E. Michael Jones - Logos na vzostupe: Dejiny Najvyššej Skutočnosti

04.04.2020
0 0

(0:00:02)  Nikdy nebolo obdobie, keď nič neexistovalo,
(0:00:04)  pretože ak by nikdy nič nebolo, nikdy by nemohlo byť niečo.
(0:00:10)  Nikdy nebolo obdobie, keď existoval len chaos.
(0:00:15)  Poriadok nemôže vzniknúť z chaosu, pretože to, čo je,
(0:00:19)  nemôže vzniknúť z toho, čím nie je.
(0:00:24)  Nikdy nebolo obdobie, keď si človek nebol vedomý najvyššej skutočnosti,
(0:00:28)  od ktorej závisí jeho existencia.
(0:00:33)  Prvé meno, ktorým človek túto najvyššiu skutočnosť nazval, bolo Boh.
(0:00:37)  V každom jazyku a kultúre bol Boh otcom, ktorý žil na nebesiach.
(0:00:44)  Ale ak bol Boh otcom, mal bradu? Ak bol Boh otcom, mal manželku?
(0:00:53)  Prvý pokus odvodiť vlastnosti Boha zo známeho sveta,
(0:00:59)  skončili v slepej uličke známej ako mytológia,
(0:01:04)  ktorej najlepším prejavom bola Homérova Iliada.
(0:01:09)  Približne v rovnakom čase, keď Homérov epos získal písomnú formu,
(0:01:14)  skupina Grékov v Iónii na pobreží Malej Ázie zanechala mytológiu,
(0:01:22)  a začala v prírode hľadať nejakú látku tvoriacu základ najvyššej skutočnosti.
(0:01:29)  Pozreli sa na svet a povedali si: „Musí tu existovať väčší pricíp,
(0:01:33)  ale možno je ním voda, čo tvrdil Táles.
(0:01:37)  Možno je ním oheň, tvrdil Hérakleitos.
(0:01:39)  Oheň bol prejavom čohosi oveľa základnejšieho,
(0:01:43)  a tvrdil, že najzákladnejším princípom všetkého bol Logos.
(0:01:49)  Odrazu má toto hlbšie porozumenie, v prvom rade,
(0:01:52)  že existuje poriadok, ktorý nie je statický, ale sa pohybuje,
(0:01:56)  za čo môže nezastaviteľná sila.
(0:02:04)  O päťsto rokov neskôr, evanjelista sv. Ján uzavrel túto diskusiu, keď povedal,
(0:02:11)  že na počiatku bol Logos, a tým Logom bol Boh.
(0:02:17)  Ukázalo sa, že Boh bol otcom bez brady a manželky.
(0:02:24)  Boh bol Logos.
(0:02:28)  Logos nebol len abstraktným princípom, akým je geometria alebo fyzika,
(0:02:33)  hoci nepochybne bol obojím z nich.
(0:02:38)  Logos bola osoba, ktorá mala moc naplniť tento plán v priebehu ľudských dejín.
(0:02:47)  Čas už viac nebol len číslom pohybu, ako to tvrdil Aristoteles.
(0:02:53)  Čas bol drámou so začiatkom, stredom a koncom.
(0:02:59)  Podobal sa gréckym divadelným hrám,
(0:03:01)  o ktorých Aristoteles písal vo svojej poézii.
(0:03:04)  A pretože sme stvoreniami Logosu,
(0:03:07)  mohli by sme tento plán teraz pochopiť rovnakým spôsobom,
(0:03:11)  ako chápali Gréci v Aténach kráľa Oidipa.
(0:03:17)  Dejiny loga našli svoje vyvrcholenie v logu dejín.
(0:03:29)  Logos je na vzostupe.
(0:03:32)  Kniha Logos na vzostupe: Dejiny Najvyššej Skutočnosti
(0:03:37)  popisuje tragický, ale nakoniec víťazný postup Loga v ľudských dejinách,
(0:03:44)  od počiatku všetkého, k vzniku samotného pojmu, až k demokratickým primárkam 2020.
(0:03:54)  Ide o sumár ľudských dejín.
(0:03:58)  Knihu si môžete objednať na FIDELITYPRESS.ORG
(0:04:04)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka