Bishop_James_Wall_400_400_75.jpg

Biskup USA začína sláviť sv. omše ´ad orientem´ a nabáda k tomu aj všetkých kňazov diecézy

511
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Biskup James Wall z diecézy Gallup v New Mexico nedávno oznámil, že začne pravidelne sláviť nedeľné sv. omše vo svojej katedrále ad orientem (na Východ) a povzbudzuje k tejto praxi aj všetkých kňazov vo svojej diecéze.

Biskup Wall vysvetľuje: „Bohoslužba ad orientem ... je veľmi silnou pripomienkou toho, čo sa deje pri svätej omši. Stretávame sa s Kristom, ktorý prichádza, aby sa stretol s nami. Prakticky to znamená, že obrad vyzerá trochu inak – kňaz pri sv. omši je pri oltári otočený rovnakým smerom ako zhromaždenie veriacich. Keď ´oslovuje´ Boha (modlitby, zvlášť eucharistická), stojí otočený rovnakým smerom ako ľudia, to jest smerom k Bohu (ad Deum); doslova podľa slov sv. Augustína „obrátený smerom k Pánovi“, prítomnom v Najsvätejšej Sviatosti. Keď oslovuje zhromaždenie veriacich, obracia sa tvárou k nim (versus populum). Modlitba a bohoslužba „smerom na Východ“ je predovšetkým a v prvom rade jednoduchým vyjadrením pohľadu na Krista ako na ústredný styčný bod medzi Bohom a človekom.“

Biskup Wall potom citoval kardinála Josepha Ratzingera v knihe The Spirit of the Liturgy (Duch liturgie): „Bohoslužba ad orientem vyjadruje základnú kristologickú formu našej modlitby ... Modlenie smerom na Východ teda znamená ísť na stretnutie s prichádzajúcim Kristom.“ Biskup James Wall oznámil, že od 22. júla tohto roku budú nedeľné sv. omše o 11. hodine dopoludnia v katedrále Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Gallupe celebrované ad orientem: „Veriacim sa tak umožňuje zúčastniť sa sv. omše aj týmto spôsobom, ktorý je schválený a Cirkev ho veľkoryso povoľuje. Túto prax doporučujem aj všetkým kňazom diecézy Gallup. Veriaci si môžu vybrať, či chcú ísť na sv. omšu ad orientem alebo versus populum.“

Bohoslužba ad orientem bola všeobecne uznávaným a používaným orientovaním pri sv. omšiach viac ako 1.500 rokov, až do Druhého Vatikánskeho koncilu v 60-tych rokoch, kedy sa kňazi v podstate svojvoľne začali obracať tvárou k zhromaždeniu. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah, nariadil v roku 2016 na Liturgickej konferencii v Londýne všetkým kňazom a biskupom aby si opätovne osvojili a zaviedli postoj ad orientem pri sv. omšiach, a povzbudzoval katolíkov, aby prijímali sväté prijímanie na kolenách. Požiadavku kardinála Saraha ignoroval ako Vatikán, tak Biskupská konferencia USA a bez obalu ju mnohí kritizovali. Väčšina ju absolútne ignorovala a ostatní jej účelovo bránili. 

Kardinálovu požiadavku akceptovalo iba niekoľko biskupov. Aj kardinál Raymond Leo Burke ju veľmi schvaľoval, pričom hovoril, že vo všetkom absolútne súhlasí s kardinálom Sarahom. Neskôr v tom istom roku aj pápež Benedikt XVI opätovne písomne potvrdil svoj súhlas s bohoslužbou ad orientem.

V pastierskom liste farnostiam svojej diecézy biskup Wall uvádza: „Slávenie sv. omše ad orientem je jednou z najstarodávnejších a najucelenejších praktík v živote Cirkvi. Je vyjadrením ako Cirkev vždy chápala pravé a skutočné zvelebovanie Boha. Slávenie ad orientem nepochádza z rozhodnutia robiť niečo, pretože je to starobylé, ale preto, lebo je to niečo, čo tu bolo odjakživa. Bohoslužba versus populum je čosi krajne nové v živote Cirkvi, a aj keď ide o platnú liturgickú formu, v súvislosti so slávením sv. omše sa stále pokladá za „novotu“.

Wall vysvetľuje nesprávne interpretácie bohoslužby ad orientem, ku ktorým najčastejšie patrí tá, že kňaz je obrátený chrbtom k ľuďom, čo je, ako uvádza biskup „absolútnym nepochopením najdôležitejšej podstaty, ktorá je oveľa vznešenejšia a nádhernejšia; kňaz je totiž nielen doslova obrátený na Východ, ale je aj fyzicky, spolu s veriacimi, spoločne zjednotený v uctievaní Boha.

„Slávenie sv. omše ad orientem nám má pripomínať dôležité prvky našej viery, ako je Najsvätejšia Trojica, zmŕtvychvstanie a to, opäť slovami kardinála Ratzingera, že „každou svätou omšou sme čoraz bližšie Kristovmu návratu“. Svätá omša nie je koniec-koncov o nás, ale o Bohu a jeho sláve – o jeho uctievaní tak, ako si to on praje a nie ako si my myslíme, že je najlepšie. Ide o jeho dielo, nie naše; my len doň podľa jeho láskavého rozhodnutia vstupujeme.“

Ďalej vysvetľuje nesprávny postoj k sv. omši ad orientem ako k takej, ktorú nepovoľuje Druhý Vatikánsky koncil: „To nie je presné; žiadny z koncilových dokumentov sa totiž o niečom takom vôbec nezmieňuje. Pozorné čítanie rubrík Rímskeho misálu aj dnes totiž dokazuje, že ad orientem je úplne normálny postoj pri sv. omši. Často sa uvádza napríklad, že kňaz, „otočený tvárou k ľudu hovorí ...“, čo automaticky implikuje, že predtým bol obrátený tvárou k oltáru a že sa tam obráti aj potom.“

Biskup Wall vo svojom pastierskom liste často cituje pápeža Benedikta XVI aby ilustroval základy a teologickú podstatu bohoslužby ad orientem a aby demonštroval aj svoje odôvodnenie, prečo začlenil bohoslužbu ad orientem do bohoslužobného poriadku katedrály a svojej diecézy. Svoj list začína odvolávkou na Benediktovu esej, ktorá vyšla v apríli ´Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania´, prostredníctvom ktorej Svätý otec na odpočinku dokazuje, ako sa znehodnocuje Eucharistia: „Urobíme dobre, keď si pripomenieme, že Eucharistia nie je iba pekným ´znakom´, či ´symbolom´ nášho spoločenstva s Bohom, ale je jeho pravým a nefalšovaným vyjadrením. Slávenie ad orientem je jedným z viacerých spôsobov ako si čo najlepšie uctievať Najsvätejšiu Sviatosť Eucharistie.“

Biskup James Wall povzbudzuje veriacich, aby prichádzali na sv. omšu skôr, aby sa na ňu pripravili v modlitbe a aby po sv. omši ešte zostali v kostole a ďakovali za prejavené dobrodenia; aby sa vhodne obliekali; dodržiavali hodinový eucharistický pôst; chodili pravidelne na sv. spoveď a úctivo prijímali sv. prijímanie.

Uznáva, že môže ísť o háklivú tému a že robiť zmeny v spôsobe modlenia býva náročné, najmä čo sa týka liturgie, avšak zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nechce narúšať spôsob, akým sa veriaci v jeho diecéze modlia: „Chcem radšej sprístupniť poklad a bohatstvo dedičstva Cirkvi, aby sme sa tak spoločne mohli vydať touto starobylou cestou a používať spôsob, akým sa Cirkev vždy modlila, počnúc Ježišom až podnes; učiť sa z „odvekej, no vždy aktuálnej“ múdrosti Cirkvi.“

Wall ustanovil vo svojej diecéze vo februári tohto roku navrátenie starobylého obradu iniciačných sviatostí, ktorými sú krst, birmovanie a Eucharistia.      

 

DISKUSIA k článku