St_Joseph_by_Guido_Reni_Public_Domain_1_CNA.jpeg

Nové zasvätenie sa sv. Jozefovi sa ´šíri ako požiar´

2,635
Zuzana Smatanová
AltKAT

Jedným z najvýznamnejších ľudí v živote Ježiša Krista, svätý Jozef, jeho pestún, je zároveň aj jedným z najtichších a najpokojnejších; a ako takého ho v Biblii, ale aj vo Svätej rodine, mnohí ľudia prehliadajú. Páter Donald Calloway je však presvedčený že to zmení, pretože podľa neho svet dnes potrebuje sv. Jozefa oveľa viac, než kedykoľvek predtým; ľudia majú totiž čoraz väčší zmätok v hodnotách a v tom, čo je zmyslom života.    

Ľudia často chodia za kňazom "dezorientovaní v súvislosti s dobou, v ktorej žijeme, ako aj v základných hodnotách, týkajúcich sa manželstva, rodiny a gender ideológie. Ľudia majú dnes naozaj chaos v tom, čo znamená byť mužom, čo znamená byť ženou."

Páter Calloway je sv. Jozefovi osobne zasvätený už veľmi dlho a pred niekoľkými rokmi sa začal intenzívne zaujímať o to, či neexistuje podobné zasvätenie pestúnovi Pána Ježiša, ako je aj populárne zasvätenie Panne Márii podľa sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu. Ak by také existovalo, p. Calloway by ho chcel propagovať a šíriť. Podľa neho je príklad a príhovor sv. Jozefa tou najlepšou protilátkou na zmätok, ktorý dnes ľudia prežívajú. Po negatívnej odpovedi z Vatikánu a rôznych rehoľných rádov však zistil, že takéto zasvätenie sv. Jozefovi zatiaľ v Cirkvi neexistuje. Všetci sa vyjadrili, že je to skvelá myšlienka, no nikdy o niečom takom nepočuli. Páter Calloway sa rozhodol, že sa do toho pustí sám. Nasledujúce tri roky skúmal, modlil sa a zostavoval zasvätenie sv. Jozefovi, pozemskému manželovi Panny Márie a Ježišovmu pestúnovi. Vzhľadom na veľkú popularitu spomínaného zasvätenia Panne Márii sa veľa katolíkov pýta pátra, či zasvätením sa sv. Jozefovi neprídu o niečo zo zasvätenia sa Panne Márii. Páter vysvetľuje:

"Slovo ´zasvätenie/posvätenie´ technicky znamená vyčlenenie nejakého miesta, predmetu, ľudí, na posvätné účely. Posväcujeme napríklad oltáre, lebo ich chceme používať pri sv. omši, alebo zasväcujeme ľudí v rehoľných spoločenstvách a podobne. Keď sa teda zasväcujeme Panne Márii alebo sv. Jozefovi, zverujeme sa v skutočnosti do ich duchovnej starostlivosti, pretože sú našimi duchovnými rodičmi ... Odpoveď na spomínanú otázku teda znie "nie", ľudia neprídu o nič, pretože nepatríme do duchovnej rodiny iba s jedným rodičom."  

Páter vo svojej knihe píše, že zasvätenie sa sv. Jozefovi znamená, "že uznávaš, že je tvojím duchovným otcom a chceš byť ako on. Na dôkaz toho sa celý zveruješ do jeho otcovskej starostlivosti, aby ti tak s láskou mohol pomáhať osvojiť si čnosti, podľa ktorých žil on, a stať sa svätým ... Tých, ktorí sa mu takto osobitne zasvätia, sv. Jozef na oplátku zahrnie svojou láskavou pozornosťou, ochranou, bude ho viesť a sprevádzať. Napokon, prvou osobou, ktorá sa celkom zverila do duchovnej starostlivosti Jozefa a Márie, bol sám Ježiš. Odovzdajme sa teda aj my do ich starostlivých rúk, podobne ako to urobil aj Ježiš, keď rástol. Žil pod ich strechou, starali sa oňho po všetkých stránkach a keď prichádzal domov, nešiel iba za svojou mamičkou, Pannou Máriou, ale aj za svojím ockom, sv. Jozefom. O tom to teda celé je - zverujeme sa duchovnému otcovstvu sv. Jozefa, aby nám pomohol rásť v čnostiach a čoraz viac sa približovať ku Kristovi."

Zasvätenie sa sv. Jozefovi má niekoľko spoločných čŕt so zasvätením sa Panne Márii podľa sv. Ľudovíta z Montfortu, ako napríklad dĺžku (33 dní) a celkový formát, ktorý pozostáva z dennej úvahy o živote a čnostiach sv. Jozefa a zo zvláštnych modlitieb. Páter Calloway vysvetľuje: "Sv. Ľudovít prišiel s touto metódou 33 dní už v 18. storočí. Ide o skvelú metódu, pretože ak by sa jednalo iba o 5 alebo 9 dní, nestačilo by to na pokrytie všetkého potrebného materiálu. Na druhej strane, ak by sa jednalo napríklad o 3 mesiace, ľudia by si povedali, že to je veľmi veľa. Jeden mesiac je tak akurát. V každodennom čítaní sa nám pred duchovným zrakom odvíja téma invokácií (podľa litánií), pôct a privilégií, prislúchajúcich sv. Jozefovi ... každý deň sa zakončí modlitbou. Na konci tohto zasväcovacieho procesu odrazu zistíte, ako dôverne tohto úžasného muža poznáte. Aj ja som na konci cítil, že rozhodne chcem, aby bol súčasťou môjho duchovného života."     

Podobne ako zasvätenie sa Panne Márii, môže sa aj zasvätenie sv. Jozefovi uskutočniť buď jednotlivo, alebo v malej skupinke. Seminarista z diecézy Raleigh, v Severnej Karolíne, John De Guzman, uviedol pre CNA, že o zasvätení sa sv. Jozefovi sa dozvedel zo stránky pátra Callowaya na sociálnych médiách. Začal sám, no časom sa k nemu pridal aj ďalší seminarista. Zasvätenie má ukončiť práve 19. marca, na sviatok sv. Jozefa. Podľa jeho slov ho k zasväteniu  inšpirovalo silné vnímanie sv. Jozefa ako najmenej známeho člena Svätej rodiny: "Sú dokonalým vzorom rodiny; prečo by som sa nemal chcieť dostať do blízkosti otca? Prichádzam bližšie k matke, k synovi; prečo teda nie k otcovi, aby sa vytvorila dokonalá ´trojica´?"

Podľa De Guzmanových slov je toto zasvätenie také populárne najmä preto, lebo dnešný svet priam zúfalo túži po príkladoch naozajstnej mužnosti, otcovstva a milujúcej rodiny. Veľa problémov, s ktorými dospelí v dnešnej dobe zápasia, totiž takmer pravidelne súvisí s nestabilitou najrozličnejšieho druhu v rodinách, z ktorých pochádzajú: "Zvyčajne ide o napätý vzťah s otcom, o neprítomnosť otca pri výchove, o nedostatok duchovnej a emocionálnej intimity ... nedostatok medziľudských vzťahov, najmä vzťahu s otcom. Zasvätenie sa sv. Jozefovi okrem iného odhaľuje, že je tvojím ´ľudským´ otcom, s ktorým si môžeš vybudovať naozajstný vzťah. Sv. Jozef nebol nepoškvrnene počatý; nie je teda dokonalou ľudskou bytosťou. Ocitol sa v jednej z najnáročnejších situácií vtedajšej doby - bol ženatý s najkrajšou ženou široko-ďaleko a jeho adoptívnym synom bol Pán. Zjavne úrodná pôda pre pokušenia, ktorými mohol diabol útočiť. Svätý Jozef však triumfoval, zvíťazil a najkrajšie na tom je, že nie je Bohom, takže v ňom máme po tejto stránke aspekt človečenstva, ku ktorému môžeme priľnúť." 

Mnohé manželské páry svedčia o tom, že zasvätenie sa sv. Jozefovi im pomohlo pripraviť sa na manželstvo a rodinný život. "Pri tomto zasvätení sa veľmi prístupným a jednoduchým spôsobom zameriavame na tohto ´tichého a skrytého´ svätého. Aké má vlastnosti? Akými oplýva čnosťami? Kto to je?" Čo sa týka Svätej rodiny, mnohým prichodí jednoduchšie vytvoriť si vzťah k sv. Jozefovi, než k Panne Márii. Názor manžela: "Myslím si, že ide o podvedomú túžbu vrátiť späť mužnosť, ktorá sa v priebehu posledných rokov z našej viery vytráca a okrem toho ako muž ľahšie chápem perspektívu sv. Jozefa v Ježišovom živote, než možno pohľad Márie na veci." A pohľad manželky: "Vytváranie bližšieho vzťahu k sv. Jozefovi je pre mňa ´uzdravujúcou skúsenosťou´, pretože v minulosti som zažila vo vzťahoch s mužmi mnohé zranenia." 

Podstatou nie je "idealizovať" sv. Jozefa, ani premietať svoje "falošné nádeje" do reálnych ľudí, ale "uvedomiť si reálnosť Jozefa a toho, akým môže muž byť a podľa toho potom nadväzovať vzťahy". De Guzman povedal, že ako seminaristu ho toto zasvätenie inšpirovalo k tomu, aby sa viac dozvedel o pozemskom otcovi, do výchovy ktorého bol zverený sám Ježiš: "Kristus bol zasvätený obidvom - Jozefovi ako otcovi a Márii ako matke tu na zemi. Ježiš rástol a dospieval pod otcovskou rukou sv. Jozefa. Ja ako seminarista, študujúci za kňaza, a ako kresťan, chcem byť ako Kristus. Existuje lepšia cesta, než rozvíjať rovnakú lásku a vytvoriť si rovnaký vzťah, aký mal On so svojím otcom?"

Zasvätenie sa sv. Jozefovi si už, podobne ako zasvätenie sa Panne Márii, vyslúžilo medzi katolíkmi veľkú popularitu, hoci bolo zverejnené iba 1. januára. "Ľudia si to veľmi obľúbili, zapájajú sa celé farnosti, je to neuveriteľné", hovorí páter Calloway. "Zasvätenie sa je "únikom z vlastného sebectva", pretože svet priam žízni po dobrých a správnych otcoch. Podľa údajov Štatistického úradu USA vyrastalo v roku 2017 v rodine bez otca každé štvrté dieťa. Existuje množstvo ľudí, ktorých otec buď v živote zranil, alebo absentoval pri ich výchove. Nevedia čo to znamená mať otca, nikdy nezažili prejav otcovskej lásky."

Podľa p. Callowaya okrem krízy otcovstva v rodinách, zažíva Cirkev krízu u duchovných otcov. Odvoláva sa na kňazov, biskupov a kardinálov, ktorých uznali vinnými z ´hriešneho a zločinného´ správania sa v nedávnych škandáloch sexuálneho zneužívania: "Zranili množstvo ľudí a zapríčinili veľa pohoršenia. Ľudia preto teraz priam zúfalo túžia po dobrom a správnom otcovi. Rád by som bol, keby ovocím tohto zasvätenia bolo uistenie, že máme milujúceho otca vo sv. Jozefovi; otca, ktorý nás určite nikdy nezradí a nezraní. Je tu pre nás, je naším dobrým otcom, ktorý chce, aby sa jeho deti dostali do neba. Veď podobne ako Panna Mária, ani on sa nesnaží priťahovať pozornosť na seba, ale poukazuje na Ježiša, pomáha nám rásť vo viere a vedie nás k nemu." 

"Svätý Jozef sa okrem iného vzýva ako patrón dobrej smrti; patrón zomierajúcich, pretože tradícia hovorí, že zomieral v náručí Panny Márie a samotného Ježiša. Lepšiu smrť si ani nevieme predstaviť, pretože aj my by sme najradšej zomreli v ich náručí. Vzýva sa aj ako ochranca panien, pretože nikdy nemal manželský styk s Pannou Máriou. Tento jeho patronát je veľmi dôležitý najmä v dnešnom svete, preplnenom žiadostivosťou, chlipnosťou, perverzitou od výmyslu sveta; ide priam o pornografickú epidémiu. Vzývajme ho o čistotu nielen pre panny, ale aj o čistotu pre naše manželstvá ... pre zachovanie dôstojnosti a rešpektu vo vzájomných vzťahoch." 

Páter Calloway s obľubou volá sv. Jozefa oporou rodín a ozdobou domáceho života, no v dnešnej dobe aj veľmi aktuálnou invokáciou postrach zlých duchov. "Umelecké diela v prevažnej väčšine znázorňujú sv. Jozefa ako starého muža, opierajúceho sa o palicu, čo nevyzerá veľmi ´odstrašujúco´. V skutočnosti nebol starým mužom a tá palica je skôr oporou bojovníka. Satan totiž pozná moc sv. Jozefa, ktorý je v bezprostrednej blízkosti Krista. Keď Panna Mária prosí o niečo Ježiša, prosí ho ako jeho matka a keď prosí sv. Jozef, prosí ako jeho otec a práve moci a sily týchto prosieb sa satan desí." 

Okrem 33 úvah na každý deň obsahuje Zasvätenie sa sv. Jozefovi aj opisy "zázrakov sv. Jozefa", týkajúcich sa udalostí, ktoré sa uskutočnili na jeho príhovor. Knižka ďalej obsahuje litánie k sv. Jozefovi, novény a ďalšie modlitby svätých a pápežov, ktoré zostavili ku cti sv. Jozefovi. Webstránka, venovaná zasväteniu sa sv. Jozefovi, obsahuje aj schému, podľa ktorej môže niekto začať alebo skončiť toto zasvätenie v niektorý špecifický deň, či sviatok. De Guzman povzbudzuje k zasväteniu každého, kto sa chce viac priblížiť k sv. Jozefovi. Hoci tohto svätca poznáme skôr ako mlčanlivého a plného pokory, je zrejmé, že "práve teraz nastal čas, aby v našich životoch naplno zažiarilo jeho otcovstvo a aby povzbudilo ľudí živo naň odpovedať."
 

DISKUSIA k článku