Transgender_icons_810_500_75_s_c1.jpg

LGBT lobisti tlačia na OSN, aby zakotvili desiatky "genderov" do medzinárodného práva

125
Milko Kostovič
Kultúra smrti

V novej zmluve OSN môže Valné zhromaždenie zrušiť v súčasnosti platnú definíciu rodu ako "mužského a ženského" a schváliť definíciu rodu ako "sociálneho konštruktu". Nová definícia by v záväznom zákone otvorila dvere vyše 100 rodom. 

Komisia pre medzinárodné právo požiadala Valné zhromaždenie, aby zrušilo právnu definíciu rodu v medzinárodnom práve ako "dvoch pohlaví, mužov a ženy, v kontexte spoločnosti." O tejto tvrdo vybojovanej definícii sa rozhodlo v Rímskom štatúte, ktorým sa zriaďuje Medzinárodný trestný súd, a vylučuje sa akýkoľvek "význam odlišný od vyššie uvedeného". 

Ľavicovo-inklinujúca komisia predložila návrh na zmenu v novej zmluve o stíhaní zločinov proti ľudskosti, ktorý bude preskúmaný právnymi expertmi Valného zhromaždenia koncom tohto mesiaca.

V odporúčaní komisia cituje "rozvoj medzinárodných ľudských práv a medzinárodného trestného práva." Ako dôkaz komisia uvádza nezáväzné stanoviská orgánov pre ľudské práva a iných subjektov medzinárodného práva, ktoré presadzujú rod ako sociálny konštrukt, vrátane pojmov "sexuálna orientácia" a "rodová identita". 

Komisia uvádza napr. nezávislého experta OSN pre ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Ten napísal, že rod je "hlboko pociťovaná vnútorná a individuálna skúsenosť každého človeka, ktorá môže alebo nemusí zodpovedať pohlaviu priradenému pri narodení."

V správe sa uvádza aj prokurátor Medzinárodného trestného súdu, podľa ktorého rod nie je biologickou realitou, ale "sociálnym konštruktom" spojeným so "sprievodnými úlohami, správaním, činnosťami a atribútmi priradeným ženám, mužom, dievčatám a chlapcom." 

Právnym účinkom zrušenia definície rodu podľa Rímskeho štatútu bude zakotvenie rodu ako sociálneho konštruktu v medzinárodnom práve. Ako by sa mohli mnohí ľudia domnievať, definícia rodu nebude výlučne otvorená pre vnútroštátnu legislatívu každej krajiny. Pravda je na míle ďaleko. Z dôvodu prepracovaného odôvodnenia správy bude mať vypustenie tejto definície veľmi široké právne účinky na vymedzenie rodu v medzinárodnom práve. 

Táto žiadosť pravdepodobne vyvolá spory na pôde Valného zhromaždenia. Komisia v posledných dvoch rokoch oznámila Valnému zhromaždeniu, že v tejto novej zmluve nezmení žiadnu z definícií stanovených v Rímskom štatúte. A komisia vzala svoje slová späť kvôli intenzívnemu lobovaniu LGBT skupín. 

Komisia navyše úplne prehliada skutočnosť, že väčšina krajín nepovažuje rod za sociálny konštrukt. Entity a orgány OSN citované komisiou v skutočnosti idú nad rámec zákonov väčšiny krajín.

Ako uvádza pro-LGBT skupina Amnesty International, v roku 2019 iba 7 krajín umožňuje rodové zmeny na základe vlastnej identifikácie. 

Dokonca aj v asi 40 ďalších krajinách, v ktorých individuálne osoby majú dovolené prevziať identitu odlišnú od svojho biologického pohlavia, krajiny obmedzujú, kto to môže urobiť a za akých okolností. 

Vo väčšine krajín je zmena identity povolená iba po psychiatrickom stanovení rodovej dysfórie alebo po chirurgickom zákroku, ktorý zmutuje sexuálnu fyziognómiu jednotlivca. Niektoré krajiny okrem toho požadujú, aby sa takéto osoby rozviedli so svojimi partnermi a neumožňujú zmeniť si pohlavie osobám s deťmi. 

Šiesta komisia Valného zhromaždenia má preskúmať správu Komisie pre medzinárodné právo, v ktorej je obsiahnutá nová zmluva, v období medzi 28. októbrom a 6. novembrom.

 

 

DISKUSIA k článku