Vatikán upresnil pravidá pre PODÁVANIE RÚK cez sv. omšu.

07.06.2014SKVAT
19660 0 7
Kultúra života

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti poslala obežník všetkým biskupským konferenciam ohľadne zachovania zmyslu a dôstojnosti pri vykonávaní znaku pokoja.

Prinášame niektoré klúčové body dokumentu:

3. ...Čo sa týka tejto témy, počas zasadania Synody biskupov bola však aj vyjadrená potreba usmerniť toto gesto, ktoré môže nabrať neprimerané prejavy a spôsobiť určitý zmätok v zhromaždení práve pred prijímaním. Je dobré pripomenúť, že z veľkej hodnoty tohto gesta nič neuberá, ak sa koná striedmo pre uchovanie klímy, primeranej sláveniu, napríklad vymeniť si znak pokoja len s tými, čo stoja najbližšie.


6. ... Táto téma je dôležitá. Ak veriaci nerozumejú a rituálnymi gestami nepotvrdia, že správne chápu význam obradu pokoja, oslabí sa kresťanský koncept pokoja a ovplyvní to ich plodnú účasť na Eucharistii.

a) ... Ak sa predpokladá, že by sa [znak pokoja] nevykonal primerane z dôvodu konkrétnych okolností alebo sa považuje za pedagogicky rozumné nevykonať ho v istých okolnostiach, možno ho vynechať a niekedy musí byť vynechaný. Pripomíname, že rubrika misála hovorí: „Potom diakon alebo kňaz prípadne dodá: Dajte si znak pokoja“

c) V každom prípade bude potrebné, aby sa v okamihu odovzdania znaku pokoja definitívne upustilo od niektorých nesprávnych zvykov, ako sú:
- zavedenie „spevu za pokoj“, ktorý nejestvuje v rímskom obrade 9
- opúšťanie svojich miest veriacimi, aby si odovzdali znak pokoja
- vzdialenie sa kňaza od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacim

- pri niektorých príležitostiach, ako je slávnosť Veľkej noci alebo Vianoc, prípadne pri vysluhovaní sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania, manželstva, posvätných rádov, rehoľných sľubov či pohrebu, využitie znaku pokoja ako príležitosť na gratulácie, blahoželania alebo kondolencie medzi prítomnými.10


d) Všetky konferencie biskupov zároveň pozývame, aby pripravili liturgické katechézy o význame obradu pokoja v rímskej liturgii a o jeho správnom konaní pri slávení svätej omše.....


7. Intímny vzťah medzi lex orandi a lex credendi sa musí premietnuť aj do lex vivendi....

...

Svätý Otec František dňa 7. júna 2014 schválil a potvrdil obsah tohto obežníka, ktorý pripravila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí a nariadil jeho zverejnenie.
 
Dané v sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 8. júna 2014, v deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého.
 
Antonio Card. Cañizares Llovera
prefekt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Je dôležité si uvedomiť, že svätá omša nie je o podávaní si rúk, alebo prejavovaní si vzájovmnej náklonnosti, ale ide o posvätné slavenie Eucharistie - sprítomnenia Kristovej obety na kríži nekrvavým spôsobom. V niektorých kostoloch, najmä počas tzv. "mládežníckých" omší, je rozširená nesprávna prax držať sa za ruky "do reťaze" (od modlitby Otče náš). Takýto úkon nepretržitého držania sa, môže byt rušivá a nepríjemná skúsenosť vstupovania do osobnej sféry modliacej sa osoby. Takéto gesto "pokoja" nie je liturgický úkon a nepatrí do praxe slávenia liturgie svätej omše. 

Podobné články

DISKUSIA k článku