ODHALENÉ: Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962. časť 2/2

10.11.2013
3271 1 0
Matej Trančo
Kultúra smrti

Nenechajte si ujsť prvú časť!

18. Nezabudnite, že môžete viesť sestry k zradeniu svojho povolania ak sa sústredíte na ich márnosť, šarm a krásu. Zmeňte ich cirkevný odev a to ich prirodzene bude viesť k zahodeniu svojich ružencov ako prejav nesúhlasu. Toto vykorení ich povolanie. Povedzte mníškam, že nebudú prijaté ak sa nevzdajú svojho odevu. Šírte diskreditáciu cirkevných odevov taktiež aj medzi ľuďmi.  

19. Spáľte všetky katechizmy. Povedzte náboženským učiteľom aby učili milovať božie stvorenia namiesto Boha samotného. Vedieť otvorene milovať je dôkazom dospelosti. Nech sa termín "sex" stane udomácneným slovom vo vašej každodennej výučbe náboženskej výchovy. Urobte zo sexu nové náboženstvo. Ukazujte sexuálne obrázky na hodinách náboženstva aby ste tak deti učili o realite. Uistite sa, že sú obrázky jasné. Povzbudzujte školy aby sa stali pokrokovými mysliteľmi v oblasti sexuálnej výchovy. Zaveďte sexuálnu výchovu prostredníctvom biskupskej autority aby tak rodičia nemali voči čomu namietať.

20. Zničte katolícke školy brániac povolaniu mníšok. Povedzte mníškam, že sú nedostatočne platené sociálne pracovníčky a že sa ich Cirkev chystá zrušiť. Trvajte na tom, že laický katolícky učiteľ dostáva rovnakú mzdu ako tí, ktorí učia na štátnych školách. Využite ne-katolíckych učiteľov. Kňazi musia dostávať rovnakú mzdu ako zodpovedajúci svetskí zamestnanci. Všetci kňazi musia odložiť svoje kňazské rúcha a kríže, aby tak boli akceptovaní ostatnými členmi spoločnosti. Označte za smiešnych tých, ktorí sa odmietnu podriadiť.

21. Zničte pápeža zničením jeho vysokých škôl.  Oddeľte univerzity od kontroly hovoriac mu, že v tomto prípade by ich mohla vláda dotovať. Nahraďte názvy náboženských inštitútov svetskými menami aby sa podporoval ekumenizmus. Napríklad namiesto "Škola nepoškvrneného počatia" použite názov "Nová stredná škola". Nastoľte ekumenické oddelenia v každej diecéze a zariaďte, aby boli riadené protestantskou stranou. Zakážte modlitby za pápeža a Pannu Máriu pretože tieto nepodporujú ekumenizmus. Oznámte, že miestni biskupi sú kompetentnými autoritami. Hovorte, že pápež je len bábkou. Vysvetlite ľuďom, že pápežské učenie je vhodné akurát tak pre konverzáciu, ktorá je ale aj tak nepodstatná.

22. Bojujte proti pápežskej autorite nastolením vekovej hranice pre jeho činnosť. Postupne vekovú hranicu znižujte s odôvodnením, že ho chcete ušetriť od nadmernej práce. 

23. Buďte odvážni. Oslabte pozíciu pápeža zavedením biskupskýh synod.  Pápež sa potom stane obyčajnou bábkou tak ako to je v Anglicku kde vládnu horná a dolná komora a od nich dostáva kráľovná príkazy a nariadenia. Potom oslabte autoritu biskupov čo by viedlo k vzniku súbežnej inštitúcie na úrovni kňazov. Hovorte, že takýmto spôsobom kňazi dostanú pozornosť, ktorú si zaslúžia. Na záver oslabte autoritu kňazov založením skupín laikov, ktorí by boli kňazom nadriadení. Týmto spôsobom vzbudíte takú nenávisť, že dokonca aj kardináli opustia Cirkev a tá sa stane demokratickou ... Novou Cirkvou...    

24. Ponížte povolanie kňazstva tak, že k nemu laici stratia doterajšiu úctu. Verejný škandál kňazstva zničí tisícky kňazských povolaní. Chváľte kňazov, ktorí pre lásku k žene všetko opustili a označte ich za hrdinov. Ctite kňazov, ktorí sa opäť stanú laikmi a označte ich za mučeníkov, ktorí boli utláčaní do takej miery, že to už nemohli vydržať. Taktiež označte za škandál to, že naši bratia v kňazskej službe musia byť oznámení a ich mená musia byť zverejnené. Buďte tolerantí k homosexualite v radoch duchovenstva. Hovorte ľuďom, že kňazi trpia osamelosťou. 

25. Začnite zatvárať kostoly z dôvodu nedostatku duchovných. Túto činnosť označte za správnu a ekonomickú. Vysvetlite ľuďom, že Boh modlitby počuje všade. Takýmto spôsobom sa kostoly stanú extravagantným plytvaním peňazí. Zatvorte všetky kostoly v ktorých sa praktizuje tradičná bohoslužba.

26. Použite výbory laikov a kňazov slabých vo viere, ktorí by bez problémov mohli odsúdiť a vytknúť akékoľvek zjavenie Márie a zdanlivé zázraky predovšetkým ak ide o Sv. Michala archanjela.   Uistite sa, že nič z toho a v žiadnej miere nedostane súhlas v súlade s Druhým vatikánskym koncilom. Nazvite to neposlušnosťou voči autorite ak sa niekto riadi zjaveniami alebo ak o nich premýšľa. Označte prorokov ako neposlušných voči cirkevnej autorite. Pošpinte ich dobré meno aby nikto nezvažoval ich posolstvo.

27. Zvoľte Anti-pápeža. Potvrďte, že dovedie protestantov späť k Cirkvi a dokonca možno aj Židov. Anti-pápež bude môcť byť zvolený ak bude biskupom poskytnuté právo voliť. Takýmto spôsobom dostane veľa Anti-pápežov (originál uvádza naozaj množné číslo - editor) hlas, a tak ako kompromis bude Anti-pápež do úradu dosadený. Potvrďte, že skutočný pápež je mŕtvy.

28. Odstráňte povinnosť spovede pred prijatím svätého prijímania a to pre študentov druhého a tretieho ročníka aby sa tak o spoveď nezaujímali keď pôjdu do štvrtého či piateho ročníka a vyššie. Spoveď potom úplne zanikne. V tichosti zaveďte spoločné spovede so skupinovým rozhrešením. Ľuďom to odôvodnite tým, že sa tak deje z dôvodu nedostatku duchovných. 

29. Nech sv. prijímanie rozdávajú ženy a laici. Hovorte, že je doba laikov. Začnite s podávaním Eucharistie do ruky, tak ako to robia protestanti, namiesto podávania na jazyk. Vysvetlite ľuďom, že tak isto konal Kristus. Zozbierajte zopár hostií pre "čierne omše" v našich chrámoch. Následne poskytnite namiesto osobného sv. prijímania pohár neposvätených hostií, ktoré si ľudia môžu zobrať domov. Vysvetlite im, že takýmto spôsobom si môžu božské dary priniesť do svojho každodenného života. Umiestnite automatické dávkovače hostií a nazvite ich svätostánkami. Povedzte im, že musia byť zmenené znaky zmierenia. Povzbudzujte ľudí k tomu, aby sa presunuli do kostola a prerušili oddanosť a modlitbu. Nevykonávajte znamenie kríža, namiesto neho nech sa robí znamenie zmierenia. Vysvetlite im, že aj Kristus vstával aby privítal svojich učeníkov. V takýchto chvíľach nedovoľte žiadne sústredenie. Kňazi sa musia otočiť chrbtom k Eucharistii a uctiť si ľudí.

30. Po zvolení Anti-pápeža rozpustite synody biskupov ako aj združenia kňazov a farské rady. Zakážte všetkým duchovným bez povolenia spochybňovať tieto nové ustanovenia. Vysvetlite im, že Boh miluje pokoru a nenávidí tých, ktorí ašpirujú k sláve. Všetkých tých, ktorí vyvolávajú otázky, obviňte z neposlušnosti voči cirkevnej autorite. Odradzujte ľudí od poslušnosti k Bohu. Povedzte ľuďom, že musia poslúchať tieto vyššie cirkevné autority.

31. Dajte pápežovi (=antipápežovi) maximálnu moc vyberať si svojich nástupcov.  Nakážte pod hrozbou trestu exkomunikácie všetkým tým, ktorí milujú Boha, aby nosili znamenie šelmy. Nenazývajte ho ale "znamením šelmy". Ľudia by nemali vykonávať znamenie kríža a ani nosiť toto znamenie (nemali by ste sa už prežehnávať). Vykonanie znamenia kríža bude označené ako modlárstvo a neposlušnosť.

32. Vyhláste doterajšie dogmy ako nepravdivé s výnimkou pápežskej neomylnosti.  Označte Ježiša Krista ako neúspešného revolucionára. Oznámte, že pravý Kristus ešte len čoskoro príde. Je potrebné poslúchať len zvoleného anti-pápeža. Povedzte ľuďom, že sa musia pokloniť ak je vyslovené jeho meno.

33. Nariaďte všetkým jedincom poslúchajúcim pápeža aby bojovali vo svätom ťažení za rozšírenie sveta s jedným náboženstvom. Satan vie kde nájsť stratený poklad. Bez ľútosti dobite svet! Toto všetko privedie ľudstvo k tomu, po čom vždy túžilo: "zlatý vek mieru a pokoja".

- - - Zdroj: Rivista “TEOLOGICA” č. 14 MAR/APR 1998 s. 22-25 Ed. Segno – Udine (Taliansko).

Poznámka otca Dwighta, prekladateľa zdroja z taliančiny - Smutné je, že s výnimkou pár bodov (ako anti-pápež a popretie božskej podstaty Krista) môžeme povedať, že sa toto všetko už stalo... Mnoho z ich cieľov už bolo dosiahnutých. Takmer všetky body boli uskutočnené od doby distribúcie tejto smernice a to od roku 1962.  (http://amiamogesu.weebly.com/demonio-e-demoni.html)

 


Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku