Vatikán protestuje proti univerzálnym právam pre homosexuálov

1,558
Kultúra života

Hlavný predstaviteľ Vatikánu v OSN, Silvano Tomasi protestuje proti požiadavkám OSN na boj proti tzv. „diskriminácie“ homosexuálov. Tieto požiadavky boli spísané v správe o „diskriminačných zákonoch, postupoch a aktoch násilia proti jednotlivcom založených na ich sexuálnej orientácii a rodovej identite,“ ktorá bola uznaná Radou pre ľudské práva pri OSN.

Tomasiho znepokojuje, že jazyk, ktorým je dokument napísaný priznáva osobitné zaobchádzanie s homosexuálmi a ohrozuje inštitúciu manželstva. Taktiež hrozí nebezpečenstvo, že dokument dá ľuďom práva na základe ich „rodovej identity,“ pohlavia, o ktorom osoba tvrdí, že ho má, na rozdiel od jeho skutočného fyzického pohlavia.

Ako odpoveď na tvrdenie predložené vrchnou komisárkou OSN pre ľudské práva, že vlády sú povinné „zaistiť, aby sa so slobodnými pármi rovnakého pohlavia zaobchádzalo rovnako a aby mali rovnaké výhody ako slobodné páry opačného pohlavia,“ Tomasi uviedol, že takáto formulácia ohrozuje inštitúciu manželstva.

S ohľadom na to, vyjadruje Svätá stolica vážne obavy, že pod zámienkou ,ochrany‘ ľudí pred diskrimináciou a násilím na základe sexuálnych rozdielov, Rada riskuje nebezpečenstvo poníženia svätej a starodávnej právnej inštitúcie manželstva medzi mužom a ženou, manželom a manželkou, ktorá sa odnepamäti tešila špeciálnej ochrane v právnych, kultúrnych a náboženských tradíciách a aj v moderných listinách ľudských práv, počínajúc Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a rozšírená do mnohých iných dohôd, zmlúv a zákonov,“ píše Tomasi.

Ak by bolo manželstvo redefinované takým spôsobom, ktorý spôsobí, že mu iné vzťahy budú ekvivalentné, ako sa to stalo v prípade niektorých krajín, a ktoré, ako sa zdá, vrchná komisárka podporuje vo svojej správe, inštitúcia manželstva a následne samotná normálna rodina bude znehodnotená a oslabená,“ dodal.

Zatiaľ čo Svätá stolica odsudzuje násilie proti tým, ktorí sa vnímajú „sexuálne odlišní“, poznamenáva, že „takéto problémy nemôžu byť vyriešené definovaním nových kategórií, zákonov alebo postupov, ktoré stanovujú práva a privilégiá osobitným skupinám v spoločnosti“ a „uvedomuje si nejasnosť a falošnosť rozhodnutia vrchnej komisárky ďalej rozvíjať svoju argumentáciu s výhradným zameraním na osoby, ktoré sú predmetom diskriminácie a násilia na základe ich vnímaných sexuálnych rozdielov.“

Práva citované vrchnou komisárkou sú právami, ktoré by mali a musia byť všeobecne rešpektované a využívané; preto snahy špecifikovať alebo rozvíjať osobitné práva pre osobitné skupiny ľudí by mohlo ľahko ohroziť univerzálnosť práv“ píše Tomasi.

Tomasiho delegáciu znepokojuje taktiež prítomnosť termínov ako ,sexuálna orientácia‘ a ,rodová identita‘, ktoré sa v záväzných dokumentoch OSN nespomínajú.

Ako už informovalo LifeSiteNews, správa bola uznaná Radou pre ľudské práva pri OSN minulý rok v júni ako krok, ktorý sa zdá, že bol úmyselne zamýšľaný na presadenie politickej homosexuálnej agendy a na vytvorenie osobitných práv a privilégií pre ľudí praktizujúcich sodomiu.

Zatiaľ, čo Svätá stolica učí, že homosexuáli by sa nemali stať obeťami „nespravodlivej diskriminácie“, uznáva aj, že určité formy diskriminácie môžu byť oprávnené alebo dokonca „nevyhnutné“, predovšetkým v prípadoch, keď homosexuáli otvorene prejavujú svoju homosexualitu alebo predstavujú hrozbu pre deti alebo iné citlivé skupiny. Toto učenie, ktoré je katolíckym politikom často neznáme, bolo vyjadrené kardinálom Jozefom Ratzingerom, terajším pápežom Benediktom XVI., vo vyhlásení uverejnenom jeho úradom v roku 1992.

„,Nemožno tvrdiť, že diskriminácia na základe "sexuálnej orientácie" je porovnateľná s diskrimináciou na základe rasy, etnického pôvodu, atď.. Na rozdiel od týchto je homosexuálna orientácia objektívna porucha a vyvoláva morálne znepokojenie,“ napísal Ratzinger ako hlava Kongregácie pre náuku viery.

Existujú oblasti, v ktorých nie je prejavom nespravodlivej diskriminácie, ak sa berie do úvahy sexuálna orientácia. Napríklad pri umiestnení detí do adopcie alebo pestúnskej starostlivosti, v zamestnávaní učiteľov alebo športových trénerov a vo vojenskom nábore,“ dodal.

DISKUSIA k článku