Ján Figeľ: Ombudsmanka nehovorí o ľudských právach pravdivo

976
Kultúra života

Dovolím si zareagovať na dnešné vyjadrenie publikované vo viacerých médiách, v ktorom Verejná ochrankyňa ľudských práv vyzýva na rovnakú právnu ochranu každej rodiny.

Verejná ochrankyňa ľudských práv upresňuje, že pod rodinou chápe rôzne formy spolužitia, vrátene spolužitia párov rovnakého pohlavia. Vyzýva k legislatívnym zmenám na Slovensku.

Ako hlavnú argumentáciu pre tento postup uvádza nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Oliari vs. Taliansko. Dovolím si uviesť niekoľko ústavných, ľudskoprávnych a spoločenských faktov.

1. Verejná ochrankyňa ľudských práv by nemala prekračovať rámec svojich právomocí, ktorej jej vyplývajú z ústavy a príslušných zákonov. Mala by sa najmä starať o efektívnu pomoc pre ľudí, ktorí ju žiadajú v pomoc a intervenciu v ich individuálnych prípadoch, kedy môže dôjsť k ujme na ich ľudských právach. Nesmie sa však stavať do pozície zákonodarného orgánu. Právomoc prijímať zákony je ústavou vymedzená slovenskému parlamentu.

2. Slovenská republika nie je Taliansko. Právna a faktická situácia v Taliansku je zásadné iná ako na Slovensku. Európskych súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) opakovane, aj v prípade Oliari vs. Taliansko potvrdil, že oblasť rodinného práva patrí do právomoci príslušného štátu. V Taliansku existujú viaceré súdne rozhodnutia v oblasti rodinného práva, na ktoré ESĽP poukazuje a odvoláva sa na ne. ESĽP „nevytvoril nové práva“, iba zohľadnil právne skutočnosti a spoločenskú situáciu, aká je v Taliansku.

3. Názory na manželstvo, rodinu, registrované zväzky, adopcie detí, spôsoby spolužitia môžu byť rôzne. Občan môže konať všetko, čo mu zákon nezakazuje. Štátne organy naopak, môžu konať iba to, čo im zákon dovoľuje. Verejný ochrana ľudských práv nie je mimovládna organizácia, či záujmová skupina, ale štátny orgán. Nie mimovládna organizácia, či záujmová skupina. Je žiaduce, aby do budúcna Verejná ochrankyňa ľudských práv na Slovensku rešpektovala ľudské práva, ktoré sa týkajú manželstva a rodinného života, tak ako ich vymedzuje Ústava Slovenskej republiky a platný Zákon o rodine.

4. Spoločenská situácia na Slovensku a v Taliansku je odlišná, pokiaľ ide o viaceré dôležité otázky rodinného práva. Občania na Slovensku iniciovali referendum o otázkach rodinného práva. Predložených podpisov bolo viac ako 400 000. A výsledok pri 20 % účasti bol jednoznačný v prospech ochrany najlepších práv dieťaťa a práv prirodzenej rodiny. Tento rok na jeseň na konali dve rozdielne verejné podujatia. Druhý Národný pochod za život v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo asi 80 000 ľudí a Tretí ročník pochodu Pride Dúhové Košice – zhruba 200 účastníkov.

DISKUSIA k článku