Poliaci sa stavajú proti novej definícii pohlavia

1,689
Kultúra života

Varšava, 19. júl 2012 (LifeSiteNews.com) - Konferencia biskupov Poľska a viacero skupín pro-life a pro-rodín odsúdili Dohovor Rady Európy, ktorý by mal riešiť násilie páchané na ženách. Zároveň je však kritizovaný pre ideologický útok na náboženstvo, tradíciu a kultúru. Organizácie vyzývajú poľskú vládu, aby tento Dohovor neratifikovala.

„Prezídium Konferencie biskupov Poľska s veľkým znepokojením berie na vedomie oznámenie predsedu vlády, že poľská vláda bez výhrad podpíše navrhovaný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej ako Dohovor). Toto vyjadrenie premiéra je v rozpore s jeho predošlým vyhlásením, že podpisu musí predchádzať verejná diskusia o Dohovore a o následkoch jeho podpísania a ratifikácie," hovorí sa v minulotýždňovom vyhlásení poľských biskupov.

Dohovor po novom definuje pojem pohlavie skôr ako spoločenský výtvor, a nie ako rozdielnosť založenú na biológii. Ďalej naznačuje, že násilie na ženách je systémové, s koreňmi v náboženstve a kultúre.

Podľa Dohovoru, ktorý bol zverejnený v apríli 2011, sa pod pojmom pohlavie rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.

Takto novo definovaný spoločenský výtvor je v rozpore s definíciou obsiahnutou v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu, na ktorý sa tento Dohovor odvoláva. Rímsky štatút stanovuje: „Na účely tohto štatútu sa pojem pohlavie chápe ako termín poukazujúci v spoločenskom kontexte na obe pohlavia, mužov i ženy. Termín pohlavie nenaznačuje iný význam, ktorý by sa líšil od už uvedeného významu.“

„Poľská konferencia biskupov podporuje ochranu žien proti násiliu, ale nesúhlasí s ideologickými domnienkami obsiahnutými v Dohovore Rady Európy“, vyhlásili poľskí biskupi.

„Je potrebné zdôrazniť, že Dohovor, aj keď je venovaný problému násilia na ženách, je postavený na ideologických a falošných predpokladoch, ktoré nie sú v žiadnom prípade prijateľné. Naznačuje, že násilie na ženách je systémové a jeho pôvod je v náboženstve, tradícii a kultúre," napísali biskupi. Ďalej poznamenali, že článok 12 Dohovoru zaväzuje štáty, aby zavrhli úspechy, ku ktorým dospela civilizácia, pretože sú považované za hrozbu a zdroj násilia.

„Osobitné znepokojenie,“ pokračujú biskupi, „vyvoláva uloženie povinnosti vzdelávania (v článku 14) a podporovania „nestereotypných rodových rolí“, čo znamená homosexualitu a transsexualizmus. Spájanie legitímnej prevencie násilia s nebezpečným pokusom o zasahovanie do vzdelávacieho systému a morálnych hodnôt vyznávaných miliónmi rodičov v Poľsku je veľmi znepokojujúcim signálom.“

Biskupi tiež poukazujú na to, že poľská legislatíva už disponuje dostatočnými nástrojmi proti násiliu, vrátane násilia páchaného na ženách. Vláda by sa podľa ich názoru mala skôr sústrediť na iniciatívy posilňujúce úlohy rodín, zlepšujúce zdravotnú starostlivosť pre ženy a dievčatá, podporujúce profesionálne vzdelávanie žien, realizujúce vzdelávacie programy založené na vzájomnom rešpekte a spolupráci oboch pohlaví, vrátane prípravy na život v rodine.

„Namiesto prijatia kontroverzného Dohovoru by sa radšej mali zaviazať k takýmto opatreniam, ktoré v konečnom dôsledku môžu zabrániť a napomáhať v boji proti všetkým druhom násilia, aj voči násiliu páchanému na ženách.“, uzatvárajú biskupi.

Pro-rodinné skupiny v Poľsku vydali početné vyhlásenia vyzývajúce vládu, aby Dohovor neratifikovala.

Hovorkyňa pravého krídla strany Solidárne Poľsko Marzena Wróbelová vydala toto vyhlásenie: „Dohovor Rady Európy, ktorý chce premiér Donald Tusk a občianska platforma strany ratifikovať, je len ďalším útokom na rodinu a jej hodnoty.“

Wróbelová prirovnala Dohovor k propagácii homosexuality a transsexuality. Podľa jej vyjadrenia relativizuje definíciu mužskosti a ženskosti a robí ju nezávislou od biologických skutočností.

„Vo svetle tohto Dohovoru každý človek, ktorý chce byť ženou, sa ňou môže stať. To je v rozpore s realitou“, vyhlásila Wróbelová.

Tiež poukázala na článok 12 Dohovoru, ktorý stanovuje, že kultúra, dedičstvo, náboženstvo, tradícia alebo “takzvaná česť“ nesmú byť použité ako ospravedlnenie akýchkoľvek násilných činov definovaných v tomto Dohovore.

„Násilie páchané na ženách bolo podľa poľskej tradície vždy neakceptovateľné a v zmysle našej kultúry žena vždy požíva osobitný rešpekt. Poľsko vlastne bolo jednou z prvých krajín na svete, ktorá priznala ženám volebné právo,“ povedala Wróbelová.

V otvorenom liste vláde od orgánu Centra služby rodine, založenom v meste Łódź, ktoré pomáha rodinám a obetiam domáceho násilia, riadi najväčší poľský domov pre osamelé matky a nie je financovaný z verejných zdrojov, sa píše: „Dohovor by mal do poľského práva zaviesť definíciu pohlavia založenú na ideológii pohlavia. Má charakteristický pejoratívny prístup ku kultúre, tradícii a dedičstvu národov. Autori Dohovoru si zrejme boli vedomí toho, že vyvolajú polemiku.“

„Žiaľ, zdá sa, že Dohovor je v súčasnej podobe skôr spoločenským a politickým manifestom a nie nástrojom ochrany obetí násilia. V tomto dokumente sa ženy stali prostriedkom skrytých záujmov, a opäť raz boli zobjektivizované a zneužité. Nespájajme ochranu týraných žien s potrebou prijať doktrínu o pohlaví alebo akúkoľvek inú ideológiu.“

Mariusz Dzierżawski, zakladateľ nadácie PRO vo Varšave a jeden z poľských najprominentnejších a aktívnych pro-life lídrov, uviedol pre LifeSiteNews, že podľa jeho názoru je na poľského premiéra vyvíjaný nátlak zo strany radikálnych feministiek, aby Dohovor podpísal.

„Feministky presadzujú rýchlu ratifikáciu Dohovoru Poľskom a predseda vlády tomuto tlaku ustupuje,“ vyhlásil Dzierżawskii.

„Dohovor obsahuje články naznačujúce, že je to práve tradičné chápanie rodiny a rodové otázky, ktoré skutočne spôsobujú násilie páchané na ženách. Na základe toho môžeme predpokladať, že Dohovor bude použitý ako nástroj na dekonštrukciu rodiny a znehodnocovanie morálnych noriem.“

„Zástancovia Dohovoru používajú morálne vydieračstvo,“ poznamenal Dzierżawski, „keď naznačujú, že ak ste proti Dohovoru, schvaľujete násilie na ženách. Nevidia (alebo len predstierajú, že nevidia), že je to práve rodina a morálne normy, ktoré skutočne chránia dôstojnosť žien. Podobný projekt bol pred sto rokmi realizovaný v boľševickom Rusku. A nepočul som o ženách, ktoré by to potešilo.“

Poľská novinárka a pro-life komentátorka Joanna Najfeldová označila spoluúčasť poľských liberálnych mainstreamových médií na propagácii Dohovoru za takú smiešnu, až je to neuveriteľné.

„Nikto v tejto krajine alebo ani v inej zdravej, demokratickej spoločnosti by s tým nesúhlasil, ak by to bolo predstavené prostredníctvom demokratických kanálov, ako je tomu v prípade ľudového hlasovania alebo referenda,“ uviedla Najfeldová pre LifeSiteNews.

„Mainstreamové liberálne média v tichosti manipulujú alebo bagatelizujú túto otázku, za účelom tichej ratifikácie Dohovoru súčasnou vládnou mocou v Poľsku, aby tak mohol byť čoskoro použitý proti poľskému národu. Európska únia používa zadné dvierka, aby na nás uvalila tieto absurdné a extrémne nebezpečné predstavy.“

„Sme tradičným národom“, vyhlásila Najfeldová, „Tradičným v zmysle národa normálneho, racionálneho a konzervatívneho.“

Najfeldová, porovnávajúc komunistické utláčanie s dopadom rodovej ideológie Rady Európy na Poľsko tvrdí: „ Liberálne elity používajú klamstvá, donucovanie a nadnárodné právomoci na vykonanie ďalšieho – ospravedlňte moje silné slová – znásilnenia našej spoločnosti. Komunizmus nás tyranizoval, teraz je tu však nový utláčateľ. Sú nim európske inštitúcie.“

„To, čo robia, je zneužitie nášho národa. Sme ako zbitá žena, zneužitá niekým silnejším vo svojom vlastnom dome,“ tvrdí Najfeldová.

DISKUSIA k článku