teplomer

 

Vzniká mládežnícka politická organizácia Mladí kresťanskí demokrati

395
Kultúra života

Angažovanosť kresťana vo verejnom živote je poslaním a aj úlohou každého veriaceho človeka. Ak sa nebudú angažovať kresťania, prenechávajú priestor iným konceptom života a spoločenského usporiadania, aby ziskali dominanciu. Mladí Kresťanskí demokrati za život a prosperitu sú platformou, ktorej cieľom je združiť mladých kresťanov, ktorým záleží na tom, aby Európa a Slovensko boli kresťanské a ideál bezkorupčnej dobre spravovanej spoločnosti chrániacej život sa stal realitou. V súčasnosti prechádza Slovensko krízou hodnôt v politike. Podľa názvu kresťanské strany sa verejne hlásia k liberalizmu v koncepte rodiny, vysielajú signály, že vraždenie počatých detí nie je prioritným problémom a uspokojíme sa so status quo. Mladí kresťanskí demokrati chcú byť tou platformou, ktorá pomôže mladým ľuďom sa dostať do politiky, umožní presadiť ich návrhy politík a riešení.

Vznikom politickej strany Kresťanská demokracia - Život a prosperita a jeho mládežníckej platformy Mladí kresťanskí demokrati reagujeme na tento vývoj a chceme zachovať také smerovanie kresťanskodemokratickej politiky, ktoré je založné na sociálnej náuke Cirkvi a princípom, ktoré nemajú byť predmetom politického vyjednávania ako ich zadefinoval pápež Benedikt XVI. v roku 2006 v prejave predstaviteľom Európskej ľudovej strany (EPP) pri príležitosti štúdijných dní o Európe. Tieto princípy pre súčasnú dobu zadefinoval nasledovne:

- ochrana života vo všetkých jeho štádiach, od počatia po prirodzenú smrť;

- rozpoznanie a presadzovanie prirodzenej štruktúry rodiny - ako vzťahu medzi jedným mužom a jednou ženou založeným na manžeľstve - a jeho ochrana pred snahami spraviť tento typ vzťahu právne ekvivalentným radikálne rozdielným formám vzťahov, ktoré v skutočnosti manžeľstvo poškodzujú a prispievajú k jeho destabilizácii, a ktoré zároveň zastierajú jeho osobitný význam a nenahraditeľnú spoločenskú úlohu;

- ochrana práva rodičov vzdelávať svoje deti.

Ak máš od 18 do 35 rokov, zaujímaš sa o veci verejné, chcel by si sa angažovať vo verejnom živote, záleží Ti na spoločnom dobre a na tom, aby na Slovensku prekvitala kultúra života, tak neváhaj a pridaj sa k nám!

Preštuduj si niektoré z programových bodov politickej strany KDŽP, ktoré nájdeš na tomto odkaze: http://www.kdzp.sk/politicky-program/. Ak s nimi súhlasíš a chcel by si presadzovať kresťanskodemokratickú politiku, neváhaj a kontaktuj nás na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Pozývame Ťa na spoločné stretnutie pri káve, kde si vyjasníme naše predstavy. Ak sa budú prelínať, staneš sa súčasťou nášho dynamického tímu.

kontakt: info@zivotaprosperita.sk

„Kresťania svojou účasťou vo voľbách a voľbou politických strán s programom zlučiteľným s kresťanskou náukou a morálkou prispievajú k mravnej obrode spoločnosti a k vytváraniu takého politického smerovania a takých legislatívnych podmienok, ktoré prispievajú k spoločnému dobru. Laickí veriaci sa nemajú obávať prevziať na seba politickú zodpovednosť, či už na úrovni komunálnej alebo celoštátnej, aby svojou účasťou na riadení a rozhodovaní, ako aj živým záujmom o veci verejné prispievali k vytváraniu spoločnosti a ovzdušiu, ktoré je priaznivé pre kresťanské hodnoty týkajúce sa ľudskej osoby, jej dôstojnosti, rodiny, výchovy, vzdelania, životného prostredia, sociálnej spravodlivosti, kultúr a podobne.“

Z dokumentov Kongregácie pre náuku viery

 

DISKUSIA k článku