Škola patrí deťom - 6228 riaditelov škol dostalo DVD proti rodovej ideológii

1,423
Kultúra života

Dňa 8. 10. 2015 zaslalo Fórum života o. z. v rámci kampane „Škola patrí deťom“ list všetkým riaditeľom stredných, základných a materských škôl v SR (spolu 6.206) s informáciami o rizikách zavádzania tzv. „rodového scitlivovania detí“ do vyučovacieho procesu. Spolu s listom riaditelia obdržali DVD s dokumentárnym filmom „Vymývanie mozgov“ od nórskeho režiséra Haralda Eiu.

Dokumentárny film „Vymývanie mozgov“ poskytuje širokej verejnosti aktuálne odborné poznatky popredných svetových vedcov z oblasti biológie a medicíny k radikálnym tvrdeniam o výchove človeka zo strany presadzovateľov novej sociologickej disciplíny, tzv. „rodovej teórie“. Dokument po odvysielaní v Nórsku spustil odbornú debatu na medzinárodnej úrovni o rizikách a vplyve gender teórie, za čo získal v roku 2010 prestížne ocenenie Fritt Ord Honorary Award.

Spolu s DVD bolo riaditeľom zaslané aj stanovisko slovenskej vedeckej obce k otázkam rizík rodového scitlivovania detí známe pod názvom „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov k vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ (ďalej aj „Výzva“). Dokument bol zverejnený a publikovaný v roku 2014 slovenskou vedeckou obcou pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Medzičasom ju podpísalo viac ako 340 popredných slovenských akademikov, vedcov, lekárov a odborníkov z iných oblastí (pozri internetovú stránku www.rodovescitlivovanie.sk).

Fórum života okrem toho pripravilo pre riaditeľov škôl stručnú brožúrku s príkladmi káuz – doma i v zahraničí – súvisiacich s diskriminačným zavádzaním rodovej agendy do škôl a ďalších inštitúcií. Brožúrka poskytuje stručný prehľad tragických dôsledkov tohto mylného experimentu na jeho obetiach.

Projekt „ŠKOLA PATRÍ DEŤOM“ vznikol s cieľom poskytnúť riaditeľom škôl relevantné vedecké poznatky od odbornej a vedeckej obce, aby vedeli správne reagovať v záujme detí v prípade výskytu politických snáh zavádzať metódy rodového scitlivovania do vzdelávacieho procesu.

“Zastávame názor, že škola nesmie byť miestom sociologických experimentov na nevinných deťoch. Škola má pomáhať rodičom pri zodpovednej výchove a vzdelávaní ich detí a nie vystavovať ich deformovaniu podľa rôznych politických svetonázorov. Sme preto presvedčení, že škola patrí deťom a nie rodovým ideológom,” uviedla predsedníčka Fóra života Ing. RNDr. Marcela Dobešová.

DISKUSIA k článku