teplomer

 

Bishop_Milan_Lach_at_the_University_of_Preov_June_2017_Credit_Siffka_via_Wikimedia_CC_BY_SA_40_CNA_6_1_18.jpg

'Ak nebudeme duchovne plodní, nemáme žiadnu budúcnosť´, hovorí biskup rusínskej eparchie

283
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Rusínska eparchia Parmy, miestnej Cirkvi byzantského rítu v stredozápadnej časti USA, čelí v mnohých ohľadoch rovnakým problémom ako Cirkev na celom svete: zmenšovanie a starnutie farností, následky škandálov, nedostatok financií.   

Ako spoločenstvo 2.000 veriacich, zúčastňujúcich sa liturgie v 29 farnostiach na území 12 štátov, to možno títo rusíni pociťujú ešte intenzívnejšie. Vo svojom pastoračnom liste Parmskej eparchii z 1. septembra, pri príležitosti začínajúceho cirkevného roka v byzantskej cirkvi, sa biskup Milan Lach, SJ, týmto problémom nevyhýba a aj napriek nim veriacich uisťuje o svetlej budúcnosti tejto eparchie. (Eparchia byzantského rítu je ekvivalent diecézy latinského rítu. Rusínska katolícka cirkev je Východná katolícka cirkev, v ktorej pri liturgii prebieha byzantský obrad.)  

"Ako sa pohneme vpred? Rozvoj a napredovanie nie je o začínaní od nuly, ale o tom, že sa chytíme toho kým sme a čo máme k dispozícii a s nádejou a odvahou vykročíme do budúcnosti. Najvzácnejší poklad, aký v našej rusínskej katolíckej eparchii v Parme máme, ste vy, drahí veriaci, od najmenších detí až po najstarších veriacich. Pre vás sa namáhame v Pánovej vinici, aby sme vám mohli ohlasovať ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Vy ste tou perlou nevyčísliteľnej ceny, našou investíciou do budúcnosti pri budovaní Božieho kráľovstva, bez ohľadu na námahu, energiu a financie, ktoré si to vyžaduje, pretože každý ľudský život je darom od Boha. Materiálne veci, či financie, aj keď sú dôležité pre život, sú pre mňa druhoradé."

Počet veriacich tejto eparchie však klesá. Z 2.000 rusínskych veriacich, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na nedeľných bohoslužbách od Ohia až po Nebrasku je 300 detí mladších ako 12 rokov. Počet dospelých veriacich v posledných rokoch klesá kvôli starobe, chorobnosti, odchodu na juh na dôchodok, alebo opúšťajú Cirkev z dôvodov nedávnych sexuálnych škandálov. Pokles počtu veriacich, podľa slov biskupa Lacha, povedie s najväčšou pravdepodobnosťou k závažným rozhodnutiam o zlučovaní farností, alebo o zrušení niektorých z nich. Zatiaľ čo niektoré farnosti na juhozápade eparchie zaznamenali určitý nárast a potrebujú kňazov, ostatné sa postupne stávajú neudržateľné ani ako farnosť, ani čo sa týka kňazov. Tu bude treba pristúpiť k zlúčeniu, alebo k zrušeniu. 

Biskup Lach pokračuje: "Vždy som bol a aj zostávam otvorený na dialóg. No zároveň som nútený konať tak, aby som zastavil závažné finančné "krvácanie", ktorému sme vystavení. V tejto situácii nie je múdre snažiť sa zachrániť budovu pre budovu; v prvom rade sa potrebujeme stabilizovať ako spoločenstvo. Budúcnosť našich farností spočíva v Duchu evanjelia, ktorý sa prejavuje v pohostinnosti a otvorenosti životu. Preto aj každého nového účastníka liturgie by sme mali prijať s vrúcnou otvorenosťou. Dúfam a modlím sa, aby v našich farnostiach zavládol tento duch pohostinnosti a otvorenosti voči novým veriacim, či už študentom vo vysokoškolských kampusoch, rodinám s deťmi, hispánskym komunitám, ktoré majú možnosť účastniť sa liturgie v španielskom jazyku. Odporúčam aj adekvátnu ´činorodosť´ na sociálnych médiách. Nemôžeme sa uzamykať do svojho vlastného sveta, so svojimi vlastnými problémami. To nám nepomôže. Povzbudzujem vás, aby ste vychádzali druhým v ústrety. Bez toho to nepôjde. ... nebojme sa otvoriť ľuďom aj z iných kultúr, pretože to je jediný spôsob ako môžme prospievať aj v budúcnosti. Nedokážeme to však bez pevnej viery, posilňovanej modlitbou a Božím slovom, ktoré sa musí stať každodenným chlebom pre každého veriaceho našej eparchie ako niečo, bez čoho nedokážeme žiť. Ak sa totiž odlúčime od Logos, od Božieho slova, riskujeme, že naše cirkevné spoločenstvá sa stanú klubmi, v ktorých sa budú ľudia tešiť že sú spolu, no nebudú potrebovať k tomu nikoho iného. Cirkev nie je klub, Cirkev je spoločenstvom pokrstených bratov a sestier. Povzbudzujem všetkých k častému a pravidelnému prijímaniu sviatostí, vrátane mesačnej svätej spovede, modlitby, pôstu a pomoci chudobným a núdznym. Nezanedbávajme tradičné liturgické modlitby v našich kostoloch, či už ide o vešpery, ranné modlitby, breviár, moleben, či akatist. Povzbudzujem bratov kňazov a diakonov, aby boli príkladom veriacim v týchto modlitbách, ako aj svojím osobným životom. Kiežby bol Boží chrám vždy miestom modlitby, kde sa dodržuje a ctí posvätné ticho. Na tomto mi veľmi záleží. V súčasnosti pôsobí v eparchii 23 aktívnych kňazov. Odhadujem, že eparchia bude v horizonte 8 rokov potrebovať 17 ďalších kňazov. Preto chceme svoju pozornosť a zdroje eparchie zamerať radšej na posilnenie povolaní a podporu kňazov a diakonov, než na vylepšenie farských budov len pre budovy samotné. Chcem investovať prostriedky do vysokokvalitnej prípravy kňazov a na formáciu mladých mužov z USA, ktorí chcú v našej eparchii slúžiť Kristovi, ako aj do kňazov z Európy, ktorí nám sem prídu vypomáhať. Z týchto prostriedkov sa budú podporovať aj súčasní aktívni kňazi, ako aj kňazi na dôchodku."

Záverom listu biskup Lach popisuje finančnú situáciu eparchie a poznamenáva, že kancelária eparchie už viac nemôže vyrovnávať dlhy farností a vyplácať náležité sumy do penzijného fondu kňazom, ako ani platiť za nich zdravotné poistenie. Lach napokon naliehavo vyzval veriacich, aby spolupracovali na zavádzaní jeho vízie budúcnosti eparchie: "Som pevne presvedčený, že naša byzantská katolícka cirkev v USA má budúcnosť, pretože ponúka evanjelium, radostnú zvesť o živom Ježišovi Kristovi, stáročiami osvedčenú autentickú skúsenosť viery. Nech sa aj ostatní ľudia o tom dozvedia od nás. Chcem vás viesť a slúžiť vám; všetci spoločne potrebujeme čeliť budúcnosti. Dúfam, že všetci zdieľate môj optimizmus o jasnej budúcnosti, musíme však byť jednotní a na tej správnej strane brehu. Modlite sa, prosím, aj za mňa, aby som v plnej miere užíval dary Ducha Svätého, najmä dar rozlišovania. Zjednoťme sa v Kristovi, aby sme sa na konci všetci stretli v našom nebeskom domove."

 

DISKUSIA k článku