ak Marx tvrdil, že úlohou filozofov nie je poznávať svet, ale ho meniť, dnes sa mnohí teológovia a kňazi pridŕžajú toho, že úlohou teológov nie je šíriť Pravdu, ale re-interpretovať ju v praxi. My teda nepotrebujeme naprávať návyky kresťanov, aby sa dostali do súladu s náukou evanjelia; my musíme prispôsobiť evanjelium rozličným praktikám kresťanov!“

De Mattei nazýva „nešťastím“, že Katolícka cirkev urýchľovaním pochybných pastoračných praktík, ktoré sú na újmu pravým dogmám, uviazla v pasci „propagovania ... koexistencie so zlom.“

 

´Vojny a prenasledovanie´

Profesor pripomína, že súčasťou posolstva Panny Márie vo Fatime je aj trest, ktorý má prísť, ak jej posolstvo o pokání, obrátení a o nutnosti zasvätiť Rusko, ostane bez povšimnutia.

Panna Mária povedala deťom vyslovene toto:

„Žiadam zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a každú prvú sobotu v mesiaci prijať sväté prijímanie na odčinenie urážok. Ak moju žiadosť splníte, Rusko sa obráti, a bude pokoj a mier; ak nie, Rusko rozšíri svoje chyby a omyly po celom svete a zapríčiní vojny a prenasledovanie Cirkvi.

Dobrí budú mučení; Svätý Otec bude veľa trpieť; mnohé národy budú zničené. Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, a ono sa obráti, a príde obdobie pokoja a mieru pre svet.“

De Mattei povedal, že proroctvo Panny Márie o Rusku, ktoré rozsieva svoje chyby a omyly – vrcholiace v omyle relativizmu – po celom svete „sa napĺňa“. Teraz ľudstvo čaká „hrozný trest“.

„Fatimské posolstvo bližšie neurčuje charakter tohto trestu“, pokračuje de Mattei, „Jediná možnosť, ako odvrátiť „vojny a prenasledovanie Cirkvi“, ktoré Panna Mária predpovedala, je kajúcnosť, skutky pokánia a splnenie jej špecifickej požiadavky zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu.“

„Protipólom diktátorstva relativizmu je dogmatická a morálne rýdza čistota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. To Panna Mária, a nie ľudia, zničí chyby a omyly, ktoré nás ohrozujú.

Nebo ešte stále žiada ľudstvo o konkrétnu spoluprácu“, hovorí de Mattei. Je presvedčený, že práve teraz, viac než kedykoľvek počas uplynulých 100 rokov, je čas poslúchnuť žiadosť Panny Márie o zasvätenie Ruska.

 

´Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí´

De Mattei povedal, že k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca, ktoré vo Fatime prisľúbila Panna Mária, dôjde tak či onak. Cituje slová Panny Márie sestre Lucii z roku 1944, keď jej povedala, že po tomto jej víťazstve príde doba, v ktorej bude „jedna viera, jeden krst, jedna Cirkev – svätá, katolícka, apoštolská.“

Sestra Lucia rozpráva o svojej vízii z januára 1944, ktorú mala v kláštornej kaplnke v Tuy, pred svätostánkom:

„Cítila som, ako mi ducha zaplavuje tajuplné svetlo – Boh, a v ňom som videla a počula, ako sa hrot kopije ako rozdelený plameň dotýka zemskej osi a chveje sa: vrchy, mestá, mestečká i dediny sa ponárajú. More, rieky a oblaky vystúpili zo svojich hraníc, zaplavili a ako veľká smršť strhli so sebou domy a ľudí v množstve, ktoré sa nedá porátať; to je očistenie sveta od hriechu, v ktorom je ponorený. Nenávisť, ambície, vyprovokovanie ničivej vojny.

Srdce mi bilo ako opreteky a v duchu som začula nežný hlas, ktorý hovoril: ´Teraz jedna viera, jeden krst, jedna Cirkev – svätá, katolícka, apoštolská. Vo večnosti – nebo!´ Slovo ´nebo´ mi naplnilo srdce takým pokojom a šťastím, že som bez toho, aby som si to uvedomovala, neustále opakovala: Nebo, Nebo!“

De Mattei poznamenáva: „Panna Mária nám pripomína, že ľudstvu hrozí hrozný trest a že vyznanie katolíckej viery v úplosti je nevyhnutné v dramatickej dobe, v ktorej žijeme.  

Nemáme teda Cirkev opúšťať, práve naopak, vrátiť sa k nej, žiť v nej a zomrieť v nej, pretože mimo Cirkvi niet spásy. Mimo nej je iba bezútešná priepasť pekla.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ďalej hovorí, že máme na výber iba dve možnosti – nebo alebo peklo – pričom predchuť každej z nich môžeme zažiť už tu, na zemi.

„Peklom pre národy je ateistická, anarchistická, rovnostárska spoločnosť. Rajom pre národy je hierarchická, posvätná, kresťanská civilizácia, ktorá si dokáže niektoré veci aj odriecť.

Obráťme sa teda k Panne Márii v tejto storočnici jej zjavení a prosme ju, aby urýchlila túto chvíľu; nech z nás urobí svoj nástroj, ktorý jej pomôže zvíťaziť v tejto ´revolúcii´“, hovorí de Mattei a na záver dodáva:

„Napokon Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí.“                                                                                      

 


Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku