Ak si myslíte, že boj proti "manželstvám" osôb rovnakého pohlavia je za nami, potom nechápete podstatu vojny

1,227
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Až doteraz som na adresu problematiky manželstiev osôb rovnakého pohlavia používal svetské argumenty, vrátane logiky, rozumu a skúseností. Takto som sa k tomuto problému staval spočiatku. Ako som však minulý rok v programe Public Discourse  vysvetlil, odkedy som začal logicky myslieť a skúmať svoj život, stalo sa čosi mimoriadne: nedokázal som prestať. Rozum ma viedol k poznaniu prirodzeného zákona, ktorý ma priviedol k tomu, že som začal odmietať niektoré svoje predchádzajúce myšlienkové pochody a konanie. Rozum ma napokon priviedol k tomu, že som spoznal Boha.

Teraz som kresťan, a aj napriek tomu, že ma priťahuje rovnaké pohlavie – alebo lepšie povedané práve preto – žasnem nad mimoriadnym významom manželstva v odvekom Božom pláne. Na manželstvo sa podniká toľko útokov preto, lebo je ústredným bodom radostnej zvesti evanjelia.

Nie som ani filozof, ani teológ, nemám žiadne vyššie vzdelanie, no snažím sa logicky myslieť a zainteresovane pozorovať. Ako pôvodný obhajca sexuálnej revolúcie, a ako homosexuál, ktorý kedysi propagoval manželstvo osôb rovnakého pohlavia, som napokon dospel k tomuto záveru.

Čítajte alebo počúvajte čo chcete, no podstata zápasu o predefinovanie manželstva a bezrodovosti v kultúre sa neodohráva v súdnych sieňach a nenájdete ju ani v zákonoch či volebných urnách, ba ani v médiách. To nie je preťahovanie sa lanom medzi politickými stranami, ľavicou a pravicou, konzervatívcami a liberálmi. Nejde tu ani o zápas „gayov verzus normálne orientovaných“. Sústrediť sa na náboženskú slobodu je nevyhnutné, no ak tento pojem vytrhneme z kontextu, stráca náboženská sloboda svoj zmysel a význam.

Suma sumárum, máme tu vojnu jedného kráľovstva proti druhému. Vo svojej podstate ide o duchovný boj.

Akceptovať túto vec ako duchovný boj si vyžaduje od nás naozaj dôkladnú osobnú zainteresovanosť. Každý z nás musí preskúmať svoje vnútro a popasovať sa s vlastnou duchovnou pasivitou a vinou, že niektoré veci riešime svetským spôsobom. Každý z nás nesie zodpovednosť. Tento zápas závisí od jednej veci – od vytvorenia kultúry životaschopného manželstva za účasti miliónov jednotlivcov, ktorí majú veľkú úctu k duchovnej pravde o manželstve a zaviazali sa ju dodržiavať. Títo ľudia sa nezaväzujú dodržiavať iba štrukturálne a tradičné aspekty manželstva, ale aj jeho životne dôležitú duchovnú zložku. Budúcnosť spočíva na našich pleciach – vašich, aj mojich.

Mnohí ľudia teraz oponujú nám, čo sme proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia, že „Zápas o manželstvo je už rozhodnutý. Poďme ďalej“ (autor opisuje podmienky v USA - pozn. editora). Ako politická realita to zatiaľ možno platí; no napriek tomu tu existuje ďaleko väčšia a oveľa dôležitejšia realita, ktorú si treba priznať – spirituálna realita. Politický boj možno nakrátko ustal, no duchovný boj práve začína.

Pohotový presun z "rovnakých práv" k manželstvu osôb rovnakého pohlavia

Nie je to tak dlho, čo LGBT aktivisti, vrátane mňa, bojovali za „rovnaké práva“. Chceli sme len rovnaké výhody, aké majú manželské páry. Potom však odrazu diskusia takmer svetelnou rýchlosťou celkom zmenila smer. Už sa viac nebojovalo o práva a výhody, ale o známe slovo s desiatimi písmenami: „manželstvo“. 

V roku 2010 ešte aj  Washington Post  pretláčal skôr civilné zväzky, než manželstvá osôb rovnakého pohlavia:

„Spravodlivosť a obyčajná slušnosť vyžaduje, aby sa páry rovnakého pohlavia prispôsobili výnimkám, vyhradeným iba pre heterosexuálne páry, pričom môžu využívať zákonnú ochranu a výhody manželstva ako takého ... Skupina Equality Maryland a jej zákonodárni spojenci však krátkozrako odmietajú zvažovať – nehovoriac o prijatí – čohokoľvek iného, okrem uznania plnohodnotnej rovnosti týchto manželstiev ... Zákonodárci, ktorí obraňujú túto požiadavku by mali predovšetkým zvážiť, či by partnerstvo alebo civilné zväzky nemali lepšiu šancu na schválenie.“

Prekvapivým spôsobom sem preniká prvok tyranie. Muži a ženy, ktorí si dovolia prejaviť výhrady voči manželstvu osôb rovnakého pohlavia, sú verejne karhaní a pohotovo trestaní. Ba ani najmocnejší, vysoko erudovaní odborníci v technológii, medicíne a na Wall Street nie sú voči tomu imúnni. Aj drobní podnikatelia – kvetinári, pekári, fotografi, bed&breakfast prevádzkari – sú nútení ísť proti svojmu zdravému rozumu, intelektu a svedomiu, len aby vyhoveli novej, dokonalejšej definícii manželstva (LIFENEWS.SK o štátnej perzekúcii týchto "bežných" ľudí informuje často ako jediné médium na Slovensku - pozn. šéfredaktora).

Odkiaľ sa táto tyranská zúrivosť a zbesilosť, táto nepozemská túžba vnútiť niekomu túto čudesnú myšlienku, vôbec vzala? Prečo sa manželstvá osôb rovnakého pohlavia v našom národe, a fakticky po celom svete, objavili tak rýchlo? Len pred pár rokmi by sme to pokladali za vtip a zasmiali sa na tom. Prečo tento čudný, nový prvok ničí našu planétu v čoraz zbesilejšom tempe?

Jadro problému: my

To, čo teraz vidíme, je výsledkom toho, že kresťania dovolili, aby sa naše zmýšľanie morálne skazilo, stemnelo a otupelo. Nechávame, aby sa toto dialo nie zo zlomyseľnosti voči Bohu alebo so zlým úmyslom, ale preto, lebo naše pasívne zmýšľanie ústi do pasívneho života a do oslabeného, nemohúceho, váhavého, neraz zmätočného a protichodného svedectva o evanjeliu a o živote Krista.

Jedným slovom, svet nás oveľa lepšie „evanjelizuje“ pre svoje zmýšľanie, než my evanjelizujeme svet pre radostnú zvesť evanjelia.

Zastávať ústavné práva a dôstojnosť homosexuála ako človeka je otázkou základnej ľudskej slušnosti. Avšak manželstvo osôb rovnakého pohlavia je čosi úplne iné. I keď som gay, dovoľte mi, aby som vás varoval: manželstvo osôb rovnakého pohlavia je obrovským diablovým úskokom, oveľa obludnejším, ako život homosexuála ako jednotlivca alebo vo vzťahu k inému. Manželstvo osôb rovnakého pohlavia totiž zosmiešňuje Kristov vzťah k jeho Neveste, Cirkvi. Z toho pramení zúrivosť voči tým, ktorí vystupujú proti takýmto manželstvám (v kontexte tohto článku je oveľa jasnejšie čo myslala Panna Mária tým, že posledný zápas bude "o rodinu" - pozn. šéfredaktora).

V úspech zavedenia manželstiev osôb rovnakého pohlavia verí, pochopiteľne, iba málo ľudí. Prevažná väčšina ich prívržencov sú krajne pasívni – buď sa celému problému úplne vyhýbajú alebo mlčky, s empatiou na nesprávnom mieste, prepožičiavajú svoju vlažnú podporu čomusi, o čom aj tak kdesi hlboko vo svojom vnútri vedia, že je nesprávne. Satanovi to však stačí, je spokojný s našou spoluprácou, či už úmyselnou alebo pasívnou. Vyzýva mužov a ženy, aby prijali lož; podvádza ich a nabáda aby uverili, že to oni sú tými, ktorí stoja na „správnej strane dejín“.

Veľký význam a dôležitosť tohto zápasu nepochopíme, pokiaľ sa naň nepozrieme z Božej, nie pozemskej, perspektívy. Manželstvo totiž pre ľudstvo predstavuje nebo, má príchuť neba, je detailne vypracovaným programom večnosti, ktorý čaká na tých, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Vzájomné dopĺňanie sa nikdy nezohráva v Božom pláne večnosti náhodnú úlohu. Práve naopak, je jeho stredobodom, zjavuje zámer, ktorý má Boh vo svojom srdci. Existencia tohto plánu nás v skutočnosti poúča a oboznamuje o manželskej láske Boha k svojmu ľudu.

S postupným vymazávaním pojmu vzájomného dopĺňania sa z nášho jazyka a kultúry, ako aj z nášho zmýšľania, je takmer nemožné plne pochopiť Božie zámery.

Pasivita znamená kapituláciu

Väčšina gayov a lesbičiek určite nevstupuje do „manželstva“ so zámerom zosmiešniť Krista a jeho Cirkev. Sú len pasívnymi účastníkmi väčšieho plánu, ktorý si však neuvedomujú. Každý gay, či lesba, sú sami o sebe obyčajnými hriešnymi ľudskými bytosťami, ako aj my všetci, no niekedy pokračujú ďalej a robia to, čo veria, že je kľúčom k ich šťastiu, bez toho aby pochopili aká temnota sa ukrýva pod povrchom.

Posledné desaťročia jasne dokazujú Satanovu taktiku: uľahčenie rozvodov, nemanželské spolunažívanie, predmanželský sex, mimomanželský sex, rekreačný sex, homosexualita, bisexualita, skupinový sex, mnohomužstvo, mnohoženstvo, nemanželské deti, antikoncepcia, potraty, pornografia a tak ďalej. Toto všetko sa podiela na vypitvávaní manželstva tým, že pojem manželstva nie je dôsledne definovaný.

Oboznámte sa prosím so slovami kardinála Jorge Bergoglia, ktoré povedal ešte predtým ako sa stal pápežom Františkom a ktoré súvisia s otázkou manželstiev osôb rovnakého pohlavia v spoločnosti:

Nebuďme naivní; tu totiž nejde o obyčajný politický boj; ide o zámernú domýšľavú deštrukciu Božieho plánu. Hovoríme o ... machináciách Otca lži, ktorý sa všemožným spôsobom usiluje zmiasť a oklamať Božie deti ...

Práve teraz sme toho svedkami. V tomto boji ide o každú rodinu, každé manželstvo, každého rodiča a o každé dieťa; je to boj, v ktorom pasivitu musíme pokladať za podľahnutie nepriateľovi.“

Musí sa zmeniť pojem: z pôvodne politického na duchovný

Iba láska a pravda vytrhne z ľadového, zhubného a smrteľného zovretia sexuálnej revolúcie jej obete a začne ich, ako aj tých z nás, ktorí ju dopustili, uzdravovať zo všetkých jej zradných a rafinovaných následkov. Vzhľadom na lásku existuje dôležitá a presvedčivá hierarchia:

Dobré: spontánna ľudská láska, ktorá naozaj prikrýva množstvo hriechov.

Lepšie: láska založená na prirodzenom zákone, ktorá poskytuje pevný základ pre  budovanie života a vzťahov.

Najlepšie: Božia Láska; Láska, ktorú žije Najsvätejšia Trojica: nekonečne mocná, nepochopiteľne múdra, nevýslovná Láska. To je Láska, ktorá nás všetkých volá k sebe; Láska, ktorá nám dodáva odvahu položiť navzájom za seba aj život.

Manželstvo – skutočné manželstvo – je neoceniteľným darom od Boha, vyjadreným a prežívaným prostredníctvom vzájomného dopĺňania sa. Pravé manželstvo je jasným znamením nielen pre tento svet, ale pripravuje nás a vedie smerom k veľkolepej, večnej svadobnej hostine.

nájdi nás na FB: ZA KRESŤANSKÉ SLOVENSKO

DISKUSIA k článku