Africké rodiny ohrozuje Západ, medzinárodné agentúry, aj Vatikán

1,224
Kultúra smrti

John Smeaton, riaditeľ Spoločnosti na ochranu detí a spoluzakladateľ medzinárodného združenia Hlas rodiny, prehovoril 7. augusta na dvojdňovej pro-life konferencii, ktorú organizovali ghanskí biskupi. Konferencia mala názov „Ochrana životných a rodinných hodnôt v pokračujúcej kultúre smrti“.

Vo svojom prejave pán Smeaton upozornil na nebezpečenstvo, ktorému čelí Afrika kvôli medzinárodnému hnutiu presadzujúcemu kontrolu populácie. Pozornosť upriamil aj na spoluprácu lídrov hnutia s významnými vatikánskymi predstaviteľmi. Smeaton pokračoval poukázaním na nebezpečenstvo, ktoré hrozí rodinám v Afrike a po celom svete. Odvolal sa na instrumentum laboris, oficiálny dokument Synody biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku. Celý prejav si môžete prečítať tu:

Začnem s Memorandom o národnej bezpečnosti 200 (NSSM 200). Národná bezpečnostná rada USA dokončila v roku 1974 štúdiu s názvom Následky celosvetového populačného rastu na bezpečnosť USA a jej zámorské záujmy, alebo v krátkosti NSSM 200.

NSSM 200 podporil a schválil Dr. Henry Kissinger, národný bezpečnostný poradca prezidenta Nixona. Memorandum so sebou prinieslo aj vážne obavy z toho, že politické dôsledky súčasnej populačnej situácie v menej rozvinutých krajinách budú pre USA znamenať „politické, či dokonca národné bezpečnostné problémy.“

Každoročná správa o implementácii NSSM 200 z roku 1977 zdôrazňuje strategický význam „sprostredkovateľov,“ ako je napríklad Populačný fond OSN (UNFPA), Svetová banka, či Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF). Tieto inštitúcie totiž fungujú v krajinách, v ktorých je OSN „v súčasnosti neprijateľná“ a vyhýbajú sa tak obvineniu z imperializmu.

Práve o toto sa dnes v Ghane snaží mimovládna organizácia Marie Stopes International (MSI), Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva (IPPF) a ďalší. Webová stránka IPPF uvádza, že Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v Ghane, ktorá je dcérskou spoločnosťou IPPF, v roku 2011 tejto krajine poskytla:

5,8 miliónov prezervatívov

330 000 antikoncepčných služieb

526 000 služieb spojených so sexuálnym a reprodukčným zdravím

606 000 služieb poskytnutých mládeži pod 25 rokov.

V momente, keď hovorí Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo o „reprodukčnom zdraví,“ má na mysli prístup k antikoncepcii a k potratom. Taká je definícia „reprodukčného zdravia“ podľa UNFPA a ďalších inštitúcií OSN a jednotlivých vlád, akou je napríklad tá súčasná americká a medzinárodné anti-life mimovládne organizácie, ako napríklad IPPF a MSI.

Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo spoluorganizovala 26. marca 2014 v New Yorku podujatie, ktoré sa zameralo najmä na africké krajiny s cieľom „predstaviť deklaráciu o univerzálnom prístupe k bezpečnému a legálnemu potratu.“

Dovoľte mi povedať pár slov o prezidentovi Obamovi, pretože jeho vláda ovplyvňuje nás všetkých, nielen ľudí v Ghane. Na stretnutí OSN 12. októbra Obamova vláda potvrdila, že bude vo svete presadzovať legálny potrat a vo svojej celosvetovej potratovej honbe sa chce zamerať na adolescentov.

Britský premiér David Cameron pohrozil, že zruší podporu chudobným krajinám, ktoré sa neprispôsobia a citujem: „Britská pomoc by mala mať viac obmedzení.“ David Cameron sa vyjadril najmä na margo britskej vládnej agendy týkajúcej sa práv homosexuálov.

Agenda za práva homosexuálov v mojej krajine a v mnohých ďalších napáda vo veľkej miere posvätnosť ľudského života, a to z mnohých dôvodov. Ako viete, homosexuálne páry najnovšie žiadajú právo mať deti a pro-life skupinám v efektívnom odpore proti náhradnému materstvu a oplodneniu in vitro celú situáciu ešte viac sťažujú. Podľa výskumu kontrolovaného odborníkmi pripadá na každé dieťa narodené vďaka oplodneniu v skúmavke 23 detí, ktoré sú vyhodené, zmrazené, použité na deštruktívne pokusy, či nedonosené. Obrana práv nenarodených detí na život bude stále viac a viac vnímaná ako útok na práva homosexuálnych párov.

Agenda za práva homosexuálov je navyše prioritou spoločnosti Plánované rodičovstvo v Ghane.

Je jasné, že Plánované rodičovstvo, ktoré z veľkej miery financuje americká a britská vláda a drvivá väčšina krajín po celom svete, je nepriateľom detí v Ghane. V roku 2011 sa v New Yorku konalo stretnutie, na ktorom sa zúčastnila Komisia OSN pre postavenie žien, Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo, Populačná rada a ďalšie skupiny propagujúce potrat. Cieľom stretnutia bolo odštartovať celosvetový masívny program tzv. holistického sexuálneho vzdelávania s názvom „It’s All One Curriculum“.

Spomínaná publikácia má však viac spoločného s otvorenou polemikou než so vzdelávaním. Uvádza sa v nej:

„Ľudia môžu podporiť alebo zapojiť sa do hnutí za sociálnu zmenu na globálnej úrovni. Napríklad: ...do siete hnutí za sexuálne a reprodukčné práva a služby na čele s mladými ľuďmi.“ (str. 231)

Na strane 61 učebných osnov vyučujúcim radia: „Isté sociálne hnutia presadzujú väčšiu rovnosť a dôstojnosť v rámci manželstva. To zahŕňa: hnutia za legalizáciu manželstiev rovnakého pohlavia.“

V tej istej publikácii adresuje Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo učiteľom malých detí vyhlásenie, že sexuálne zneužívanie samého seba je ľudským právom. Autori uvádzajú:

„Sexualitu môže prejavovať každý sám... Sexualita prejavovaná jednotlivcom...môže znamenať potešenie a byť významom života. (str. 84)“ ... Masturbácia je dôležitým spôsobom, ktorým sa ľudia učia o vlastnom tele a sexualite ... masturbácia je bezpečným sexuálnym správaním. Neškodí ani fyzicky, ani psychicky.“ (str. 99)

Takéto niečo podsúva Plánované rodičovstvo vašim deťom v Ghane. Program „Prístup, služby a poznanie“ (ASK), ktorý IPPF opisuje ako program, „ktorý mladí ľudia chcú, ktorý mladí ľudia potrebujú“ sa zameriava na 10 až 24-ročných ľudí a na znevýhodnené skupiny: stredobodom záujmu tohto programu je využívanie sexuálnych a reprodukčných zdravotníckych (SRH) služieb. Trojročný program sa zameriava na Afričanov v Keni, v Ugande, Etiópii, Ghane a v Senegale.

IPPF pre Afriku hovorí: „ASK chce zabezpečiť, aby mladí ľudia ... dostávali priame informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, aby mohli robiť nezávislé a inteligentné rozhodnutia.“ Pre úplné pochopenie IPPF konceptu sexuálnych práv vás vyzývam, aby ste si preštudovali publukáciu Sexuálne práva: Deklarácia IPPF.

Denník The Ghanaian Times navyše včera uverejnil správu, že Nórska agentúra pre rozvoj sa zameriava na vaše 15 až 25-ročné mladé ženy žijúce v chudobných, mestských a prímestských oblastiach Ghany s cieľom oboznámiť ich okrem iného so službami sexuálneho a reprodukčného zdravia. Spomínaný termín znamená prístup k antikoncepcii a k potratom.

Ako som už spomenul, mocné západné sily chcú kontrolovať vašu populáciu zničením vašich národných hodnôt a zameriavajú sa najmä na nevinnosť vašich detí a mladých ľudí.

V knihe s názvom Adam and Eve after the Pill – Paradoxes of the Sexual Revolution (Adam a Eva po užití tabletky: Paradoxy sexuálnej revolúcie) opisuje Mary Ebestadtová, výskumníčka z Hooverovho inštitútu, učenie Jána Pavla VI. v encyklike Humanae Vitae o regulovaní pôrodov. Encyklika vyšla 25. júla 1968 ako „zrejme najnepopulárnejšie, najnežiadúcejšie a celosvetovo odsudzované morálne učenie.“ Neskôr pokračuje poukázaním na to, že encyklika Humanae Vitae je naozaj „najzastaranejším“ morálnym učením na zemi, a to kvôli tomu, že sa v ňom spája tradícia, prax a porevolučný duch.“ V súvislosti s touto skutočnosťou cituje Mary Eberstadtová držiteľa Nobelovej ceny, ekonóma Georga Akerlofa. V článku štvrťročníka Quarterly Journal of Economics z roku 1996 Akerlof vysvetľuje, „prečo táto sexuálna revolúcia aj napriek protichodným očakávaniam najmä tých, ktorí patria, či nepatria do cirkvi a ktorí chceli zmenu v náuke o kontrole pôrodnosti, viedla k zvýšeniu protizákonnosti a k potratom.“ Mary Ebestadtová pokračuje: „V ďalšej práci, ktorú v roku 1998 publikoval Economic Journal opisuje Akerlof empirické prepojenie medzi poklesom počtu manželstiev, rovnako ako menším počtom zosobášených mužov, ktorí vychovávajú deti (oba javy sú jasnými dôsledkami antikoncepčnej revolúcie) a súbežným nárastom správania, ktoré je typické pre slobodných mužov: užívanie drog, zatýkanie, väznenie, a to sú len tri príklady.“

V knihe Adam a Eva po užití tabletky Mary Eberstadtová tiež hovorí: „Obdobie, ktoré ubehlo od publikovania Humanae Vitae potvrdilo obavy vyjadrené v encyklike v súvislosti s tým, že vláda bude presadzovať nové antikoncepčné technológie nátlakovým spôsobom.“

Kto môže v súvislosti s týmto faktom vážne spochybňovať efektívnosť silných západných krajín a mimovládnych organizácií v propagácii anti-life programov pre sexuálne vzdelávanie, ktoré sa snažia obmedziť úlohu rodičov ako hlavných vychovávateľov a ochrancov svojich detí? Je to forma nátlaku na rodiny po celom svete a neobišla ani moju vlastnú krajinu, Spojené kráľovstvo. Školopovinné deti dostali prístup k antikoncepcii a k potratom bez toho, aby o tom vedeli ich rodičia a deje sa to aj v katolíckych školách.

Vďaka Bohu za Konferenciu katolíckych biskupov Ghany a za vaše svedectvo v súvislosti s týmito základnými záležitosťami. Obzvlášť vám blahoželám a ďakujem za vaše Komuniké z minulého novembra, v ktorom uvádzate: „Rovnako vyjadrujeme hlboký nesúhlas s nejasnými termínmi radikálnej a odmeranej kultúry smrti, ktorá okrem iného propaguje zásobovanie a používanie prezervatívov v našich školách, oplodnenie in vitro a nesúhlasíme ani s antikoncepčným programom niektorých národných a medzinárodných inštitúcií v Ghane. Vyzývame predstaviteľov Ghany v OSN a v iných podobných inštitúciách, aby si uvedomili, že táto činnosť nemá v kultúre obdobu a je morálne a duchovne pohoršujúca...“

Pápež Ján Pavol II. navyše vo svojej encyklike Evangelium Vitae uvádza, že medzi antikoncepciou a potratom je úzky vzťah. Výrobcovia antikoncepčných piluliek tvrdia, že jedným z účinkov piluliek je potrat v ranom štádiu tehotenstva. Použitie antikoncepcie odporuje rešpektovaniu dôstojnosti ľudského života od počatia a chápe potrat ako jednu z možností.

Ako pro-life líder, ktorým som štyri roky a tiež ako katolícky laik, otec a starý otec verím tomu, že cirkev musí nevyhnutne a čo najskôr potvrdiť nezmeniteľné učenie zahrnuté v encyklike Humanae Vitae. Cirkev by mala dať najavo, že nesúhlasí s oddelením aspektu rozmnožovania a zjednotenia od pohlavného styku na základe antikoncepčných metód. Oddelenie týchto aspektov od pohlavného styku prostredníctvom antikoncepcie sa stalo hlavným katalyzátorom kultúry smrti. Som si istý, že kým cirkev a jej najvyššia autorita nebudú neustále hlásať hlavné učenie encykliky Humanae Vitae, pro-life hnutie nebude úspešné.

V tejto súvislosti by som rád poďakoval Jeho Eminencii kardinálovi Turksonovi za to, že na našej dnešnej pro-life konferencii poukázal na pretrvávajúci nátlak, ktorému čelia cirkevní predstavitelia s cieľom zmeniť stále a nezmeniteľné učenie cirkvi o antikoncepcii a potrate.

Najmä v súvislosti s kontrolou populácie v Afrike chcem poukázať na činnosť Dr. Jeffreyho Sachsa, špeciálneho poradcu generálneho tajomníka OSN Pan Ki-Muna.

Jeffrey Sachs stojí na čele Siete riešení udržateľného rozvoja, ktorá je zodpovedná za vypracovanie konceptu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tie žiadajú zvýšený prístup k potratom a k antikoncepcii po celom svete.

V knihe Commonwealth: Economics for a Crowded Planet (Spoločenstvo národov: Ekonomika pre preľudnenú planétu) žiada Jeffrey Sachs legalizáciu potratov. Argumentuje tým, že ide o efektívny spôsob, ako znížiť počet „nechcených detí“ v prípade, že antikoncepcia zlyhá.

V knihe The Age of Sustainable Development (Vek udržateľného rozvoja), ktorá vyšla v marci tohto roku Jeffrey Sachs celkom jasne uvádza, že mieru pôrodnosti v Afrike treba znížiť.

Sachs navrhol tri spôsoby na zníženie plodnosti, pričom tretí spočíva v tom, že vlády budú nabádať občanov, aby znížili počet členov rodín. Dosiahnu to propagáciou kontroly pôrodnosti a zabezpečením prístupu k antikoncepcii a k službám plánovaného rodičovstva, ktoré budú zadarmo, alebo budú cenovo prístupné.

V roku 2011 vyjadril Sachs zdesenie nad rastúcou populáciou v Nigérii a vyzval nigérijskú vládu, aby „pracovala na dosiahnutí maximálneho počtu troch detí.“

V júni tohto roku sa obrátil na OSN, aby Afrike poskytla jeden milión zdravotných pracovníkov. Znamená to milión OSN pracovníkov, ktorí budú cestovať po Afrike a propagovať potrat a antikoncepciu.

Sachs sa v novembri zúčastní seminára, ktorý vo Vatikáne organizuje Pápežská akadémia vied. Na seminári sa bude hovoriť o tom, ako „použiť deti ako sprostredkovateľov zmeny“ pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a environmentálnej agendy.

Seminár Pápežskej akadémie vied otvorene prijal pápežskú encykliku Laudato Si za základ svojej práce.

Opakujem: predmetom novembrového vatikánskeho seminára je „použiť deti ako sprostredkovateľov zmeny“ pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a environmentálnej agendy.

Nielen v tomto kontexte, ale aj ako rodiča a starého otca ma hlboko zaráža, že Laudato Si sa neprihovára k rodičom ako k hlavným vychovávateľom svojich detí. Použitie detí ako sprostredkovateľov zmeny pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a environmentálnej agendy sa čoskoro stane nevyhnutnou súčasťou učebných osnov po celom svete. Nepochybujte o tom, že svetoví lídri populačnej kontroly na čele s ľuďmi ako je Jeffrey Sachs zanechajú hmatateľnú stopu pri vytváraní týchto učebných osnov.

Organizácia Spoločnosť na ochranu nenarodeného dieťaťa, ktorú vediem a ďalšie pro-life organizácie bojujú v OSN zubami-nechtami za ochranu rozvojových krajín pred prvkami spojenými s antikoncepciou, potratom a s prvkami zameranými proti rodičovstvu, uvedenými v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. Je veľmi znepokojujúce, že aj napriek tomuto úsiliu žiada Svätá stolica o radu Jeffreyho Sachsa a dáva mu priestor nato, aby jej pomohol vytvoriť program pre udržateľný rozvoj.

Tieto záležitosti boli predmetom záujmu vatikánskych konferencií a seminárov. Ich lídrom bol šesťkrát za posledných pár rokov Jeffrey Sachs, ktorý sa osobne stretol aj s pápežom Františkom.

S veľmi zlou predtuchou chcem poznamenať, že vynechanie akejkoľvek zmienky o cirkevnej náuke pri téme používania antikoncepcie v pápežskej encyklike o životnom prostredí necháva katolíkov nedostatočne pripravených na obranu voči medzinárodnej agende súvisiacej s kontrolou populácie. V odsekoch 173 až 175 encyklika žiada zvýšenú medzinárodnú environmentálnu aktivitu, no zanedbáva prípravu katolíkov nato, čo bude táto činnosť nepochybne zahŕňať: novú snahu o ešte výraznejšie vnucovanie antikoncepcie a potratov rozvojovým krajinám. Stojíme tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu, že naše deti budú vystavené spomínanej agende pod zámienkou environmentálneho vzdelania. Navrhované plány Pápežskej akadémie vied a chýbajúce jasné stanovisko o týchto hrozbách v encyklike nás dostávajú do pozoru. Katolícki rodičia sa musia postaviť na odpor všetkým nátlakom na svoje deti – aj tým, ktoré prichádzajú z Vatikánu.

Ešte viac znepokojenia v súvislosti s antikoncepciou priniesol instrumentum laboris, oficiálny dokument pre blížiacu sa Synodu o rodine, ktorý jasne podkopáva učenie encykliky Humanae Vitae. Odsek 137 sa snaží efektívne zrušiť platnosť základného učenia spomínanej encykliky, ktorá vyhlásila za morálne neprípustný „akýkoľvek čin pred, počas, alebo po sexuálnom styku, ktorý má zabrániť reprodukcii – nech už ide o antikoncepciu alebo potrat.“

Odsek 137 dokumentu instrumentum laboris navrhuje dosiahnuť rovnováhu medzi „úlohou svedomia“ a „objektívnou morálnou normou“ prostredníctvom „bežného vedenia schopného, kompetentného duchovného vodcu.“ Tento návrh však obchádza akúkoľvek zmienku o základnom učení encykliky Humanae Vitae. Uvedená stať textu chce povedať, že antikoncepcia môže byť v určitých prípadoch dovolená. Túto časť môjho prejavu by som chcel zakončiť opätovným citovaním nadčasového učenia pápeža Jána Pavla VI. z jeho encykliky Humanae Vitae:

„Aj keď je pravda, že niekedy je dovolené trpieť menšie morálne zlo, aby sme sa vyhli väčšiemu zlu, alebo aby sme napomohli nejakému vznešenejšiemu dobru, nikdy však nie je dovolené, ani z najvážnejších dôvodov robiť zlo, aby z toho vzišlo dobro...hoci sa to deje s úmyslom brániť alebo napomáhať dobru jednotlivcov, rodín alebo ľudskej spoločnosti.“

Odsek 86 dokumentu instrumentum laboris obsahuje priamy útok na práva rodičov. Uvádza sa v ňom, že „rodina, aj napriek tomu, že má vedúce postavenie vo vzdelávaní, nemôže byť jediným miestom, kde sa učí o sexualite.“ Toto vyjadrenie priamo odporuje katolíckemu učeniu, ktoré potvrdzuje právo a povinnosť rodičov byť prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí v otázkach sexuality. Rodičia dokážu zvládnuť túto úlohu vynikajúco a je úplne na nich, či do toho zahrnú niekoho iného. Odsek 86 dokumentu instrumentum laboris necháva deti v Ghane a moje vnúčatá napospas Medzinárodnej federácii pre plánované rodičovstvo.

Dokument instrumentum laboris obsahuje aj ďalšie odseky, ktoré desia a prinášajú hrôzu katolíckym a nekatolíckym rodinám po celom svete. Dnes už o nich nestihnem hovoriť, no nechám vám kópie analýzy tohto znepokojivého dokumentu.

Tieto veci hovorím preto, aby som splnil svoju povinnosť podľa Kán. 212 Kódexu kánonického práva:

Podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti, ktoré požívajú, sami [kresťanskí veriaci] majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom svoju mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú na dobro Cirkvi a oboznámiť s ňou aj ostatných veriacich pri neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom a so zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť osôb.(znenie celého textu encykliky: www.kbs.sk, pozn. prekl.)

Je celkom pravdepodobné, že nebude možné túto krízu prekonať. Dovoľte mi preto pomodliť sa za pápeža Františka. Nech ho Boh zachováva a opatruje, nech ho požehnáva a nech ho neuvalí do rúk nepriateľov.

V júni tohto roku sa v Akkre, hlavnom meste Ghany, konalo konzultačné stretnutie afrických prelátov. 45 biskupov a 5 kardinálov tam reprezentovalo biskupské konferencie z celého kontinentu a vyjadrilo jednotný zámer obraňovať náuku cirkvi o manželstve a rodine na blížiacej sa Synode biskupov o rodine.

V záverečnej správe zo stretnutia z Akkry africkí biskupi uvádzajú, že na blížiacej sa Synode o rodine „jednoznačne potvrdia hodnotu rodiny a manželstva v súlade s Božím slovom a náukou cirkvi.“

Vďaka Bohu za afrických biskupov. Moja rodina a rodiny po celom svete sa za vás budú v nasledujúcich mesiacoch modliť – aby ste boli aj naďalej odvážnymi hlásateľmi stáleho a nezmeniteľného evanjelia Ježiša Krista, evanjelia rodiny, evanjelia života.

DISKUSIA k článku