Consecration

Kňaz, ktorý zasvätil Afganistan Panne Márii Fatimskej, úpenlivo prosí o modlitby zaň

462
Zuzana Smatanová
AltKAT

Viete, že Afganistan je zasvätený Panne Márii Fatimskej?

Páter Giovanni Scales, barnabitský misionár (barnabiti - rehoľný rád klerikov, vychádzajúcich z paulínskeho učenia) a predstavený Mission Sui Iuris of Afghanistan, zasvätil 13. októbra 2017 Afganistan Panne Márii Fatimskej. Obrad sa konal v kaplnke na talianskom veľvyslanectve s katolíckymi ozbrojenými zložkami, s civilistami a rehoľnými sestrami.

Kňaz povedal, že sa chce "obrátiť k nebu" a zasvätiť krajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: "Znamená to žiť v presvedčení, že aj tá najnáročnejšia a najspletitejšia situácia sa dá vyriešiť v okamihu bez jediného zásahu človeka. Tí, ktorí tvorili dejiny, stáli mimo nich"povedal páter Scales v roku 2017. "Spomínam na zasvätenie Ruska len niekoľko rokov pred pádom Berlínskeho múru a na koniec Sovietskeho zväzu - ak to viedlo ku koncu komunizmu, prečo by zasvätenie Afganistanu nemohlo priniesť pokoj tejto trýznenej a ťažko skúšanej krajine?"

Po prevrate v krajine, keď Taliban prevzal 16. augusta 2021 vládu nad krajinou, prosí barnabitský kňaz úpenlivo o modlitby. Veľa obyvateľov, najmä kresťanských žien a detí, sa stali a stanú objektom hrôzostrašného zneužívania, znásilňovania, prenasledovania a zabíjania. Pre Vatican radio páter Scales uviedol: "Žijeme v dňoch nevýslovného strachu a obáv z toho, čo nás čaká, čo sa stane. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, prosím, za Afganistan!" Páter naliehavo prosí každého, aby sa čo najužšie duchovne spojil s ľudom tejto krajiny a prosil Pána nech zachráni Afganistan od ešte väčšieho utrpenia a nech mu udelí trvalý pokoj.

Odpovedzme teda na túto výzvu a prosme vo svojich modlitbách za Afganistan! 

Modlitba k Panne Márii Fatimskej a k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie; zvelebovanie Nepoškvrneného srdca Panny Márie:

"Kráľovná posvätného ruženca, v tejto tragickej hodine svetových dejín sa zverujeme a zasväcujeme Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, nášmu jedinému útočisku, našej nádeji, našej záchrane. Zľutuj sa nad týmto svetom, rozorvaným tými najdesivejšími konfliktami, spaľovaným ohňom nenávisti, nad svetom, ktorý sa stal obeťou vlastných hriechov. Kiežby sa Tvoje srdce zľutovalo a pohlo pri pohľade na toľké ruiny, bolesť a žiaľ.

Tvojmu materinskému srdcu zasväcujeme všetkých ľudí, naše rodiny, krajinu - celé ľudstvo. Bráň nás a zachráň nás!

Ó, Srdce Máriino, ty zdroj pravej lásky, naplň naše sebecké srdcia milosrdnou láskou a pravou bratskou láskou, bez ktorej nikdy nemôže nastať pokoj. Daj, aby všetci ľudia a národy pochopili a naplnili príkaz Tvojho Božského Syna, ABY SME SA MILOVALI NAVZÁJOM, aby sa pravý pokoj pevne utvrdil v Kristovej spravodlivosti a pravde."

Zdroj: Pápež Pius XII: The Devotion to the Sacred Heart of Jesus

 

Ružencová novéna k Panne Márii Fatimskej 

"Kráľovná posvätného ruženca, Tebe sa páčilo zjaviť sa vo Fatime a trom pastierikom prezradiť poklady milostí, ukryté v ruženci. Aj moje srdce naplň úprimnou láskou k tejto modlitbe, aby som sa rozjímaním nad tajomstvami nášho Vykúpenia, ktoré sa v nej spomínajú, obohatil jej ovocím a vyprosoval pokoj pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska, ako aj milosť, o ktorú v tomto ruženci prosím ... (tu povedz svoju prosbu). Prosím o to pre väčšiu Božiu slávu, pre úctu k Tebe, Panna Mária, a pre dobro všetkých duší, najmä mojej vlastnej. Amen."  

 

Úkon zverenia sa Panne Márii Fatimskej (Svätý Otec František zveril ľudstvo pod ochranu Panny Márie Fatimskej 13. 10. 2013)

 

Preblahoslavená Panna Mária Fatimská,

s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť

pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií,

ktoré ťa volajú blahoslavenou.

 

Oslavujeme v tebe veľké diela Boha,

ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa

k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom,

aby ho uzdravil a spasil.

 

Prijmi s materskou dobrotivosťou

tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou

pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

 

Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam

a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach.

Dávame na sebe spočinúť tvojmu oblažujúcemu pohľadu

a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu.

 

Opatruj náš život vo svojom náručí:

žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre,

oživuj a sýť vieru,

dodávaj silu a svetlo nádeji,

vzbudzuj a roznecuj lásku,

veď nás všetkých po ceste svätosti.

 

Nauč nás svojej mimoriadnej láske

voči maličkým a chudobným,

voči odstrčeným a trpiacim,

voči hriešnikom a v srdci zblúdeným,

zhromaždi všetkých pod svoju ochranu

a všetkých odovzdaj Tvojmu milovanému Synovi,

nášmu Pánovi, Ježišovi.

Amen.

(prevzatý preklad tejto modlitby: Jozef Bartkovjak, SJ; stránka KBS) 

Zdroj: Pápež František

 

Litánie k Panne Márii Fatimskej

Panna Mária Fatimská, oroduj za našu drahú krajinu.
Panna Mária Fatimská, posväť naše duchovenstvo.
Panna Mária Fatimská, urob kresťanov horlivejšími.
Panna Mária Fatimská, sprevádzaj a inšpiruj tých, ktorí nás riadia
Panna Mária Fatimská, vylieč chorých, ktorí v teba dôverujú.
Panna Mária Fatimská, uteš plačúcich, ktorí veria v teba.
Panna Mária Fatimská, pomôž tým, ktorí prosia o tvoju pomoc
Panna Mária Fatimská, zbav nás všetkých nebezpečenstiev.
Panna Mária Fatimská, pomáhaj nám odolávať pokušeniu.
Panna Mária Fatimská, vypros pre nás všetko, o čo ťa s láskou prosíme.
Panna Mária Fatimská, pomôž našim drahým.
Panna Mária Fatimská, vráť na správnu cestu našich zblúdilých bratov.
Panna Mária Fatimská, daruj nám späť horlivosť našich otcov.
Panna Mária Fatimská, získaj pre nás odpustenie našich mnohonásobných hriechov.
Panna Mária Fatimská, priveď všetkých k nohám svojho Božského dieťaťa.
Panna Mária Fatimská, vypros mier pre celý svet.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, pros za nás teraz i v hodinu našej smrti. Amen.

Modlime sa: Bože nekonečnej dobroty a milosrdenstva, naplň naše srdcia veľkou dôverou k tvojej Milej Matke, ktorú vzývame ako Ružencovú Pannu Máriu a Pannou Máriu Fatimskú. Daj nám prostredníctvom jej mocného príhovoru všetky milosti, duchovné i časné, ktoré potrebujeme. Skrze Krista nášho Pána. Amen. 

Zdroj: EWTN

 

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

"Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen."

 

 

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu a Teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja, touto dôverou povzbudený, k Tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k Tebe prichádzam, k Tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. 

 

DISKUSIA k článku