Deti, ktoré neprijmú transrodových spolužiakov, budú potrestané

6,245
Kultúra smrti

Rodičov v štáte Massachusetts rozčuľujú nové pravidlá, podľa ktorých môžu transrodoví študenti (transgender students) používať toalety, ktoré chcú (a nie na základe pohlavia) a zároveň zavádzajú tresty pre žiakov, ktorí odmietnu schváliť alebo podporiť svojich transrodových spolužiakov.

Ministerstvo školstva v Massachusetts vydalo pokyny pre zaobchádzanie s takýmito študentmi. Môžu používať kúpeľňu, ktorú si sami vyberú alebo zapojiť sa do športu korešpondujúcemu rodu, s ktorým sa identifikujú.

Obsahom jedenásťstranových pokynov je tiež výzva pre školy, aby obmedzili rodové obliekanie a aktivity, ako napríklad zoraďovanie osobitne chlapcov a dievčat pri odchádzaní z triedy.

Školy budú odteraz nútené prijať rodovú identitu študentov na základe zdanlivosti.

„Študentka, ktorá tvrdí, že je dievčaťom a chce byť za dievča aj považované počas školského vyučovania a v každej, alebo v takmer každej, inej oblasti jej života, by mala byť rešpektovaná a braná ako dievča,“ stanovuje smernica.

Transrodoví študenti sú, podľa ministerstva školstva, tí, ktorých pohlavie určené pri narodení sa nezhoduje s ich „vnútorne prijatým vnímaním rodu“.

Študenti, ktorí nesúhlasia so svojím rodom, „sa zaraďujú podľa toho, či sa identifikujú ako muži, ženy, kombinácia oboch alebo ani jedno“.

„Zodpovednosť za určenie svojej rodovej identity nesie sám študent,“ stanovujú pokyny. „Rodová identita je vrodená, do značnej miery nezmeniteľná vlastnosť každej jednotlivej osobnosti, ktorá je všeobecne stanovená do veku štyroch rokov dieťaťa ... V dôsledku toho osobou, ktorá najlepšie určí svoju rodovú identitu, je sám žiak alebo žiačka.“

Nové pravidlá tiež zabránia učiteľom a administrátorom, aby informovali rodičov, s akým rodom sa ich dieťa identifikuje.

„Personál školy by mal predtým, než rodový nesúlad alebo transrodový status študenta oznámi rodičovi alebo opatrovníkovi, toto prediskutovať so samotným študentom.“

Pokyny boli vydané na žiadosť štátnej rady pre vzdelanie, aby pomohli školám postupovať v súlade s antidiskriminačným zákonom o ochrane transrodových študentov z roku 2011.

„Títo študenti,“ píše sa v dokumente, „sú vystavení veľkému riziku vylúčenia, viktimizácie a šikanovania zo strany rovesníkov z dôvodu rozsiahleho nepochopenia a nedostatku informácií o ich životoch“.

Massachusettský inštitút rodiny odsúdil nové pravidlá a označil ich za porušenie súkromia.

„Chlapci majú používať chlapčenské toalety a dievčatá dievčenské. Je tomu tak na základe ich anatomického pohlavia, nie nejakej vnútorne prijatej rodovej identity,“ vyhlásil Andrew Beckwith, hlavný zástupca inštitútu.

Pre Fox News uviedol, že nová stratégia má „veľmi široký štandard vhodný na zneužitie“.

„Táto stratégia umožňuje mať jednu rodovú identitu doma a inú v škole. A neumožňuje učiteľom alebo administrátorom informovať rodičov, akého rodu je ich dieťa v škole.“

Ďalšia časť pokynov, ktorá znepokojuje rodičov, sa týka študentov, ktorým by mohlo vyhovovať, že majú študenta opačného pohlavia v šatni alebo v kúpeľni.

Štát kritizuje týchto žiakov a poznamenáva, že ich nepohodlie „nie je dôvodom na zabránenie prístupu transrodovému študentovi“.

A ktorýkoľvek študent, ktorý odmietne osloviť transrodového študenta menom alebo v kontexte pohlavia, s ktorým sa identifikuje, môže byť potrestaný.

Napríklad dievča - piatačka - sa nemusí cítiť príjemne ísť na toaletu, ak je vo vedľajšej kabínke transrodový chlapec z ôsmej triedy.

Dievča sa podľa pokynov štátu nemá ako brániť, tvrdí Beckwith.

Pre Fox News ďalej uviedol: „Ak by pokračovala v sťažovaní sa, mohla by byť potrestaná preto, že neschvaľuje výber rodovej identity študenta.“

„Takýto druh správania netolerujeme a môže byť dôvodom pre potrestanie študentov,“ stanovujú pokyny.

Gunner Scott z Massachusettskej transrodovej politickej koalície smernicu privítal. Podľa jeho slov je trestanie žiakov, ktorí odmietnu uznať rodovú identitu študenta prijateľné, lebo je to šikanovanie.

„Skutočnosť je taká, že ide o vytváranie inkluzívneho prostredia, ktoré by malo zahŕňať všetky deti, ktoré sa učia,“ vyhlásil Scott.

Mnohí rodičia však nesúhlasia a tvrdia, že tieto pokyny vlastne dávajú transrodovým študentom viac práv a výsad než ostatným.

„Nezaobchádza so všetkými žiakmi rovnako,“ uviedol Bill Gillmeister z Brookfieldu. „Rodovo identifikujúce sa deti sú viac uprednostňované. A to ma veľmi znepokojuje.“

Gillmeister Fox News prezradil, že má syna a dcéru na strednej škole a tiež je členom školského výboru.

Uvažoval o bezpečnosti a spravodlivosti, zvlášť pokiaľ ide o atletiku. Podľa nových pravidiel môžu transrodoví študenti hrať aj za chlapčenský, aj dievčenský tím.

„Čo s dievčaťom, ktoré stratí miesto v basketbalovom družstve kvôli chlapcovi, ktorý môže hrať ako dievča,“ pýta sa Gillmeister.

Má starosti o chlapcov, ktorí pôjdu do dievčenskej šatne a naopak.

„Ako otca dcéry, ktorá športuje, ma to dosť znepokojuje,“ uviedol. „Moja dcéra by pravdepodobne nehrala nejaký šport, do ktorého by sa inak zapojila, ak by vedela, že existuje možnosť, že chlapec vojde do dievčenskej šatne.“

Gillmeister predpovedal, že bez ohľadu na to, čo sa stane, pôjde to pred súd.

„Žalobu podá buď dievča, ktorému sa neušlo miesto v basketbalovom tíme, pretože ho dostal nejaký chlapec alebo nejaký chlapec, ktorý chcel ísť do dievčenskej šatne a nepustili ho tam.“

Beckwith a ostatní tvrdia, že ministerstvo školstva zneužíva medzeru v antidiskriminačnom zákone, aby vytvorili „tajný kúpeľňový návrh zákona“.

„Týka sa to už škôlkarov,“ uviedol.

Smernica tiež vyzýva školy, aby zaviedli pravidlá rodovo neutrálneho obliekania.

„Niektoré školy napríklad vyžadujú od študentov, aby nosili rodovo príslušný odev na maturitu alebo majú pravidlá pre obliekanie sa podľa rodov na stužkovú, špeciálne príležitosti aj každodenné oblečenie,“ píše sa v pokynoch. „Školy by mali takéto rodové zásady a praktiky odstrániť.“

Poukázali na školu, ktorá zmenila svoje pravidlá obliekania sa pre akcie spojené s organizáciou The National Honor Society. Podľa nových zásad už dievčatá nemusia mať oblečené šaty.

Školy tiež dostali inštrukcie, aby prestali zoraďovať žiakov podľa rodu. Namiesto toho odporučili, aby ich zoskupovali podľa dátumu narodenia alebo podľa abecedy.

Beckwith uviedol, že to vyzerá, akoby sa štát Massachusetts snažil vytvoriť rodovo neutrálne školy.

„Nabádajú školy, aby odstránili všetky na rode založené rozdiely.“

DISKUSIA k článku