OSN tlačí na Latinskú Ameriku, aby liberalizovala interrupčné zákony

3,776
Kultúra smrti

New York, 5. augusta 2011 (C-FAM) - Západné vlády tlačia na krajiny Latinskej Ameriky, aby uvoľnili interrupčné zákony využitím nového mechanizmu OSN za ľudské práva, ktorý sa nazýva Univerzálne periodické hodnotenie stavu ľudských práv (Universal Periodic Review, ďalej ako UPR).

Salvádor, Kostarika, Čile, Brazília, Bolívia, Belize a Argentína sú medzi prvými krajinami, ktoré sa ocitli pod nátlakom mechanizmu UPR. Európske krajiny odporúčajú, aby tieto národy novelizovali svoje zákony týkajúce sa „práv“ na interrupciu a antikoncepciu.

UPR zahŕňa interaktívny dialóg medzi delegáciami štátov o pomeroch ľudských práv v konkrétnej krajine. Tento dialóg niekedy vedie k tomu, že delegácie priamo navrhujú suverénnemu štátu, aby upravil národné zákony tak, aby vyhovovali ich odporúčaniam.

V priebehu posledných troch rokov sa mnohé európske krajiny sústredili najmä na krajiny Latinskej Ameriky. Centrom hlavného záujmu sa zdá byť kontroverzná sexuálna problematika a problematika reproduktívneho zdravia. Európske krajiny s nimi zaobchádzajú ako s právami a interpretujú tieto práva tak, aby zahŕňali interrupciu. Vyvíjaním nátlaku na spomenuté krajiny, aby si osvojili ich presvedčenie, že interrupcia je medzinárodné ľudské právo, neustále radia, že neschopnosť poskytnúť prístup k interrupcii pod národnými zákonmi je porušenie medzinárodných ľudských práv.

Luxembursko prednedávnom naliehalo na Salvádor, aby „zlepšilo prístup žien k právam a službám sexuálneho a reproduktívneho zdravia,“ zatiaľčo Veľká Británia žiada, aby Kostarika „poskytovala ženám adekvátne informácie ako sa dostať k službám a lekárskej starostlivosti, ktorá zahŕňa povolenú interrupciu“. Švédsko odporúča, aby ďalšie úsilia Čile smerovali k „zabezpečeniu interrupčných práv, ktoré by boli zladené s čilskými záväzkami ľudských práv“.

Avšak, tieto tvrdenia nemajú žiadnu oporu v medzinárodnom práve, ani v žiadnej dohode či zvyku. Piero Tozzi, právny zástupca pre Alliance Defense Fund, povedal pre Friday Fax: „V medzinárodnom práve neexistuje žiadne ,právo‘ na interrupciu. V súlade s medzinárodnými dohodami a tradičnými normami národy môžu (a majú) ochraňovať nenarodené dieťa. Orgány OSN a vonkajší svet hrubo presiahli svoju kompetenciu, keď požadujú od suverénnych národov, aby upravili svoje vnútorné práva ochraňujúce nenarodených. Štáty by mali kategoricky odmietnuť takéto neoprávnené požiadavky.“

Niektoré krajiny Latinskej Ameriky boli čiastočne pre silný ekonomický nátlak západných krajín donútené zareagovať na odporúčania európskych krajín, pretože ich sociálne pomery závisia od rozvojovej pomoci. Salvádor vyhlásil, že „vláda podporí riadny a aktívny národný dialóg... o práve žien na reproduktívne zdravie a diskusiu o dôsledkoch obmedzeného interrupčného zákona.“ Belize oznámilo, že „prijme ďalšie konkrétne kroky na zlepšenie prístupu žien k sexuálnym a reproduktívnym službám, ako to okrem iného odporúča aj Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien)“.

UPR, ktoré bolo vytvorené rezolúciou 60/251 v marci 2006 Valným zhromaždením OSN, je mechanizmus, ktorý sa vykonáva každé štyri roky na sledovanie a dozeranie na pomery ľudských práv vo všetkých 192 členských štátoch OSN. Pod týmto mechanizmom sa od každého štátu vyžaduje, aby nahlásil opatrenia prijaté v rámci svojich hraníc na zlepšenie všetkých problémov týkajúcich sa ľudských práv.“

DISKUSIA k článku