Vatikán: kňazi potrebujú byť svätí

1,507
Kultúra života

Vatikán, 26. apríla 2012 (Zenit.org) - Kongregácia pre klérus povzbudzuje kňazov, aby pamätali na svoju úlohu posväcovať. Robí tak v liste ku Svetovému dňu modlitieb za posvätenie kňazov, ktorý tento rok pripadá na 15. júna.

List podpísaný prefektom a tajomníkom kongregácie zahŕňa písaný materiál a modlitbu.

„Vyjadrenie ,Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie‘ (1 Sol. 4, 3) zo Svätého Písma, hoci je adresované všetkým kresťanom, sa týka obzvlášť nás kňazov, pretože sme prijali pozvanie ,posvätiť sa‘ a stať sa ,vyslancami posväcovania‘ pre našich bratov,“ vysvetľuje list. „V našom prípade je táto ,Božia vôľa‘, ak sa to tak dá povedať, zdvojnásobená a vynásobená do nekonečna a musíme sa ňou riadiť vo všetkom, čo robíme.“

„Toto je náš nádherný údel: nemôžeme byť posvätení bez práce na svätosti našich bratov a nemôžeme pracovať na svätosti našich bratov bez toho, aby sme najprv nepracovali a nepokračujeme v práci na našej vlastnej svätosti.“

List hovorí aj o škandále sexuálneho zneužívania. Potom obracia svoju pozornosť k slávnosti Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý Otec a začne v októbri.

„Dnes sú to predovšetkým kňazi vo svojich každodenných bohoslužbách a kňazskom úrade, ktorí sa musia sústreďovať na Najsvätejšiu Trojicu: iba začínajúc od nej a ponáraním sa do nej môže veriaci skutočne objaviť tvár Božieho Syna a jeho existenciu a naozaj dosiahnuť srdce každého človeka a vlasť, do ktorej sú všetci povolaní,“ uvádza sa v liste. „Iba týmto spôsobom môžeme my kňazi obnoviť súčasnú dôstojnosť človeka, zmysel ľudských vzťahov a spoločenského života a zmysel celého stvorenia.“

Predstavitelia Vatikánu sa ďalej vyjadrili, že nová evanjelizácia je možná iba ak „budú kresťania schopní prekvapiť a znovu pohnúť svetom ohlasovaním podstaty nášho Boha, ktorý je Láska v troch Božských osobách, ktoré ju vyjadrujú a zahŕňajú nás do svojho vlastného života.“

„Dnešný svet so svojimi stále bolestivejšími a silnešími ranami potrebuje Boha - Najsvätejšiu Trojicu - a Cirkev má úlohu ohlasovať Ho,“ uvádza list. „Pre splnenie tejto úlohy musí Cirkev zostať nerozlučiteľne v Kristovom náručí a nikdy sa od neho neoddeliť; potrebujme svätých, ktorí sa upínajú ,k Ježišovmu srdcu‘ a sú šťastnými svedkami Trojičnej Božskej lásky. A pre službu Cirkvi a svetu, kňazi potrebujú byť svätí.“

DISKUSIA k článku